بررسی تاثیر یک دوره تمرینات اصلاحی بر اختلالات اسکلتی عضلانی سربازان یک واحد نظامی

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه تهران، ایران

2 دانشگاه امام حسین

چکیده

زمینه و هدف: اختلالات اسکلتی عضلانی باعث ایجاد وضعیت غیر نرمال و بروز مشکلات اساسی می‌شود که مهمترین آن عدم توانایی موثر در انجام فعالیت‌های جسمانی و ماموریت‌های سربازان است. هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر یک دوره تمرینات اصلاحی بر اختلالات اسکلتی عضلانی سربازان یک واحد نظامی است.

روش‌ها: پرسشنامه نوردیک بین 186 سرباز که به روش تصادفی خوشه‌ای از بین پادگان‌های نظامی شهرستان تهران در سال 1395، انتخاب شده بودند، توزیع گردید. 56 سرباز که حداقل دارای یکی از اختلالات اسکلتی عضلانی بودند انتخاب و به روش تصادفی به دو گروه 28 نفره تقسیم شدند. گروه مداخله به مدت هشت هفته تحت تمرینات اصلاحی قرار گرفتند و گروه کنترل در این مدت هیچ تمرین و فعالیت خاصی انجام نداد. به منظور ارزیابی خطر ابتلاء به اختلالات اسکلتی-عضلانی از آزمون QEC استفاده شد.

یافته‌ها: نتایج پرسشنامه نوردیک نشان داد که اختلالات در ناحیه کمر 78/51 درصد، زانو و مچ پا 42/46 درصد، گردن 92/33 درصد، پشت 42/21 درصد، ران و باسن 28/14 درصد، شانه 50/12 درصد و دست و مچ 71/10 درصد گزارش شد. عوامل ریسک خطر وظایف مورد مطالعه شامل: 71/35 درصد در وضعیت خیلی بالا، 42/46 درصد در وضعیت بالا، 50/12 درصد در وضعیت متوسط و 35/5 درصد در وضعیت پایین قرار دارد. در نهایت مشاهده شد تمرینات اصلاحی تاثیر معنا داری بر اختلالات اسکلتی عضلانی گروه مداخله در ناحیه گردن (05/0p= و 271/2=z)، ناحیه کمر (05/0p= و 256/3z=)، عضلانی ناحیه شانه (05/0p= و 045/3z=) و ناحیه مچ دست/دست (05/0p= و 276/3z=) داشت. ولی در گروه کنترل تغییر مشاهده نشد.
نتیجه‌گیری: تمرینات اصلاحی و آموزش وضعیت صحیح بدنی موجب کاهش اختلالات اسکلتی عضلانی شد و گنجاندن تمرینات اصلاحی در برنامه صبحگاه سربازن توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها