دوره و شماره: دوره 22، شماره 3 - شماره پیاپی 87، خرداد و تیر 1399 
شناخت مکانیسم های مقابله‌ای در مواجهه با عوامل استرس زا در پرسنل نظامی

صفحه 244-251

10.30491/JMM.22.3.244

محمد جعفر سپهوند؛ مهروز جوادی؛ مرتضی خاقانی زاده؛ جمیله مختاری؛ سعید باباجانی وفسی