مطالعه توصیفی آمادگی جسمانی در رزم در نیروهای رسته پیاده یک مرکز نظامی در سال 1397

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

مرکز تحقیقات فیزیولوژی ورزشی، پژوهشکده سبک زندگی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: رسیدن به سطح مطلوب آمادگی جسمانی در رزم، سنجش و حفظ آن از مهم­ترین اولویت­‌های نیروهای نظامی کشورها می­‌باشد. هدف پژوهش سنجش آمادگی جسمانی در رزم نیروهای نظامی رسته پیاده بود.
روش‌ها: در تحقیق توصیفی-مقطعی تعداد 50 نفر از داوطلبان یک مرکز نظامی با میانگین سنی 5/27 سال، و شاخص توده ­بدنی 23/5 (کیلو­گرم بر متر­مربع­) به صورت غیر تصادفی و هدفدار به عنوان نمونه آماری تحقیق انتخاب شدند. بعد از جلسه­ آشناسازی با مراحل آزمون، آزمون شامل حرکات 23 متر دو سرعت، پیچ جی­هوک­، 23 مترسینه خیز و نیم‌خیز رفتن، 69 متر حمل مصدوم، 69 متر حمل دو جعبه مهمات، پرتاب نارنجک به­‌علاوه سه شنای سوئدی و دویدن 600 متر انجام شد. تجزیه و تحلیل آماری داده‌­ها با نرم افزار آماری SPSS نسخه 24­ انجام گرفت.
یافته‌ها: نتایج تحقیق نشان داد در زمان کل آزمون و دویدن استقامت 600 متر به‌­ترتیب رکورد 3/01 و 1/43 دقیقه کسب کردند. در آزمون حمل جعبه مهمات 17/9 ثانیه، حمل مصدوم 26/77 ثانیه، دو سرعت 4/97 ثانیه و همچنین اجرای سینه خیز 17/56 ثانیه را به‌­دست آوردند. 
نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج مطلوب و مناسب آزمودنی­‌ها در زمان کل و آزمون استقامت و رکورد افراد در آزمون­های استقامت در قدرت مانند آزمون حمل جعبه مهمات و حمل مصدوم و آزمون­های جابجایی با سرعت بالا مانند دویدن 23­ متر یا سینه­خیز رفتن می­‌توان نتیجه گرفت که مولفه­‌های استقامت قلبی عروقی و عضلانی آمادگی جسمانی در رزم افراد در سطح مطلوب قرار دارد و در سایر مولفه­‌های مورد بررسی مثل استقامت در قدرت، سرعت پایین عملکرد پایین‌­تر از سطح مطلوب است. پیشنهاد می­شود در برنامه­ریزی جامع برای تمرین بدنی نیروهای نظامی، بر تمرینات استقامت در ­قدرت و تمرین­های سرعتی تاکید بیشتری صورت گیرد.

