تدوین و اعتباریابی پروتکل رشد پس از ضربه برای جانبازان ایرانی

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات علوم رفتاری، پژوهشکده سبک زندگی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله(عج)، تهران، ایران

2 دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله(عج)

چکیده

زمینه و هدف: رشد پس از ضربه مفهومی نسبتاً جدید در روانشناسی است، و به تغییرات درون فردی مثبتی که پس از مواجهه فرد با وقایع آسیب‌زا ایجاد می شود، گفته می شود. هدف پژوهش حاضر تدوین و اعتباریابی پروتکل رشد پس از ضربه برای جانبازان جنگ می‌باشد.
روش‌ها: این پژوهش مقطعی در سال 1397 انجام شد. جامعه آماری شامل جانبازان هشت سال دفاع مقدس مراجعه‌کننده به مراکز خدمات درمانی تهران بودند. تعداد 406 نفر از این جامعه به صورت نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار اندازه‌گیری، پرسشنامه سنجش رشد پس از ضربه تدسچی و کالهون (PTGI) و پرسشنامه اطلاعات جمعیت شناختی محقق ساخته بود و داده های جمع‌آوری شده با نرم‌افزار SPSS-21 تحلیل شد. سپس پروتکل تدوین شده به‌وسیله ابزار اعتباریابی پروتکل‌ها (AGREE) توسط اساتید متخصص این حوزه بررسی شد. همچنین شاخص روایی محتوا (CVI) و ضریب نسبی روایی محتوا (CVR) در این پروتکل محاسبه گردید.
یافته‌ها: اعتبارسنجی پروتکل نشان داد که چشم‌انداز و هدف 97/77 درصد، مشارکت ذینفعان 91/66 درصد، دقّت و متدولوژی تدوین 98/09 درصد، گویایی و ارائه 97/5 درصد، قابلیت به کارگیری 96/66 درصد، استقلال در ویرایش 100 درصد بود. در بخش ارزیابی نهایی 90 درصد متخصصان استفاده از این پروتکل را توصیه کردند. همچنین مقدار شاخص روایی محتوا (CVI) برابر با 94 درصد و مقدار ضریب نسبی روایی محتوا (CVR) برابر است با 86 درصد محاسبه گردید.
نتیجه‌گیری: نتایج حاکی از آن بود که، پروتکل رشد پس از ضربه طراحی شده برای جانبازان ناشی از جنگ برای 8 جلسه و هر جلسه به مدت 120 دقیقه از اعتبار و روایی مناسب برخوردار بوده و برای استفاده روانشناسان و متخصصان این حوزه و کمک به بهزیستی جانبازان قابل استفاده می باشد.

