مطالعه سیستم اطلاعات مدیریت یک بیمارستان با تکنیک BSP

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

چکیده

  اهداف. برای اداره صحیح هر سازمان و اتخاذ تصمیمات منطقی و درست توسط مدیران، ایجاد سیستم اطلاعات مدیریت امری اجتناب‌ناپذیر است . هرچه این اطلاعات کامل­تر و روزآمدتر باشند، قابلیت سازگاری سازمان با محیط نیز بیشتر می‌شود. هدف این تحقیق، مطالعه سیستم اطلاعات مدیریت یک بیمارستان با استفاده از تکنیک BSP و بهینه‌سازی نقشه معماری سیستم مذکور با استفاده از این تکنیک بود.   روش­ها. مطالعه حاضر از نوع توصیفی تحلیلی (کیفی) است که روی 41 نفر از مدیران و متخصصین یک بیمارستان انجام شد. داده‌های مورد نیاز به کمک پرسش‌نامه، مصاحبه، مشاهده و مطالعه اسناد گردآوری شدند. مراحل کار شامل 7 گام مستندسازی فرآیندهای سازمانی، تهیه جدول (ساختار فرآیند)، تعیین موجودیت‌های سیستم مورد بررسی (با مصاحبه)، تعیین رده‌های داده با عنایت به موجودیت‌ها، تهیه جدول (فرآیند - رده داده‌ها)، بلوک‌بندی اطلاعات و تعیین روابط بین بلوک‌ها و در نهایت رسم جدول نقشه معماری اطلاعات بود. نتایج با استفاده از روش‌های تحلیل کیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.   یافته­ها. در بیمارستان مورد مطالعه، مجموعاً 58 واحد، 41 فرآیند و 56 رده اطلاعاتی در قالب 5 محور (فرد، شی، مکان، مفهوم و رخداد) وجود داشت. در نهایت، جدول بلوک­بندی اطلاعات و روابط بلوک­ها و نقشه معماری اطلاعات بیمارستان ترسیم شد.   نتیجه­گیری. مطالعه فوق زیرساخت و بستر مورد نیاز برای برنامه­ریزی شبکه رایانه‌ای بیمارستان را فراهم می­نماید. بدون این پیش­نیاز، مدیر شبکه رایانه‌ای بیمارستان قادر نخواهد بود سخت‌افزار و نرم‌افزار مناسبی را تهیه و تدارک ببیند.

کلیدواژه‌ها