رابطه فعالیت اقتصادی- اجتماعی با کاهش مشکلات روان شناختی جانبازان

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسنده

چکیده

  اهداف. این پژوهش با هدف کلی تعیین ارتباط فعالیت اقتصادی- اجتماعی با کاهش مشکلات روان­شناختی و استرس جانبازان اجرا شد.   روش‌ها. روش مطالعه همبستگی است. برای اجرای طرح از جامعه آماری جانبازان 25% به بالای استان اردبیل 526 نفر به روش طبقه­ای متناسب با حجم انتخاب و اطلاعات مورد نیاز با استفاده از آزمون­های سلامت روانی گلدبرگ، مقیاس ANQ ، نیاز به پیشرفت استیرز و برون­استین، عزت نفس روزنبرگ و دو پرسش­نامه محقق­ساخته برای سنجش فعالیت اقتصادی- اجتماعی، جمع­آوری شد. در نهایت، اطلاعات جمع­آوری­شده با استفاده از شاخص­های آمار توصیفی و نیز آزمون های آماری ANOVA یک­طرفه، آزمون هم­خوانی مجذورکای، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.   یافته‌ها. فعالیت اقتصادی- اجتماعی جانبازان، ارتباط قوی با متغیرهای مهم روان­شناختی مثل افسردگی، اضطراب، جسمانی­سازی، نارساکنش­وری اجتماعی و عزت نفس دارند. هم­چنین، ارتباط بین انگیزه پیشرفت و شاخص سلامت روانی در جانبازان شاغل، قابل توجه است.   نتیجه‌گیری. نتایج این پژوهش، توجه بیش از پیش مسئولان به تقویت فعالیت اقتصادی- اجتماعی در بین جانبازان را مورد تأکید قرار می­دهد.  

کلیدواژه‌ها