کلیدواژه‌ها


1. Lancaster LC, Teeters JB, Gros FD, Back ES. Posttraumatic Stress Disorder: Overview of Evidence-Based Assessment and Treatment. J Clin Med. 2016; 5(11): 105 doi:10.3390/jcm5110105 2. Quiroga CV, Binfaré LF, Rudnicki T, de Lima Argimon II. Rumination and social support as predictors of posttraumatic growth in women with breast cancer: a systematic review. Psicooncología investigacióny clínica biopsicosocial en oncología. 2018; 15(2):301-14 3. Watkins EL, Sprang RK, Rothbaum OB. Treating PTSD: A Review of Evidence-Based Psychotherapy Interventions Front Behav Neurosci. 2018; 12:258. doi:10.3389/fnbeh.2018.00258 4. Ahmadizadeh MJ, Rezaei M. Unilateral right and bilateral dorsolateral prefrontal cortex transcranial magnetic stimulation in treatment post-traumatic stress disorder: A randomized controlled study. Brain research bulletin. 2018;140:334-40. doi:10.1016/j.brainresbull.2018.06.001 5. American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM-5). American Psychiatric Pub; 2013. doi:10.1176/appi.books.9780890425596 6. Sadock B, Ruiz P. Kaplan & Sadock's synopsis of psychiatry: behavioral sciences. Walters Kluwer; 2015. 7. Ahmadizadeh M J, Ahmady K, Anisi J. The Effectiveness of Problem Solving and Prolonged Exposure Therapy Methods and a Combination of Both on the Adjustment of Veterans Suffering from War-Related Post-Traumatic Stress Disorder. J Mil Med. 2012; 14 (3):178-185. 8. Seyed Mahmoudi SJ, Rahimi C, Mohamadi N, Hadiyan Fard H. Increased post traumatic growth over time and its relation to coping styles and optimism in people with HIV-positive. Iranian journal of Psychological Achievements (Educational Sciences and Psychology). 2010;17(2):165-86 9. Elderton A, Berry A, Chan C. A systematic review of posttraumatic growth in survivors of interpersonal violence in adulthood. Trauma, Violence, & Abuse. 2017;18(2):223-36.doi:10.1177/1524838015611672 10. Tedeschi RG, Calhoun LG. The Posttraumatic Growth Inventory: Measuring the Positive Legacy of Trauma. Journal of Traumatic Stress. 2011; 9: 455-471. doi:10.1002/jts.2490090305 11. Affleck G, Ternen H. Construing benefits from adversity: Adaptationalsignificance and dispositional underpinnings. Journal of Personality. 1996; 64:899-922 doi:10.1111/j.1467-6494.1996.tb00948.x 12. Heydarzadeh M, Rasouli M, Mohamadi Shahbalaghi F, Alavi Majid H, Mirzaei H, Tahmasebi M. Validation of the Persian version of the Posttraumatic Growth Inventory in patients with cancer. Payesh. 2015;14(4):467-73 13. Weiss T, Berger R. Posttraumatic growth and culturally competent practice: Lessons learned from around the globe. John Wiley & Sons; 2010. doi:10.1002/9781118270028 14. Tedeschi RG, Calhoun LG. Posttraumatic growth: Conceptual foundations and empirical evidence. Psychological inquiry. 2004;15(1):1-8. doi:10.1207/s15327965pli1501_01 15. Calhoun LG, Cann A, Tedeschi RG, McMillan J. A correlational test of the relationship between posttraumatic growth, religion, and cognitive processing. Journal of Traumatic Stress: Official Publication of the International Society for Traumatic Stress Studies. 2000;13(3):521-7. doi:10.1023/A:1007745627077 16. Kanako K, Calhoun L, Tedeschi R, Gil-Rivas V, Kilmer R, Cann A. Examining posttraumatic growth among Japanese university students. Anxiety, Stress & Coping. 2008;20:353-367. doi:10.1080/10615800701295007 17. Seyed Mahmoudi SJ, Rahimi C, Mohamadi N, Hadiyan Fard H. Increased post traumatic growth over time and its relation to coping styles and optimism in people with HIV-positive. Iranian journal of Psychological Achievements (Educational Sciences and Psychology). 2010; 17(2):165-86 18. Affleck G, Tennen H. Construing benefits from adversity: Adaptation significance and dispositional underpinnings. Journal of Personality. 2012; 64: 899-922. doi:10.1111/j.1467-6494.1996.tb00948.x 19. McElheran M, Briscoe-Smith A, Khaylis A, Westrup D, Hayward C, Gore-Felton C. A conceptual model of post-traumatic growth among children and adolescents in the aftermath of sexual abuse, J. Counseling Psychology Quarterly. 2012; 25(1): 73-82. doi:10.1080/09515070.2012.665225 20. Mehrabi H, Norouzi S, Mirzaei G, Kazemi H. An investigation the relationship between post traumatic growth and attachment styles, stress coping styles & quality of life in veterans with post-traumatic stress disorder. Nurse and physician in War. 2014; 2(4):153-61 21. Lee H, Mason D, Holden B, Adams Guardiola, Jr MSW L, Buetikofer E. Social Support and Post Traumatic Growth (PTG) among OEF-OIF and America Korean War Veterans: A Mixed Research Study. International Journal of Humanities and Social Science. 2015; 5:8. 22. Agree C. Appraisal of guidelines for research & evaluation (AGREE) instrument. The AGREE Collaboration (end). 2001. 