الگوهای شناختی بیماران کما ناشی از آسیب مغزی تروماتیک شدید در حافظه کاری

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

2 دانشگاه الزهرا

چکیده

زمینه و هدف: کما ناشی از آسیب مغزی تروماتیک شدید، منجر به اختلال عملکرد شناختی می‌شود که بیشترین تاثیر آن بر حافظه کاری است. بدلیل اهمیت و تاثیر مستقیم حافظه کاری بر کیفیت زندگی انسان، بویژه در مهارت‌های نظامی که نیاز به حافظه فعال و قدرت توجه بالا دارد؛ مطالعه حاضر با هدف بررسی الگوهای شناختی بیماران کما در حافظه کاری انجام شد.
روش‌ها: در این مطالعه مقایسه‌ای که در فاصله زمانی بهمن 1396 تا تیر 1398 انجام گرفت. 20 بیمار مرد کما، با دامنه سنی 30 تا 55 سال که یکسال از برگشت آنان از کما گذشته بود و طی یکسال گذشته در بخش ICU بیمارستانهای شهدای هفتم تیر شهرری و بقیه‌الله(عج) تهران بستری بودند، بعنوان گروه آزمایشی و 64 مرد سالم با دامنه سنی همتا بعنوان گروه کنترل با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. این افراد با آزمون حافظه کاری وکسلر مورد ارزیابی قرار گرفتند. مقایسه عملکرد دو گروه با استفاده از آزمون تحلیل واریانس چند راهه انجام شد.
یافته‌ها: تفاوت دو گروه در زیرمولفه فراخنای حافظه دیداری از نظر آماری معنا‌دار بود (05/0>p < /span>) و تفاوت میان دو گروه در سایر زیرمولفه‌های آزمون حافظه کاری نیز معنادار بود (01/0>p < /span>). بطور کلی گروه بیماران کما نسبت به گروه سالم عملکرد ضعیف‌تری را نشان دادند.
نتیجه‌گیری: کما ناشی از آسیب مغزی ترماتیک شدید، پس از گذشت یکسال می‌تواند، در کارکرد عملکرد‌های اجرایی لوب پیشانی مغز اختلال ایجاد نماید و حافظه کاری بیماران را با اختلال مواجه کند. بنابراین، پیشنهاد می‌گردد این موضوع در ارزیابی‌های بالینی و قانونی مورد توجه قرار گرفته و مداخلات روانشناختی همزمان با مداخلات پزشکی جهت تسهیل روند درمان و باز‌توانی شناختی بیماران و پیشگیری از عوارض فردی، اجتماعی و هزینه‌های مالی متعاقب کمای ناشی از آسیب مغزی تروماتیک، صورت پذیرد.

