مقایسه سلامت روان در پرستاران شاغل در بیمارستان های مرجع کووید-19 با سایر بیمارستان ها

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

2 دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران

3 دانشگاه علوم پزشکی مشهد

چکیده

زمینه و هدف: سلامت روان پرستاران شاغل در بخش­ های کووید-19 به دلیل شرایط خاص ناشی از محیط کار و بیماران ممکن ­است در معرض ­خطر باشد. لذا پژوهش حاضر با هدف مقایسه سلامت روان در پرستاران شاغل در بیمارستان­های درگیر کووید-19 با سایر بیمارستان­ها انجام گرفت.
روش ­ها: این پژوهش توصیفی- مقایسه ­ای در پرستاران شاغل در بخش­های درگیر کووید-19 و غیردرگیر شهر سبزوار، در اردیبهشت سال 1399 انجام شد. با استفاده از نمونه ­گیری در دسترس 122 پرستار (60 پرستار بخش کووید-19 و 62 پرستار بخش غیر کووید-19) وارد مطالعه شدند. پرسشنامه استاندارد سلامت عمومی (GHQ) به­ صورت اینترنتی در اختیار پرستاران قرار گرفت. داده ­ها با نرم ­افزار SPSS نسخه 16 آنالیز گردید.
یافته­ ها: میانگین نمره کل سلامت روان در پرستاران شاغل در مرکز کووید-19 و سایر مراکز به ­ترتیب 71/11±68/62 و 07/12±84/65 بود. از نظر آماری بین دو گروه تفاوت آماری معناداری وجود نداشت (p-value=0.20)
نتیجه ­گیری: سلامت روان در پرستاران در همه­ گیری بیماری کووید 19 در سطح خیلی پایینی است. پیشنهاد می­شود برای ارتقاء سلامت روانی پرستاران که به­ طور مستقیم در کیفیت مراقبت و بهبود سطح سلامت جامعه مؤثر است،‌ برنامه­ ریزی های مناسب از قبیل مشاوره­ های روان­ درمانی، برگزاری برنامه ­های مفرح و روحیه ­بخش،‌ اعطای موارد انگیزشی در زمینه های مختلف انجام شود.

کلیدواژه‌ها