کلیدواژه‌ها


1. Khoshdel, A.R. Emami A , Kordi M. Evaluation of physical fitness and body composition Indices in Iranian Military Officer Trainees. Journal of Archives in Military Medicine. 2013;1(1):39-42. DOI: 10.5812/jamm.14550 2. Vanderburgh , P M . Occupational relevance and body mass bias and of military physical fitness tests. 2008, Ohio: Department of Health and Sport Science, University of Dayton. 1538-1545. DOI: 10.1249/MSS.0b013e31817323ee. 3. Gregg, R. L., Banderet, L. E., Reynolds, K. L., Creedon, J. F., & Rice, V. J. (2002). Psychological factors that influence traumatic injury occurrence and physical performance. Work, 18(2), 133-139.‌ 4. Knapik, J.J. et al. The fitness training unit in US Army basic combat training: physical fitness, training outcomes, and injuries. Military medicine. 2001; 166(4):356-361. 5. Rahimi M, Bazgir B, Shirvani H, Shamsodini A, Sobhani V, Asgari A. Study of physical-motor fitness level of scholarship male students in a military center and determination of current status. Journal of Military Medicine. 2019; 21( 4): 400-409.[ Persian]. 6. Khan ahmadi Esmaeil, Miar Yahya. The role of insight in military combat readiness. Defence strategy. 2013; 11(18):187-221. [Persian]. 7. Kashef M. The instruction of providing physical fitness standard norm. research in sport science. 2008;6 (18): 15-30. [Persian]. 8. Williamson, D. A. Bathalon, G. P. Sigrist, L. D. Raymond Allen, H. Friedl, K. E. Young, A. J. ... & Hubbard, V. S.. Military services fitness database: development of a computerized physical fitness and weight management database for the US Army. Military medicine. 2009; 174(1):1-8. 9. Williamson, D. A. Ryan, D. H. Newton Jr, R. Stewart, T. Martin, C. Bathalon, G. & Sigrist, L. . Weight Measurements and Standards for Military Personnel. Addendum. Pennington Biomedical Research Center Baton Rouge La. 2010. 10. Bazgir B, Rezazadeh MV, Rajabi H, Fathi R, Ojaghi SM, Emami MM, Neto GR, Rahimi M, Asgari A. Acute Cardiovascular and Hemodynamic Responses to Low Intensity Eccentric Resistance Exercise with Blood Flow Restriction. Asian journal of sports medicine. 2016 Dec;7(4):e38458. 11. Sadeghisani M, Manshadi FD, Azimi H, Montazeri A. Validity and reliability of the Persian version of Baecke habitual physical activity questionnaire in healthy subjects. Asian journal of sports medicine. 2016;7(3). 12. Marine corps physical fitness and combat fitness tests. Marine Corps Order(MCO) 6100.13A. C 469. 2018;45-65.‌ 13. Bartlett, J. L., Phillips, J., & Galarneau, M. R. A descriptive study of the US Marine corps fitness tests (2000–2012). Military medicine. 2015;180(5):513-517. 14. Vaez-Mousavi SMK. Effects of endurance on cardiovascular in Basij mobilization training centers. [MSc thesis]. Faculty of Physical Education of Tehran University: Tehran, 1988.[Persian]. 15. Asgari M, Vaez Mosavi S M K, A survey on Physical Fitness Status in military Personnel in Revolutionary Gurds, in Faculty of Physical Education of Tehran University, 1993. [Persian]. 16. Vaez-Mousavi SMK. Determination of the Physical Fitness criteria in different military ranks and the development of normalized data for the tests in the ground forces of Revolutionary guards. Self – Sufficiency Organization of the Revolutionary guards. 1996. [Persian]. 17. Vaez Mosavi.. The assessment of Revolutionary guards personnel attitude towards sport. The first congeres of sport and army physical education. Emam Hosein University. 2001[Persian]. 18. Safarzadeh A. To study the role of physical fitness in war. The first congeres of sport and army physical education. Emam Hosein University. 2001 [Persian]. 19. Bagheri E, Kashef M, Vaez-Mousavi SMK. A comparative survey on assessment methods of physical fitness in Iran and a few other military forces. [MSc Thesis]. Faculty of Physical Education: Imam Hossien University; 2002. [Persian]. 20. Shakibaee A, Rahimi M, Bazgir B, Asgari A. A review on physical fitness studies in military forces. EBNESINA. 2015; 16 (4) :64-79.[ Persian] 21. Reilly, T., Walsh, E., & Stockbrugger, B. Reliability of FORCE COMBAT™: A Canadian army fitness objective. Journal of science and medicine in sport. 2019; 22(5): 591-595. 22. Saliyane MA, Rezaei MA. A survey of physical fitness of NAJA personnel and rank and age – dependent normative data. Police development office journal. 2004;4:23-53. [Persian]. 23. Khatibi Aghda A, Sobhani V, Arabzadeh E, Eshghisaber M A, Hosseini S M, Divandari H et al . Evaluation of Military Optimal Performance Challenge (MOPC) Test in Military Students at a Training Center, Tehran, Iran. J Mil Med. 2018; 20 (2) :181-188. [Persian].