دوره و شماره: دوره 23، شماره 5 - شماره پیاپی 102، مرداد و شهریور 1400 
آسیب‌شناسی حریق در یک بیمارستان نظامی با استفاده از تکنیک FRAME

صفحه 424-434

10.30491/JMM.23.5.424

هژیر کرد؛ فیروز ولی پور؛ ویدا زراوشانی؛ غلامحسین پورتقی؛ زهرا مالمیر


طراحی، ساخت و ارزیابی سیستم خود نجات‌غریق با کاربری نظامی

صفحه 456-462

10.30491/JMM.23.5.456

محمدرضا علیزاده شادباد؛ سید ضیا هجری پور؛ علیرضا خواجه امیری؛ محمدعباد رفعت