بررسی تاثیر کیفیت زندگی کاری بر عملکرد کارکنان: مطالعه موردی کارکنان یک دانشگاه نظامی

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

مرکز تحقیقات مدیریت سلامت، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: منابع انسانی مهمترین منبع در هر سازمانی هستند. لذا توجه به کیفیت زندگی کاری آن‌ها از آنجا که بخش اعظمی از زندگی کارکنان را در بر می‌گیرد بسیار حیاتی است. این پژوهش، با هدف مطالعه نقش کیفیت زندگی‌کاری بر عملکرد کارکنان در یک دانشگاه نظامی صورت گرفت.
روش‌ها: این پژوهش یک پژوهش کمی و از نظر هدف کاربردی است. استراتژی پژوهش، توصیفی از نوع پیمایشی و علی-معلولی است. جامعه آماری شامل کارکنان ستادی یک دانشگاه نظامی در شهر تهران بود که 262 نفر به کمک شیوه نمونه­‌گیری در دسترس انتخاب شدند. در مدل ارائه شده کیفیت زندگی­‌کاری به عنوان متغیر تاثیرگذار در نظر گرفته شد که دارای 8 بعد; پرداخت منصفانه و کافی، محیط کاری ایمن و بهداشتی، تامین فرصت رشد و امنیت مداوم، قانون­‌گرایی در سازمان کار، وابستگی اجتماعی زندگی‌کاری، فضای کلی زندگی، یکپارچگی و انسجام در سازمان، توسعه قابلیت­‌های انسانی بوده و همچنین عملکرد کاری به عنوان متغیر تاثیرپذیر در نظر گرفته شد که دارای 3 بعد مهارت و دانش، کیفیت، مسئولیت­‌پذیری بود. متغیرها به کمک ابزار پرسشنامه دارای سه بخش سوالات جمعیت‌شناختی، سوالات کیفیت زندگی‌کاری و سوالات عملکرد کارکنان مورد سنجش قرار گرفتند.
یافته‌ها: یافته­‌های پژوهش نشان داد پرداخت منصفانه با ضریب 0/81، تامین فرصت رشد با ضریب 0/76، قانون‌گرایی با ضریب 0/74، توسعه قابلیت انسانی با ضریب 0/69، محیط کاری ایمن با ضریب 0/64، یکپارچگی و انسجام با ضریب 0/6، وابستگی اجتماعی با ضریب 0/59 و فضای کلی زندگی با ضریب 0/57 واحد عملکرد کارکنان را تحت تاثیر قرار می‌­دهد.
نتیجه‌گیری: دانشگاه­‌ها نیروی محرکه علمی کشور در عرصه ملی و بین المللی هستند و پویایی و ارتقای عملکرد کارکنان آن می‌­تواند نتایج مثبتی در عرصه­‌های ملی به همراه داشته باشد، این در حالی است که ارتقای عملکرد کارکنان در گروی توجه به کیفیت زندگ‌کاری آن­‌ها است. نتایج این پژوهش نشان داد که پرداخت منصفانه، تامین فرصت رشد و قانون­‌گرایی به عنوان ابعاد کیفیت زندگی‌­کاری به ترتیب بیشترین تاثیر را بر عملکرد کارکنان داشته و باید توجه بیشتری به آن­‌ها شود. همچنین نتایج ارتباط مثبت و معنادار سایر ابعاد کیفیت زندگی‌کاری بر عملکرد کارکنان را نیز نشان می‌­دهد.

