تأثیر آموزش مبتنی بر تلفن همراه راهکار‌های مقابله با استرس شغلی بر تنظیم شناختی هیجانی کارکنان اتاق عمل

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 گروه اتاق عمل، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

2 گروه آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: استرس شغلی یکی از مشکلاتی است که موجب اختلال در تنظیم شناختی هیجانی کارکنان می‌­شود. به منظور بهبود تنظیم شناختی هیجانی می­‌توان از آموزش مبتنی بر تلفن همراه استفاده کرد. به همین منظور این مطالعه با هدف تأثیر آموزش مبتنی بر تلفن همراه راهکار‌های مقابله با استرس شغلی بر تنظیم شناختی هیجانی کارکنان اتاق عمل انجام شد.
روش‌ها: پژوهش حاضر یک مطالعه بنیادی-کاربردی به روش کمی و به صورت مداخله‌­ای شبه تجربی (بدون گروه کنترل) بود که با مشارکت 176 نفر از تکنولوژیست­‌های اتاق عمل و هوشبری انجام شد. نمونه­‌گیری به روش تصادفی ساده انجام شد. آموزش مبتنی بر تلفن همراه راهکار‌های مقابله با استرس شغلی طی شش جلسه به نمونه‌­ها داده شد. ابزار گردآوری داده‌­ها فرم مشخصات دموگرافیک و پرسشنامه مقیاس تجدید نظر شده استرس شغلی پرستاران بود. جهت تجزیه و تحلیل داده‌­ها از آزمون تی زوجی استفاده شد. داده‌ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 16 تجزیه‌ و تحلیل شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد آموزش مبتنی بر تلفن همراه راهکار‌های مقابله با استرس شغلی باعث افزایش سطح تنظیم شناختی هیجانی تکنولوژیست­‌های اتاق عمل (0/001P<) و تکنولوژیست‌­های هوشبری (0/001P<) شد. همچنین تفاوتی بین سطح تنظیم شناختی هیجانی تکنولوژیست­‌های اتاق عمل با تکنولوژیست­‌های هوشبری وجود نداشت (0/707P=).
نتیجه‌گیری: با توجه به این که آموزش مبتنی بر تلفن همراه راهکارهای مقابله با استرس شغلی باعث افزایش تنظیم شناختی هیجانی تکنولوژیست­‌های اتاق عمل و هوشبری شد لذا پیشنهاد می‌­شود از این روش آموزشی جهت آموزش راهکارهای مقابله با استرس شغلی به منظور بهبود تنظیم شناختی هیجانی تکنولوژیست­‌های اتاق عمل و هوشبری استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها


