روش‎های نوین کنترل خون ریزی در شرایط پیش بیمارستان و صحنه نبرد: مروری کوتاه

نوع مقاله : مروری کوتاه

نویسندگان

مرکز تحقیقات تروما و دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا..(عج)، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: خونریزی عامل اصلی تلفات در صحنه نبرد بوده که در بسیاری از موارد قابلیت پیشگیری دارد. هدف از این مطالعه، تحلیل نتایج حاصل از روش‌های کنترل خون ریزی در شرایط پیش بیمارستان و صحنه نبرد می‌باشد.
روش‌ها: در این مطالعه مروری کوتاه، به منظور یافتن منابع و مطالعات مرتبط، در داده پایگاه‌های معتبر علمی مانند Iran Medex, Sid, Scopus, Magiran PubMed, Google Scholar, Scopus, Web of Science, Pro Quest, CINHAL, Science Direct در سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۹ با ترکیبی از کلمات کلیدی کنترل خونریزی، عوامل بند آورنده خونریزی، شیوه‌‎های نوین کنترل، پیش بیمارستانی، صحنه جنگ، میدان جنگ، پرستار جستجو انجام شد. متون توسط سه پژوهشگر به طور مستقل مورد بررسی قرار گرفتند.
یافته‌ها: در مجموع ۴۲ مقاله به دست آمده، بر اساس معیارهای ورود و خروج، 13 مقاله مرتبط با هدف مطالعه انتخاب شدند. نتایج مورد استخراج مقالات نشان داد که از بین عوامل عمده کنترل خونریزی دو دسته از عوامل نقش عمده و پررنگ تری در این امر ایفا می‌کنند. دسته اول تورنیکت‌های جنگی است که نقش مهمی در نجات جان افراد در جلوگیری از خونریزی دارد و دسته دوم عوامل نوین بندآورنده خون هستند که با نام‎های تجاری مختلف و به شکل‎های متنوعی از جمله پودر، باند و یا گاز آغشته به این مواد تولید می‎گردند.
نتیجه‌گیری: تورنیکت اگر در زمان درست و به روش صحیح مورد استفاده قرار گیرد می‎تواند نجات‎دهنده حیات باشد. عوامل نوین انعقاد خون نمی‎توانند تمامی انتظارات را در فرایند کنترل خونریزی در صحنه نبرد اعمال کنند، اما هر عامل انعقاد خون با توجه به ویژگی‎های که دارد می‎تواند تأثیر قابل توجهی در کنترل خونریزی و متعاقب آن نجات جان افراد اعمال کند.

کلیدواژه‌ها


1. Schauer SG, April MD, Naylor JF, Maddry JK, Arana AA, Dubick MA, et al. Prehospital Application of Hemostatic Agents in Iraq and Afghanistan. Prehospital Emergency Care. 2018:1-10. doi:10.1080/10903127.2017.1423140 2. Kragh Jr JF, Littrel ML, Jones JA, Walters TJ, Baer DG, Wade CE, et al. Battle casualty survival with emergency tourniquet use to stop limb bleeding. The Journal of emergency medicine. 2011;41(6):590-7. doi:10.1016/j.jemermed.2009.07.022 3. Kragh Jr JF, O'Neill ML, Walters TJ, Jones JA, Baer DG, Gershman LK, et al. Minor morbidity with emergency tourniquet use to stop bleeding in severe limb trauma: research, history, and reconciling advocates and abolitionists. Military medicine. 2011; 176(7):817-23. doi:10.7205/MILMED-D-10-00417 4. TCCC. Guidelines for Medical Personnel. 5. Butler DF. Special Operations Medical Association Scientific Assembly 25 May 2017. 6. Conley SP, Littlejohn LF, Henao J, DeVito SS, Zarow GJ. Control of junctional hemorrhage in a consensus swine model with hemostatic gauze products following minimal training. Military medicine. 2015;180(11):1189-95. doi:10.7205/MILMED-D-14-00541 7. Achneck HE, Sileshi B, Jamiolkowski RM, Albala DM, Shapiro ML, Lawson JH. A comprehensive review of topical hemostatic agents: efficacy and recommendations for use. Annals of surgery. 2010; 251 (2): 217-28. doi:10.1097/SLA.0b013e3181c3bcca 8. Whang HS, Kirsch W, Zhu YH, Yang CZ, Hudson SM. Hemostatic agents derived from chitin and chitosan. Journal of Macromolecular Science, Part C: Polymer Reviews. 2005;45(4):309-23. doi:10.1080/15321790500304122 9. Cox ED, Schreiber MA, McManus J, Wade CE, Holcomb JB. New hemostatic agents in the combat setting. Transfusion. 2009;49:248S-55S. doi:10.1111/j.1537-2995.2008.01988.x 10. Hatamabadi HR, Zarchi FA, Kariman H, Dolatabadi AA, Tabatabaey A, Amini A. Celox-coated gauze for the treatment of civilian penetrating trauma: a randomized clinical trial. Trauma monthly. 2015;20(1). doi:10.5812/traumamon.23862 11. Garcia-Blanco J, Gegel B, Burgert J, Johnson S, Johnson D. The Effects of Movement on Hemorrhage When QuikClot® Combat Gauze™ Is Used in a Hypothermic Hemodiluted Porcine Model. Journal of special operations medicine: a peer reviewed journal for SOF medical professionals. 2015;15(1):57-60. 12. Kordestani S, Shahrezaee M, Tahmasebi M, Hajimahmodi H, Ghasemali DH, Abyaneh M. A randomised controlled trial on the effectiveness of an advanced wound dressing used in Iran. Journal of wound care. 2008;17(7):323-7. doi:10.12968/jowc.2008.17.7.30525 13. Mortazavi S, Atefi M, Roshan-shomal P, Tanide N, Raadpey N, Bagheri Z. Characteristics of CoolClot, the invented novel hemostatic agent. Scientific Journal of Iran Blood Transfus Organ. 2011; 8(2):115-21. doi:10.1504/IJLR.2011.040644