دوره و شماره: دوره 22، شماره 9 - شماره پیاپی 94، مهر و آبان 1399 

مروری

وضعیت سلامت روان و عوامل تأثیرگذار بر آن در سربازان ایرانی: مروری نظام‌مند

صفحه 885-895

10.30491/JMM.22.9.3

محمد نعمت شاهی؛ زهرا پارسایی مهر؛ مصطفی روشن زاده؛ مهدی جمالی نیک؛ مرتضی هاشمی نیک؛ علی تاج آبادی


آنالیز متاژنومیک میکروبیوم ریه در مصدومین شیمیایی و افراد سالم

صفحه 923-935

10.30491/JMM.22.9.1

مهیار شریف باقری؛ علی قزوینی؛ محمود تولایی؛ جواد قره چاهی


وضعیت سیستم گزارش حوادث بیمارستان‌های ایران: یک مطالعه کشوری

صفحه 947-955

10.30491/JMM.22.9.5

مرضیه جوادی؛ سعید کریمی؛ محمدمهدی بهزادنژاد؛ پارسا بیات


اثربخشی طرحواره‌درمانی هیجانی بر بهبودی تنظیم شناختی‌- هیجان در سربازان اقدام‌کننده به خودزنی

صفحه 956-968

10.30491/JMM.22.9.4

کاظم قدرتی شاه توری؛ امیرمحسن راه نجات؛ پرویز دباغی؛ ارسیا تقوا؛ وحید دنیوی؛ محمدرضا ابراهیمی؛ فهیمه قهوه‌چی الحسینی