کلیدواژه‌ها


1. Mangia AL. Cognitive Assessment and Rehabilitation of subjects with Traumatic Brain Injury.2015. (Doctoral dissertation, alma). 2. Russo MV, Latour LL, McGavern DB. Distinct myeloid cell subsets promote meningeal remodeling and vascular repair after mild traumatic brain injury. Nature immunology. 2018;19(5):442-52. doi:10.1038/s41590-018-0086-2 3. Koch C, Massimini M, Boly M, Tononi G. Neural correlates of consciousness: progress and problems. Nature Reviews Neuroscience. 2016;17(5):307. doi:10.1038/nrn.2016.22 4. Muelbl MJ, Slaker ML, Shah AS, Nawarawong NN, Gerndt CH, Budde MD, et al. Effects of mild blast traumatic brain injury on cognitive-and addiction-related behaviors. Scientific reports. 2018; 8. doi:10.1038/s41598-018-28062-0 5. Popescu M, Hughes JD, Popescu EA, Mikola J, Merrifield W, DeGraba M, et al. Activation of dominant hemisphere association cortex during naming as a function of cognitive performance in mild traumatic brain injury: Insights into mechanisms of lexical access. NeuroImage: Clinical. 2017;15: 741-52. doi:10.1016/j.nicl.2017.06.029 6. Arnould A, Rochat L, Dromer E, Azouvi P, Van der Linden M. Does multitasking mediate the relationships between episodic memory, attention, executive functions and apathetic manifestations in traumatic brain injury? Journal of neuropsychology. 2018; 12[1]:101-19. doi:10.1111/jnp.12107 7. Hanks R, Millis S, Scott S, Gattu R, O'Hara NB, Haacke M, et al. The relation between cognitive dysfunction and diffusion tensor imaging parameters in traumatic brain injury. Brain injury. 2019; 33(3): 355-63. doi:10.1080/02699052.2018.1553073 8. Vasquez BP, Tomaszczyk JC, Sharma B, Colella B, Green RE. Longitudinal recovery of executive control functions after moderate-severe traumatic brain injury: examining trajectories of variability and ex-Gaussian parameters. Neurorehabilitation and neural repair. 2018;32(3):191-9. doi:10.1177/1545968318760727 9. Molteni E, Pagani E, Strazzer S, Arrigoni F, Beretta E, Boffa G, et al. Fronto‐temporal vulnerability to disconnection in paediatric moderate and severe traumatic brain injury. European journal of neurology. 2019;26(9):1183-90. doi:10.1111/ene.13963 10. Lesimple B, Caron E, Lefort M, Debarle C, Pélégrini-Issac M, Cassereau D, et al. Long-term cognitive disability after traumatic brain injury: Contribution of the DEX relative questionnaires. Neuropsychological rehabilitation. 2019:1-20. doi:10.1080/09602011.2019.1618345 11. O Keelan RE, Mahoney EJ, Sherer M, Hart T, Giacino J, Bodien YG, et al. Neuropsychological Characteristics of the Confusional State Following Traumatic Brain Injury. Journal of the International Neuropsychological Society. 2019;25(3):302-13. doi:10.1017/S1355617718001157 12. Owens JA, Spitz G, Ponsford JL, Dymowski AR, Willmott C. An investigation of white matter integrity and attention deficits following traumatic brain injury. Brain injury. 2018;32(6):776-83. doi:10.1080/02699052.2018.1451656 13. Königs M, Pouwels PJ, van Heurn LE, Bakx R, Vermeulen RJ, Goslings JC, et al. Relevance of neuroimaging for neurocognitive and behavioral outcome after pediatric traumatic brain injury. Brain imaging and behavior. 2018;12(1):29-43. doi:10.1007/s11682-017-9673-3 14. Hitch GJ, Hu Y, Allen RJ, Baddeley AD. Competition for the focus of attention in visual working memory: perceptual recency versus executive control. Annals of the New York Academy of Sciences. 2018;1424(1):64-75. doi:10.1111/nyas.13631 15. Christophel TB, Iamshchinina P, Yan C, Allefeld C, Haynes JD. Cortical specialization for attended versus unattended working memory. Nature neuroscience. 2018;21(4):494. doi:10.1038/s41593-018-0094-4 16. Bastos AM, Loonis R, Kornblith S, Lundqvist M, Miller EK. Laminar recordings in frontal cortex suggest distinct layers for maintenance and control of working memory. Proceedings of the National Academy of Sciences. 2018;115(5):1117-22. doi:10.1073/pnas.1710323115 17. Miller EK, Lundqvist M, Bastos AM. Working Memory 2.0. Neuron. 2018;100(2):463-75. doi:10.1016/j.neuron.2018.09.023 18. Dailey NS, Smith R, Bajaj S, Alkozei A, Gottschlich MK, Raikes AC, et al. Elevated aggression and reduced white matter integrity in mild traumatic brain injury: a DTI study. Frontiers in behavioral neuroscience. 2018;12:118. doi:10.3389/fnbeh.2018.00118 19. Marschner L, Schreurs A, Lechat B, Mogensen J, Roebroek A, Ahmed T, et al. Single mild traumatic brain injury results in transiently impaired spatial long-term memory and altered search strategies. Behavioural brain research. 