دوره و شماره: دوره 23، شماره 1 - شماره پیاپی 98، فروردین و اردیبهشت 1400 
ارزیابی عملکرد مدیریت زنجیره تامین تجهیزات پزشکی در بیمارستان‌های نظامی: یک مطالعه موردی

صفحه 75-89

10.30491/JMM.23.1.75

محمد محمدیان؛ مریم یعقوبی؛ محمد امین جراحی؛ منصور بابایی؛ محمدکریم بهادری؛ احسان تیمورزاده


تحلیل سیستماتیک به موانع ادغام بیمه های درمانی در ایران با استفاده از رویکرد دیماتل

صفحه 90-98

10.30491/JMM.23.1.90

مجید اکبری؛ خلیل علی محمدزاده؛ علی ماهر؛ سیدمجتبی حسینی؛ محمدکریم بهادری