آگاهی، نگرش و عملکرد کارکنان یکی از دانشگاه های علوم پزشکی کشور نسبت به فعالیت جسمانی

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

چکیده

  اهداف. هدف از تحقیق حاضر بررسی سطح آگاهی، نگرش و عملکرد کارکنان یکی از دانشگاه­های علوم پزشکی کشور نسبت به فعالیت جسمانی بود.   روش­ها. این پژوهش، مطالعه­ای توصیفی و از نوع مقطعی است که روی 164 نفر از کارکنان شاغل در یکی از دانشگاه­های علوم پزشکی کشور انجام شد. جمع­آوری اطلاعات از طریق پرسش­نامه محقق­ساخته صورت گرفت که اعتبار علمی آن به روش روایی محتوا و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ تعیین شد. داده­های جمع­آوری­شده با استفاده از نرم­افزار SPSS 13 تجزیه و تحلیل گردید.�  یافته­ها. میانگین امتیاز آگاهی کارکنان در مورد فعالیت جسمانی 21/10 و سطح آگاهی آنها عبارت است از: ضعیف "7/21%"، متوسط "9/60%" و خوب "4/17%". نگرش کارکنان در مورد اهمیت فعالیت جسمانی عبارت است از: خیلی مهم "5/66%"، مهم "1/31%" و بی­نظر و غیرمهم "4/2%". عملکرد فعالیت جسمانی کارکنان به ترتیب عبارت است از: کم "7/46­%"، متوسط "4/23%" و زیاد "9/29%". بین فعالیت جسمانی کارکنان و نوع شغل آنها ارتباط آماری معنی­داری (007/0 p < ) وجود دارد .�  نتیجه­گیری. میانگین سنی کارکنان 13/6 17/38 سال است. بنابراین، با توجه به اینکه در این سن احتمال افزایش بیماری­های مزمن از جمله قلبی‌- عروقی وجود دارد و با توجه به اینکه تنها 4/23% کارکنان دارای فعالیت جسمانی مناسب هستند، برنامه‌ریزی برای فراهم کردن امکانات و تسهیلات لازم جهت فعالیت جسمانی برای این گروه از اهمیت بالایی برخوردار است. همچنین، بیش از 82% نمونه‌های مورد بررسی دارای آگاهی در سطح کم یا متوسط بودند که باید در زمینه افزایش آگاهی و آموزش آنها، برنامه‌ریزی لازم صورت گیرد.�

کلیدواژه‌ها