تأثیر جزوات آموزشی مقابله با بلایا بر میزان آگاهی افراد

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

چکیده

  اهداف. بلایای طبیعی هر ساله هزاران قربانی گرفته، خسارات مالی فراوانی وارد می­‌کنند. در تمامی حوادث اولین کسانی که اقدام به نجات مصدومان­ می­‌کنند، افرادی هستند که در محل حادثه حضور دارند. در این پژوهش تأثیر جزوات آموزشی مقابله با اثرات بلایای طبیعی بر آگاهی مردم بررسی شد.   روش­‌ها. این پژوهش به‌­صورت پیش‌­آزمون و پس‌­آزمون در مناطق افسریه، وصال شیرازی و پاسداران شهر تهران انجام شد­. بلوک‌ها و خانوارهای ساکن مناطق به‌­طور تصادفی انتخاب شدند. سپس، افرادی در بلوک‌ها ( 65- 15ساله ) پرسش­‌نامه اول را تکمیل کردند. حجم نمونه، طبق اصول علمی 380 نفر در هر منطقه با استفاده از نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب شد. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسش‌­نامه 20گویه‌ای 4گزینه‌ای در هشت مؤلفه (زلزله، آتش‌سوزی، سیل، یخ­بندان، مواد شیمیایی، رعد و برق، جبهه آتش و آتشفشان) استفاده شد­؛ در انتهای مصاحبه جزوات آموزشی به افراد داده شد. پس از 2 هفته مجدداً پرسش‎­نامه توسط همان فرد قبلی تکمیل شد. سپس، اطلاعات جمع‎­آوری شد و مورد ارزیابی قرار گرفت.   یافته­‎ها. 53.4% نمونه‎­ها زن بودند. میانگین سنی زنان 26.1 و مردان 27 سال بود. 35.5% در منطقه 3، 31.8% در منطقه 6 و 32.7% در منطقه 14 ساکن بودند. بیشترین آگاهی قبل از ارایه جزوات مربوط به سیل و کمترین آگاهی مربوط به یخبندان بود. بیشترین آگاهی بعد از ارایه جزوات آموزشی مربوط به آتشفشان و کمترین آگاهی در مورد آتش‌سوزی بود. نتیجه­‌گیری. جزوات آموزشی مقابله با بلایای طبیعی، در تمامی زمینه‌ها باعث افزایش آگاهی افراد می­‌شود.

کلیدواژه‌ها