شناخت مکانیسم های مقابله‌ای در مواجهه با عوامل استرس زا در پرسنل نظامی

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)

2 مرکز مدیریت سلامت، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، تهران، ایران

3 دانشگاه علوم پزشکی آجا

چکیده

زمینه و هدف: پرسنل نظامی با عوامل استرس زای زیادی روبرو هستند. این مطالعه به منظور شناخت مکانیسم های مقابله ای در مواجهه با عوامل استرس زا در پرسنل نظامی انجام شده است.
روش‌ها: این مطالعه از نوع توصیفی- مقطعی همبستگی و نمونه پژوهش آن 384 نفر از کارکنان نیروی دریایی بودند که به روش نمونه­گیری تصادفی خوشه­ای طبقه­ای انتخاب شدند. ابزار جمع­آوری داده­ها، پرسشنامه­ اطلاعات جمعیت شناختی، پرسشنامه­ عوامل استرس­زا در نظامیان که توسط آزاد مرزآبادی ساخته شده و پرسشنامه مکانیسم­های مقابله­ای لازاروس-فولکمن بودند. عوامل استرس­زا در شش حیطه (عوامل مربوط به منطقه محل اشتغال، عوامل اجتماعی، شغلی، شخصی، خانوادگی و عوامل مربوط به نظامی­گری) و مکانیسم­های مقابله­ای دارای 8 زیر مقیاس: مقابله مستقیم، فاصله گرفتن، خود کنترلی، طلب حمایت اجتماعی، پذیرش مسولیت، گریز- اجتناب، حل مساله برنامه ریزی شده و ارزیابی مجدد مثبت ارزیابی شدند.
یافته‌ها: در بین عوامل استرس­زا بالاترین سطح استرس مربوط به عوامل حیطه نظامی­گری با میانگین 95/17 بود. بیشترین مکانیسم مقابله­ای مورد استفاده ارزیابی مجدد مثبت با میانگین 65/10 بود. میانگین استفاده از مکانیسم­های مساله محور به طور معنی­دار بیشتر از مکانیسم­های هیجان محور بود (001/0>P < /span>). بین اغلب عوامل استرس­ز­ا با مکانیسم­های هیجان محور رابطه مستقیم و مثبت و با مکانیسم­های مساله محور رابطه منفی و معکوس وجود داشت.
نتیجه‌گیری: این مطالعه نشان داد که افراد شرکت کننده در مقابله با عوامل استرس­زا بیشتر از مکانیسم­های مساله محور استفاده می‌کنند. با این وجود لازم است اقدامات مناسب جهت کاهش استفاده از راهکارهای هیجان محور و همچنین تقویت استفاده از مکانیسم­های مقابله­ای مساله محور صورت پذیرد.

کلیدواژه‌ها