بررسی تاثیر استرس شغلی بر استرس اکسیداتیو در پرستاران بیمارستان منتخب شهر سنندج

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 گروه ارگونومی، دانشکده بهداشت و ایمنی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

2 مرکز تحقیقات آترواسکلروزیس ، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله، تهران، ایران

3 گروه مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار، دانشکده بهداشت و ایمنی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: پرستاری جزء مشاغل پراسترس است. استرس ‌شغلی، منجر به تشکیل بیش‌ از حد رادیکال‌های آزاد می‌شود، هنگامی‌که توازن بین تولید رادیکال آزاد و آنتی‌اکسیدان‌ها مختل شود، استرس اکسیداتیو رخ می‌دهد. هدف مطالعه حاضر تعیین تأثیر استرس‌شغلی بر استرس اکسیداتیو در پرستاران در بیمارستان منتخب شهر سنندج می‌باشد.
روش‌ها: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی–تحلیلی از نوع مقطعی است. با در نظر گرفتن معیارهای ورود به مطالعه ۴۶ نفر از پرستاران و ۴۶ نفر از پرسنل اداری بیمارستان وارد مطالعه شدند. پس از جمع‌آوری اطلاعات دموگرافیک، ارزیابی استرس ‌شغلی از طریق پرسشنامه استرس‌شغلی Osipow، تهیه نمونه‌های خونی و اندازه‌گیری فعالیت آنزیمی سوپر اکسیداز دیسموتاز (SOD)، مالون دی‌آلدئید (MDA) و کاتالاز (CAT) انجام گرفت. تجزیه ‌و تحلیل داده‌ها توسط نرم‌افزار SPSS.16 انجام شد.
یافته‌ها: بین میزان استرس شغلی در گروه پرستاران و پرسنل اداری تفاوت معنی‌دار وجود داشت (P<0/05). بررسی پارامترهای استرس‌اکسیداتیو اختلاف معنی‌داری را بین دو گروه برای آنزیم‌های SOD (0/083(P= و MDA (0/0578(P= و CAT (0/0592(P= شان نداد. همچنین استرس بر سطح SOD، MDA و CAT با تعدیل متغیرگروه تأثیر نداشت.
نتیجه‌گیری: با توجه به یافته‌­های پژوهش، استرس ‌شغلی بر پارامترهای سنجش استرس اکسیداتیو تاثیر نداشت. همچنین پارامترهای سنجش استرس اکسیداتیو با تعدیل متغیر استرس، در دو گروه تفاوت معنی‌­داری را نشان ندادند. این نتایج ممکن است به دلیل اینکه سطح استرس در دو گروه به گونه‌­ای باشد که افراد هنوز به مرحله فرسودگی نرسیده باشند، سازگاری افراد با استرس و جوان­تر بودن گروه پرستاران باشد. لذا پژوهش­‌های بیشتر در این زمینه لازم است.

