دوره و شماره: دوره 22، شماره 11 - شماره پیاپی 96، آذر و دی 1399 

مروری

مروری بر دارودرمانی در بیماری کووید-19

صفحه 1130-1144

10.30491/JMM.22.11.1130

احسان سعیدی؛ مصطفی سودمند؛ مهدی مشهدی اکبر بوجار؛ صفیه آقاعبداللهیان؛ علی بهرامی فر؛ میلاد اصغردوست؛ مهدی باقری


پژوهشی اصیل

مقایسه سلامت روان در پرستاران شاغل در بیمارستان های مرجع کووید-19 با سایر بیمارستان ها

صفحه 1145-1152

10.30491/JMM.22.11.1145

آرزو داوری نیا مطلق قوچان؛ علی تاج آبادی؛ فاطمه برزویی؛ نرجس حشمتی فر؛ زهره محمدزاده تبریزی؛ صدیقه رستاقی


مروری

مروری بر اثرات احتمالی کورکومین در درمان بیماری کووید-19

صفحه 1171-1185

10.30491/JMM.22.11.1171

امیر واحدیان عظیمی؛ سید رضا حسینی؛ فرشید رحیمی بشر؛ امیرحسین صاحبکار