23. Brouwers MC, Kho ME, Browman GP, Burgers JS, Cluzeau F, Feder G, et al. AGREE II: advancing guideline development, reporting and evaluation in health care. Can Med Assoc J. 2010;182(18):E839-42. doi:10.1503/cmaj.090449 24. Hajizadeh E, Asghari M. Methods and statistical analysis by looking at the research method in biotechnology and health sciences. Iran: Jahad daneshgahi; 2015. 25. Organization WMAGBOTWH. World Medical Association Declaration of Helsinki. Ethical principles for medical research involving human subjects. 2001; 79(4):373. 26. Cafaro V, Iani L, Constantine M, Di Leo S. Promoting post-traumatic growth in cancer patients: A study protocol for a randomized controlled trial of guided written disclosure. Journal of health psychology. 2019;24(2):240-53. doi:10.1177/1359105316676332 27. Waugh A, Kiemle G, Slade P. What aspects of post-traumatic growth are experienced by bereaved parents? A systematic review. European journal of psych traumatology. 2018; 9(1):1506230. doi:10.1080/20008198.2018.1506230 28. Calhoun LG, Todeschini RG. Facilitating posttraumatic growth: A clinician's guide. Rutledge; 1999. doi:10.4324/9781410602268 29. Tanriverd D, Savas E, Can G. Posttraumatic growth and social support in Turkish patients with cancer. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention. 2012; 13(9):4311-4. doi:10.7314/APJCP.2012.13.9.4311 30. Bhat RM, Rangaiah B. The impact of conflict exposure and social support on posttraumatic growth among the young adults in Kashmir. Cogent Psycholog. 2015;;2(1):1000077. doi:10.1080/23311908.2014.1000077 31. Strozier AL. The effectiveness of support groups in increasing social support for kinship caregivers. Journal of Children and Youth Services Review. 2012; 34(4):876-881. doi:10.1016/j.childyouth.2012.01.007 32. Calhoun L, Tedeschi R. The foundations of posttraumatic growth: Anexpanded framework. In L. G. Calhoun, & R. G. Tedeschi (Eds.), Handbook of posttraumatic growth (pp. 3_23). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. 2006. 33. Kilmer RP, Gil-Rivas V. Exploring posttraumatic growth in children impacted by Hurricane Katrina: Correlates of the phenomenon and developmental considerations. Child Development. 2010;81:1211-1227. doi:10.1111/j.1467-8624.2010.01463.x 34. Park S. Exposure to community violence and aggressive beliefs in adolescents: Role of posttraumatic growth and developmental resources. Dissertation Abstracts International: Section B: The Sciences and Engineering. 2006;67(3-B):1732. 35. Powell S, Rosner R, Butollo W, Tedeschi R, Calhoun L. Posttraumaticgrowth after war: A study with former refugees and displaced people in Sarajevo.Journal of Clinical Psychology. 2003;59: 71-83. doi:10.1002/jclp.10117 36. Schmidt SD, Blank TO, Bellizzi KM, Park CL. The relationship of coping strategies, social support, and attachment style with posttraumatic growth in cancer survivors. Journal of health psychology. 2012; 17(7): 1033-1040.doi:10.1177/1359105311429203 37. Prati G, Pietrantoni L. Optimism, social support and coping strategies as factors contributing to posttraumatic growth: A meta-analysis. Journal of Loss and Trauma. 2009;14:364-388. doi:10.1080/15325020902724271 38. Martz E, Livneh H, Southwick SM, Pietrzak RH. Posttraumatic growth moderates the effect of posttraumatic stress on quality of life in US military veterans with life-threatening illness or injury. Journal of psychosomatic research. 2018. doi:10.1016/j.jpsychores.2018.03.004 39. Zoellner T, Maercker A. Posttraumatic growth in clinical psychology- A critical review and introduction of a two component model. Clinical Psychology Review. 2006;26:626-653. doi:10.1016/j.cpr.2006.01.008 40. Shaw S, Joseph S, Alex Linley P. Religion, spirituality, and posttraumatic growth: a systematic review. Mental Health, Religion & Culture. 2005;8(1):1-11. doi:10.1080/1367467032000157981 41. Sinclair S, Booker R, Fung T, Raffin-Boucha S, Enns B, Beamer K, et al. Factors associated with post-traumatic growth, quality of life, and spiritual well-being in outpatients undergoing bone marrow transplantation: a pilot study. Oncology Nursing Forum. 2016(43). doi:10.1188/16.ONF.772-780 42. Gesselman AN, Bigatti SM, Garcia JR, Coe K, Cella D, Champion VL. Spirituality, emotional distress, and posttraumatic growth in breast cancer survivors and their partners: an actor-partner interdependence modeling approach. Psycho‐Oncology. 2017; 26(10):1691-9. doi:10.1002/pon.4192 43. Turner JK, Hutchinson A, Wilson C. Correlates of post‐traumatic growth following childhood and adolescent cancer: A systematic review and meta‐analysis. Psycho‐oncology. 2018;27(4):1100-9. doi:10.1002/pon.4577 44. Milam JE, Ritt-Olsen A, Tan S, Unger JB, Nezami E. The September 11th 2001 terrorist attacks and reports of posttraumatic growth among a multi-ethnic sample of adolescents. Traumatology. 2005; 11: 233-246. doi:10.1177/153476560501100404 45. Augustine J. Predictors of posttraumatic growth among adult tsunami survivors: The role of employment, religion, and family attributes. Journal of Social Service Research. 2014;40(4):491 doi:10.1080/01488376.2014.894368