وضعیت فرهنگ ایمنی بیمار در پرستاران بیمارستان امام خمینی(ره) اردبیل حین شیوع بیماری کووید-19، سال 1399

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، ایران

چکیده

زمینه و هدف: ایمنی بیمار یکی از اصول اساسی مراقبت سلامت می باشد و بررسی فرهنگ ایمنی بیمار حرکتی در جهت فراهم کردن شرایط ایمن برای مراقبت از بیماران است. هدف از این مطالعه بررسی فرهنگ ایمنی بیمار در پرستاران شاغل در بخش های مراقبت از بیماران مبتلا به کووید 19، در بیمارستان امام خمینی(ره) اردبیل بود.
روش ها: مطالعه حاضر از نوع توصیفی تحلیلی بود که برروی 150 نفر از پرستاران شاغل در بیمارستان امام خمینی(ره) اردبیل حین شیوع بیماری کووید-19 انجام شد. ابزار مورد استفاده پرسشنامه استاندارد فرهنگ ایمنی بیمار (HSOPSC) مشتمل بر 42 سوال و 12 بعد بود. روش نمونه گیری به صورت سرشماری بود. تجزیه و تحلیل داده ها در نرم افزار SPSS نسخه 22 انجام گرفت.
یافته ها: میانگین کلی درصد پاسخ های مثبت به 12 بعد فرهنگ ایمنی 33/66 درصد بود که بالاترین امتیاز کسب شده، مربوط به حیطه "کار تیمی درون واحد" (82 درصد) و پایین ترین امتیاز کسب شده مربوط به حیطه های " برخورد غیرتنبیهی در قبال رویداد حادثه "(20 درصد) و "کار تیمی ما بین واحد" (20 درصد) بود. بر اساس آزمون تی مستقل رابطه معنی داری بین تاهل و شیفت کاری با فرهنگ ایمنی بیمار وجود داشت. همچنین بر اساس آزمون انالیز واریانس یک طرفه رابطه معنی داری بین سن، وضعیت استخدامی و سابقه کاری با فرهنگ ایمنی بیمار وجود داشت.
نتیجه گیری: وضعیت فرهنگ ایمنی بیمار در بین پرستاران مورد مطالعه متوسط بود. بهبود فرهنگ ایمنی بیمار برای ارتقا شاخص های مراقبت از بیماران ضروری است. هم چنین می بایست به ابعاد دارای میانگین پایین در این مطالعه به جهت ارتقا و تقویت این ابعاد توجه ویژه داشت.

کلیدواژه‌ها