دوره و شماره: دوره 23، شماره 7 - شماره پیاپی 104، مهر و آبان 1400 

نامه به سردبیر

مراقبت از راه دور (Telehealth) سالمندان نظامی در دوران پاندمی کووید-19 موثر است

صفحه 584-586

10.30491/JMM.23.7.584

مرادعلی زارعی پور؛ احسان موحد؛ زهرا خزیر؛ محمد سعید جدگال


پژوهشی اصیل

بررسی ویژگی های روان سنجی نسخه ایرانی سیاهه سلامت روان (38-MHI) در کارکنان نظامی و تدوین مقیاس دروغ سنج برای آن

صفحه 587-598

10.30491/JMM.23.7.587

سید ولی کاظمی رضایی؛ محمدرضا ابراهیمی؛ امیرمحسن راه نجات؛ فرهاد آوخ کیسمی؛ حسن شاهمیری؛ ارسیا تقوا؛ فهیمه قهوه چی الحسینی؛ محمد مجدیان