1. Gross JJ. Antecedent-and response-focused emotion regulation: divergent consequences for experience, expression, and physiology. Journal of personality and social psychology. 1998;74(1):224. doi:10.1037//0022-3514.74.1.224 2. Ahadi B, Lotfi M, Moradi F. Relationship Between Positive and Negative Affect and Depression: The Mediating Role of Rumination. Practice in Clinical Psychology. 2018;6(3):191-6. [Persian] 3. Garnefski N, Koopman H, Kraaij V, ten Cate R. Brief report: Cognitive emotion regulation strategies and psychological adjustment in adolescents with a chronic disease. Journal of adolescence. 2009;32(2):449-54. doi:10.1016/j.adolescence.2008.01.003 4. Aldao A, Nolen-Hoeksema S, Schweizer S. Emotion-regulation strategies across psychopathology: A meta-analytic review. Clinical psychology review. 2010;30(2):217-37. doi:10.1016/j.cpr.2009.11.004 5. Rezvan S, Bahrami F, Abedi M. The effect of emotional regulation on happiness and mental rumination of students. Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology. 2006;12(3):251-7. [Persian] 6. Ochsner KN, Gross JJ. The cognitive control of emotion. Trends in cognitive sciences. 2005;9(5):242-9. doi:10.1016/j.tics.2005.03.010 7. Sohrabi F. Principles of spiritual intelligence. J Ment Health. 2008;1(1):14-8. [Persian] 8. Hayes B, Douglas C, Bonner A. Work environment, job satisfaction, stress and burnout among haemodialysis nurses. Journal of nursing management. 2015;23(5):588-98. doi:10.1111/jonm.12184 9. Kane PP. Stress causing psychosomatic illness among nurses. Indian Journal of occupational and environmental medicine. 2009;13(1):28. doi:10.4103/0019-5278.50721 10. Lim J, Bogossian F, Ahern K. Stress and coping in Australian nurses: a systematic review. International nursing review. 2010;57(1):22-31. doi:10.1111/j.1466-7657.2009.00765.x 11. Ebadi A, Shamsi A, Tabanejad Z, Saeid Y. Comparison of military and civilian lifestyle. Police Medicine. 2014;3(3):159-66. [Persian] 12. Zaboli R, Shokri M, Javadi Ms, Teymourzadeh E, Ameryoun A. Factors affecting quality of emergency service in iran’s military hospitals: a qualitative study. Electronic Physician. 2016;8(9):2990-7. doi:10.19082/2990 13. Kintzle S, Yarvis JS, Bride BE. Secondary traumatic stress in military primary and mental health care providers. Military Medicine. 2013;178(12):1310-5. doi:10.7205/MILMED-D-13-00087 [Persian] 14. Afra A, Aliabadi H, Hojati H, Rafizadeh S. Prevalence of Psychosocial Problems of Computer Users in Abadan Oil Company. 2013. [Persian] 15. Sahebozaman M, Safari M, Farhani H. Evaluation of burnout and its relation to social support for nurses working in psychiatric hospitals in Tehran. J Sci. 2009;19:206-110. [Persian] 16. Ebert DD, Lehr D, Heber E, Riper H, Cuijpers P, Berking M. Internet-and mobile-based stress management for employees with adherence-focused guidance: efficacy and mechanism of change. Scandinavian journal of work, environment & health. 2016:382-94. doi:10.5271/sjweh.3573 17. Sohrabi F, Aazami Y, Khanjani M, Mamsharifi P. The effectiveness of the Stress immunization program on Coping with stress Strategies, emotion regulation strategies and mental health in female-headed households covered by the Welfare Organization. 2019;26:431-44. [Persian] 18. Toh SG, Ang E, Devi MK. Systematic review on the relationship between the nursing shortage and job satisfaction, stress and burnout levels among nurses in oncology/haematology settings. International Journal of Evidence‐Based Healthcare. 2012;10(2):126-41. doi:10.1111/j.1744-1609.2012.00271.x 19. Halfer D, Rosenheck M. Virtual education: is it effective for preparing nurses for a hospital move? JONA: The Journal of Nursing Administration. 2014;44(10):535-40. doi:10.1097/NNA.0000000000000112 20. Papzan A, Soleymani A. comparing cell phone-based and traditional lecture-based teaching methods'effects on agricultural students'learning. 2010. [Persian] 21. Ghanei R, Rezaei M, Rezaei K. The relationship between personality characteristics and nursing occupational stress. Iranian Journal of Psychiatric Nursing. 2013;1(3):27-34. [Persian] 22. Razavi Vs, Jamshidi Eini A. Effectiveness of resilience training on stress and psychological well-being of nurses in a military hospital in Kerman. EBNESINA. 2018;19(4):38-44. 23. Forouzesh YF, Yaghubi H, Mootabi F, Roshan R, Gholami FM, Omidi A. the effectiveness of mindfulness based stress reduction program on distress, emotion regulation and marital satisfaction in non-maritaly distressed women. 2018. doi:10.22054/jcps.2018.8794 [Persian] 24. Shabani M, Khalatbari J. The effectiveness of mindfulness-based stress reduction training on emotion regulation difficulties and psychological well-being in premenstrual syndrome. Health Psychology. 2019;8(1):134-52. [Persian] 25. Chenari T, Dehghan M, Asadollahi J, Mashhadi A. the effectiveness of mindfulness-based stress reduction therapy (MBSR) training on improving adolescents' emotional cognitive regulation with anxiety problems. international conference on psychology, counseling, education; 2017. [Persian] 26. Goldin PR, Gross JJ. Effects of mindfulness-based stress reduction (MBSR) on emotion regulation in social anxiety disorder. Emotion. 2010;10(1):83. doi:10.1037/a0018441 27. Khatoni S, Teymouri F, Pishgooie SAH, Khodabakhsh M. Determining the Effectiveness of Stress Inoculation Training on Nurses’ Job Stress at Selected Military Hospitals. Military Caring Sciences Journal. 2020;7(1):26-34.