کلیدواژه‌ها


1. Hashemi G. Assesment job stress it in nursing personal in a selected teaching hospital of North Khorasan University of Medical Sciences 2008. North Khorasan University of Medical Sciences. 2008;4(1). 2. Lazarus RS, Folkman S. Stress, appraisal, and coping: Springer publishing company; 1984. 3. Clegg A. Occupational stress in nursing: a review of the literature. Journal of nursing management. 2001;9(2):101-6. 4. Ulaş T, Büyükhatipoğlu H, Kırhan İ, Dal MS, Eren MA, Hazar A, et al. The effect of day and night shifts on oxidative stress and anxiety symptoms of the nurses. European Review for Medical and Pharmacological Sciences. 2012;16(1). 5. Association AN. Analysis of the American Nurses Association Staffing Survey (Warwick, RI: Cornerstone Communications Group, 2001); California Nurses Association,“Mandatory Overtime Is Detrimental to Patient Care and the Health of Nurses,” 20 April 2001. 2001. 6. Terzioglu F, Temel S, Uslu Sahan F. Factors affecting performance and productivity of nurses: professional attitude, organisational justice, organisational culture and mobbing. Journal of Nursing Management. 2016;24(6):735-44. 7. Antigoni F, Pediaditaki O, Dimitrios T. Nursing staff under heavy stress: focus on Greece A critical review. International Journal of Caring Sciences. 2011;4(1):11. 8. Torshizi L. MSc, Ahmadi F. PhD. Job Stressors from Clinical Nurses’ Perspective. Iran Journal of Nursing. 2011;24(70):49-60. 9. McVicar A. Workplace stress in nursing: a literature review. Journal of advanced nursing. 2003;44(6):633-42. 10. Parsaie F, Mohamadi S. A study on burnout in emergency wards nurses. J Fundam Ment Health. 1999;1(2):80-5. 11. Raberi M-p, Jamshidi N, Soltani Nejad A, Sabzevari S. Effects of nurse education on both patients’ satisfaction of teaching patients, and nurses’ knowledge, attitude and performance in intensive care units of teaching hospitals. Journal of Health Care. 2011;13(1):0-. 12. Gholamzadeh S, Sharif F, Rad FD. Sources of occupational stress and coping strategies among nurses who work in Admission and Emergency Departments of Hospitals related to Shiraz University of Medical Sciences. Iranian journal of nursing midwifery research. 2011;16(1):41. 13. LeSergent CM, Haney CJ. Rural hospital nurse's stressors and coping strategies: a survey. International Journal of Nursing Studies. 2005;42(3):315-24. 14. Epstein DG. Extinguish workplace stress. Nursing management. 2010;41(10):34-7. 15. Letvak S, Buck R. Factors influencing work productivity and intent to stay in nursing. Nursing Economics. 2008;26(3):159. 16. Golubic R, Milosevic M, Knezevic B, Mustajbegovic J. Work‐related stress, education and work ability among hospital nurses. Journal of advanced nursing. 2009;65(10):2056-66. 17. Lu H, While AE, Barriball KL. Job satisfaction and its related factors: a questionnaire survey of hospital nurses in Mainland China. International journal of nursing studies. 2007;44(4):574-88. 18. Rezaei S, Hosseini M, Falahi M. Effect of communication skills teaching in job stress level among nurses occupying in rehabilitation center. TUMJ. 2006;64(1):21-6. 19. Tangri R. A special report presented by Chrysalis Performance Strategies Inc [Online]. 2003 [cited 2009 Aug 5]. 2009. 20. Edwards D, Burnard P. A systematic review of stress and stress management interventions for mental health nurses. Journal of advanced nursing. 2003;42(2):169-200. 21. Gray P. Mental health in the workplace: Tackling the effects of stress: Mental Health Foundation; 1999. 22. Tyson PD, Pongruengphant R. Five-year follow-up study of stress among nurses in public and private hospitals in Thailand. International journal of nursing studies. 2004;41(3):247-54. 23. Sveinsdottir H, Biering P, Ramel A. Occupational stress, job satisfaction, and working environment among Icelandic nurses: a cross-sectional questionnaire survey. International journal of nursing studies. 2006;43(7):875-89. 24. Casado Á, De Lucas N, López-Fernández E, Sánchez A, Jimenez J-A. Lipid peroxidation, occupational stress and aging in workers of a prehospital emergency service. European Journal of Emergency Medicine. 2006;13(3):165-71. 25. Karatas F, Karatepe M, Baysar A. Determination of free malondialdehyde in human serum by high-performance liquid chromatography. Analytical biochemistry. 2002;311(1):76-9. 26. Choi HD, Kim JH, Chang MJ, Kyu‐Youn Y, Shin WG. Effects of astaxanthin on oxidative stress in overweight and obese adults. Phytotherapy Research. 2011;25(12):1813-8. 27. Halliwell B. Free radicals, reactive oxygen species and human disease: a critical evaluation with special reference to atherosclerosis. British journal of experimental pathology. 1989;70(6):737. 28. Tsuboi H, Tatsumi A, Yamamoto K, Kobayashi F, Shimoi K, Kinae N. Possible connections among job stress, depressive symptoms, lipid modulation and antioxidants. Journal of affective disorders. 2006;91(1):63-70. 29. Salem EA, Ebrahem SM. Psychosocial work environment and oxidative stress among nurses'. Journal of occupational health. 2017:17-0186-OA. 30. Silveira AS, Aydos RD, Ramalho RT, Silva IS, Caldas RdA, Santos Neto ATd, et al. Oxidative stress effects in the uterus, placenta and fetus of pregnant rats submitted to acute and chronic stress. Acta cirurgica brasileira. 2018;33(9):806-15. 31. Mohamed AS, El-Saadawy ME, Soliman NE-l, EL-shafei DA. Relation between Job stress and Oxidative stress Biomarkers among Nurses in Zagazig University Hospitals. Zagazig University Medical Journal. 2020;26(5):758-68. 32. Osipow SH, Spokane AR. Occupational stress inventory-revised. Odessa, FL: Psychological. 1998:1-15. 33. Komeili-Sani M, Etemadi A, Boustani H, Bahreini M, Hakimi A. The relationship between nurses' clinical competency and job stress in Ahvaz university hospital, 2013. Journal of clinical nursing midwifery. 2015;4. 34. Yau SY, Xiao XY, Lee LYK, Tsang AYK, Wong SL, Wong KF. Job stress among nurses in China. Applied Nursing Research. 2012;25(1):60-4. 35. Rees D, Cooper CL. Occupational stress in health service workers in the UK. Stress medicine. 1992;8(2):79-90. 36. Rees DW. Work‐related stress in health service employees. Journal of Managerial Psychology. 1995. 37. Golshiri P, Pourabdian S, Najimi A, Zadeh HM, Hasheminia J. Job stress and its relationship with the level of secretory IgA in saliva: a comparison between nurses working in emergency wards and hospital clerks. J Pak Med Assoc. 2012;62(3 Suppl 2):S26-S30. 38. Yang Y, Koh D, Ng V, Lee FCY, Chan G, Dong F, et al. Salivary cortisol levels and work-related stress among emergency department nurses. Journal of Occupational Environmental Medicine 2001;43(12):1011-8. 39. Callaghan P, Tak‐Ying SA, Wyatt PA. Factors related to stress and coping among Chinese nurses in Hong Kong. Journal of advanced nursing. 2000;31(6):1518-27. 40. Casado A, Castellanos A, López-Fernández M, Ruíz R, Aroca C, Noriega F. Relationship between oxidative and occupational stress and aging in nurses of an intensive care unit. Age (Dordr). 2008; 30 (4): 229-36. 2011. 41. Moragón AC, García NDL, Fernandez MEL, Rodriguez-Manzaneque AS, Fraile JAJ. Antioxidant enzymes, occupational stress and burnout in workers of a prehospitalary emergency service. European Journal of Emergency Medicine. 2005;12(3):111-5. 42. Bardhan R, Heaton K, Davis M, Chen P, Dickinson DA, Lungu CT. A cross sectional study evaluating psychosocial job stress and health risk in emergency department nurses. International journal of environmental research public health. 2019;16(18):3243.