2019;365:222-30. doi:10.1016/j.bbr.2018.02.040 20. Bangirana P, Giordani B, Kobusingye O, Murungyi L, Mock C, John CC, et al. Patterns of traumatic brain injury and six-month neuropsychological outcomes in Uganda. BMC neurology. 2019;19(1):18. doi:10.1186/s12883-019-1246-1 21. Tölli A, Höybye C, Bellander BM, Borg J. Impact of pituitary dysfunction on cognitive and global outcome after traumatic brain injury and aneurysmal subarachnoid haemorrhage. Journal of rehabilitation medicine. 2019;51(4):264-72 doi:10.2340/16501977-2531 22. Hart T, Rabinowitz AR, Whyte J, Kim J. Pre-injury assessment of everyday executive function in moderate to severe traumatic brain injury. Neuropsychological rehabilitation. 2019;29(7):1085-94. doi:10.1080/09602011.2017.1364271 23.McDonald S, Dalton KI, Rushby JA, Landin-Romero R. Loss of white matter connections after severe traumatic brain injury (TBI) and its relationship to social cognition. Brain imaging and behavior. 2019;13(3):819-29. doi:10.1007/s11682-018-9906-0 24. Chen NY, Batchelor J. Length of post-traumatic amnesia and its prediction of neuropsychological outcome following severe to extremely severe traumatic brain injury in a litigating sample. Brain injury. 2019. doi:10.1080/02699052.2019.1610797 25. Resch C, Anderson VA, Beauchamp MH, Crossley L, Hearps SJ, van Heugten CM, et al. Age-dependent differences in the impact of paediatric traumatic brain injury on executive functions: A prospective study using susceptibility-weighted imaging. Neuropsychologia. 2019;124:236-45. doi:10.1016/j.neuropsychologia.2018.12.004 26.Câmara-Costa H, Opatowski M, Francillette L, Toure H, Brugel D, Laurent-Vannier A, et al. Self-and parent-reported Quality of Life 7 years after severe childhood traumatic brain injury in the Traumatisme Grave de l'Enfant cohort: associations with objective and subjective factors and outcomes. Quality of life research. 2019:1-4. doi:10.1007/s11136-019-02305-7 27. Le Fur C, Câmara-Costa H, Francillette L, Opatowski M, Toure H, Brugel D, et al. Executive functions and attention 7 years after severe childhood traumatic brain injury: Results of the Traumatisme Grave de l'Enfant (TGE) cohort. Annals of physical and rehabilitation medicine. 2019. doi:10.1016/j.rehab.2019.09.003. 28. Svingos AM, Asken BM, Jaffee MS, Bauer RM, Heaton SC. Predicting long-term cognitive and neuropathological consequences of moderate to severe traumatic brain injury: Review and theoretical framework. Journal of clinical and experimental neuropsychology. 2019;41(8):775-85. doi:10.1080/13803395.2019.1620695 29. Fraser EE, Downing MG, Biernacki K, McKenzie DP, Ponsford JL. Cognitive reserve and age predict cognitive recovery after mild to severe traumatic brain injury. Journal of neurotrauma. 2019;36(19): 2753-61. doi:10.1089/neu.2019.6430 30. Olsen A, Babikian T, Dennis EL, Ellis-Blied MU, Giza C, Marion SD, et al. Functional Brain Hyperactivations Are Linked to an Electrophysiological Measure of Slow Interhemispheric Transfer Time after Pediatric Moderate/Severe Traumatic Brain Injury. Journal of neurotrauma. 2019. doi:10.1089/neu.2019.6532 31. Savulich G, Menon DK, Stamatakis EA, Pickard JD, Sahakian BJ. Personalised treatments for traumatic brain injury: cognitive, emotional and motivational targets. Psychological medicine. 2018;48(9):1397-9. doi:10.1017/S0033291718000892 32. Rockswold SB, Burton PC, Chang A, McNally N, Grant A, Rockswold GL, et al. Functional Magnetic Resonance Imaging and Oculomotor Dysfunction in Mild Traumatic Brain Injury. Journal of neurotrauma. 2019; 36(7):1099-105. doi:10.1089/neu.2018.5796 33. Lansdell G, Saunders B, Eriksson A, Bunn R, Baidawi S. 'I am not drunk, I have an ABI': findings from a qualitative study into systematic challenges in responding to people with acquired brain injuries in the justice system. Psychiatry, Psychology and Law. 2018;25(5):737-58. doi:10.1080/13218719.2018.1474818 34. Theadom A, Starkey N, Barker-Collo S, Jones K, Ameratunga S, Feigin V. Population-based cohort study of the impacts of mild traumatic brain injury in adults four years post-injury. PloS one. 2018;13(1): e0191655. doi:10.1371/journal.pone.0191655 35. Delaware A. Research in Psychology and Educational Sciences, (ed. 3), Virayesh Publication Institute, Tehran, 1382. 36. Khodadadi M, Mashhadi A, Amani H, Wechsler,s memory software, Sinai Research Institute for the Behavioral Science; 2009. 37. Levin HS, Diaz-Arrastia RR. Diagnosis, prognosis, and clinical management of mild traumatic brain injury. The Lancet Neurology. 2015;14(5):506-17. doi:10.1016/S1474-4422(15)00002-2