دوره و شماره: دوره 22، شماره 5 - شماره پیاپی 90، مرداد و شهریور 1399 

مروری

صلاحیت حرفه‌ای پرستاران نظامی در بلایا و حوادث غیرمترقبه: مروری نظام مند

صفحه 466-475

10.30491/JMM.22.5.466

لیلا لطفیان؛ فاطمه حبیبی؛ محمد علی خوشنویس؛ محمد مهدی سالاری؛ سعید زیوری