جداسازی گونه حدواسط فوزاریوم لانگستیه و فوزاریوم اسپوروترایکیوئیدس و شناسایی برخی از خصوصیات ریختی و مولکولی آن

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

چکیده

  اهداف. گونه­های فوزاریوم از مهم­ترین قارچ­ها هستند که مایکوتوکسین­ها، به­ویژه تریکوتسن­ها، را تولید می­کنند و سبب آلودگی مواد غذایی می­شوند. هدف از مطالعه حاضر، شناسایی گونه­ای از فوزاریوم از دسته اسپوروتریکیلا بود که مولد سم T-2 است و اخیرا از گندم انباری استان تهران جدا شده است.   روش­ها. این گونه به روش "فریز بلاتر" از گندم جدا و سپس به روش کشت تک اسپور، خالص شد. برای شناسایی از محیط­های کشت CLA ، SNA ، PDA و PSA استفاده گردید. همه خصوصیات میکروسکوپی و ماکروسکوپی گونه فوزایوم جداشده مورد بررسی قرار گرفت. DNA ی قارچ از طریق PCR با استفاده از پرایمرهای اختصاصی فوزاریوم اسپوروترایکیوئیدس و فوزاریوم لانگستیه مورد ارزیابی قرار گرفت. در DNA ریبوزومی قارچ مورد نظر، نواحی ITS1 و ITS2 با استفاده از پرایمرهای جهانی ITS4 و ITS5 و همچنین قطعه­ای از ژن TEF-1α این قارچ، با استفاده از پرایمرهای جهانی بیرونی ( EF1 و EF2 ) و درونی تکثیر، خالص­سازی و تعیین توالی شد.   یافته­ها. از نظر ریخت­شناسی و توالی، ژن ITS کاملاً مشابه فوزاریوم لانگستیه بود (گونه­ای که اخیراً از اروپا گزارش شده است). لیکن بر اساس توالی، ژن TEF-1α با فوزاریوم اسپوروترایکیوئیدس گروه­بندی شد.   نتیجه­گیری. این گونه برای اولین بار در ایران جدا شده و تاکنون موردی از جداسازی این گونه از آسیا گزارش نشده است. بنابراین، بررسی وسیعی روی غلات ایران از نظر وجود این دسته فوزاریوم­ها و سم T-2 ضروری است.  

کلیدواژه‌ها