کلیدواژه‌ها


1. Shahbazi B, Shokrzadeh S, Bejani H, Malekinia E, Ghoroneh D. A survey of relationship between the quality of work life and performance of Department Chairpersons of Esfahan University and Esfahan Medical Science University. Procedia-Social and Behavioral Sciences. 2011;30:1555-1560. [In Persian] doi:10.1016/j.sbspro.2011.10.302 2. Jahanbani E, Mohammadi M, Noori Noruzi N, Bahrami F. Quality of work life and job satisfaction among employees of health centers in Ahvaz, Iran. Jundishapur Journal of Health Sciences. 2018;10(1):1-7. [In Persian] doi:10.5812/jjhs.14381 3. Yeh YP. Exploring the impacts of employee advocacy on job satisfaction and organizational commitment: Case of Taiwanese airlines. Journal of Air Transport Management. 2014;36:94-100. doi:10.1016/j.jairtraman.2014.01.002 4. Huang H, Zhang H, Xie Y, Wang SB, Cui H, Li L, et al. Effect of balint group training on burnout and quality of work life among intensive care nurses: a randomized controlled trial. Neurology, Psychiatry and Brain Research. 2020;35:16-21. doi:10.1016/j.npbr.2019.12.002 5. Hemsworth D, Baregheh A, Khorakian A, Muterera J, Plough JF, Garcia-Rivera BR, et al. The resource-based reflective risk assessment model for understanding the quality of work life of nurses. Nursing outlook. 2020;68(2):194-206. doi:10.1016/j.outlook.2019.10.006 6. Ogbuabor DC, Okoronkwo IL. The influence of quality of work life on motivation and retention of local government tuberculosis control programme supervisors in South-eastern Nigeria. PloS one. 2019;14(7):292-220. doi:10.1371/journal.pone.0220292 7. Emsellem HA, Thorpy MJ, Lammers GJ, Shapiro CM, Mayer G, Plazzi G, et al. Measures of functional outcomes, work productivity, and quality of life from a randomized, phase 3 study of solriamfetol in participants with narcolepsy, Journal of Sleep Medicine, Sleep Medicine. 2020;67:136-128. doi:10.1016/j.sleep.2019.11.1250 8. Netto CS. Quality of Work Life: Dimensions and Correlates–A Review of Literature. International Journal of Reviews and Research in Social Sciences. 2019;7(1):131-138. doi:10.5958/2454-2687.2019.00010.8 9. Awadh AM, Alyahya MS. Impact of organizational culture on employee performance. International review of management and business research. 2013;2(1):175-168. Available from: https://irmbrjournal.com/papers/1364462611.pdf 10. Alefari M, Barahona AM, Salonitis K. Modelling manufacturing employees’ performance based on a system dynamics approach. Procedia CIRP. 2018;72:438-443. doi:10.1016/j.procir.2018.03.161 11. Hatane SE. Employee satisfaction and performance as intervening variables of learning organization on financial performance. Procedia-Social and Behavioral Sciences. 2015;211:619-628. doi:10.1016/j.sbspro.2015.11.081 12. Klein LL, Pereira BA, Lemos RB. Quality of working life: Parameters and evaluation in the public service. RAM. Revista de Administração Mackenzie. 2019;20. doi:10.1590/1678-6971/eRAMG190134 13. Liliy S, Julia K, Elena K, Oksana Y, Anastasia F. The higher education impact on the quality of young people working life. Procedia-Social and Behavioral Sciences. 2015;191:2412-2415. doi:10.1016/j.sbspro.2015.04.589 14. Daniel CO. Analysis of quality work life on employees performance. International Journal of Business and Management Invention. 2019;8(2):60-5. Available from: https://www.researchgate.net/publication/338690054_Analysis_of_Quality_Work_Life_on_Employees_Performance 15. Leitão J, Pereira D, Gonçalves Â. Quality of work life and organizational performance: workers’ feelings of contributing, or not, to the organization’s productivity. International journal of environmental research and public health. 2019;16(20):3803. doi:10.3390/ijerph16203803 16. Singhapakdi A, Lee DJ, Sirgy MJ, Senasu K. The impact of incongruity between an organization's CSR orientation and its employees' CSR orientation on employees' quality of work life. Journal of Business Research. 2015;68(1):60-6. doi:10.1016/j.jbusres.2014.05.007 17. Etebarian A, Khalili M. The relationship between quality of work life and its dimensions with organizational sociability (employees of Isfahan Social Security Organization). Knowledge and Research in Applied Psychology. 2008;10(36):81-106. [In Persian] Available from: https://en.civilica.com/doc/444104/ 18. Swamy DR, Nanjundeswaraswamy TS, Rashmi S. Quality of work life: scale development and validation. International Journal of Caring Sciences. 2015;8(2):300-281. Available from: https://www.researchgate.net/publication/326804254 19. Yadav R, Khanna A, Panday P. Dimensions of Quality of Work Life affecting Commitment and Performance: A Theoretical Framework. Pacific Business Review International. 2019;12(1):137-125. Available from: https://www.researchgate.net/publication/338208698 20. Perangin-Angin M, Lumbanraja P, Absah Y. The Effect of Quality of Work Life and Work Engagement to Employee Performance with Job Satisfaction as an Intervening Variable in PT. Mopoly Raya Medan. International Journal of Research and Review. 2020;7(2):78-72. Available from: https://www.ijrrjournal.com/IJRR_Vol.7_Issue.2_Feb2020/IJRR0010.pdf 21. Sari NP, Bendesa IK, Antara M. The influence of quality of work life on employees’ performance with job satisfaction and work motivation as intervening variables in star-rated hotels in Ubud tourism area of Bali. Journal of Tourism and Hospitality Management. 2019 Jun;7(1):74-83. doi: 10.15640/jthm.v7n1a8 22. Rubel MR, Kee DM. Quality of work life and employee performance: Antecedent and outcome of job satisfaction in Partial Least Square (PLS). World Applied Sciences Journal. 2014;31(4):456-67. doi:10.5829/idosi.wasj 23. Zhao X, Ghiselli R, Law R, Ma J. Motivating frontline employees: Role of job characteristics in work and life satisfaction, Journal of Hospitality and Tourism Management. 2016; 27:38-27. doi:10.1016/j.jhtm.2016.01.010 24. Shankar JV. A Study on Quality of Work Life and Employee Motivational Strategies, International Journal of scientific research and management (IJSRM). 2014;2(5):908-901. Available from: https://ijsrm.in/index.php/ijsrm/article/download/634/556 25. Bakhshi E, Kalantari R. Investigation of quality of work life and its relationship with job performance in health care workers. Journal of Occupational Hygiene Engineering. 2017 Mar 10;3(4):31-37. [In Persian] doi:10.21859/johe-03044 26. Rahimian H, Najafi A. Investigating the relationship between quality of work life and the performance of middle managers of the National Iranian Gas Company. Productivity Management. 2016;4:83-110. [In Persian] Available from: http://jpm.iaut.ac.ir/article_520954.html 27. Sharifi M. The Relationship between Quality of Work Life and Job Motivation with Job Performance of Commodity Operations Employees of Omidieh Oil and Gas Company, M.Sc. Thesis, Islamic Azad University, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Management, Omidieh, 2014 Available from: https://www.virascience.com/thesis/676199 28. Nezam Shahidi M, Salehi Amiri SR, Soltani M, Khakdaman H. The Role of Quality of Work Life in Employee Performance (Case Study: Alborz Radio Network of Karaj, a subset of the Radio and Television of Iran), Journal of Cultural Management. 2011;5(12):19-35. [In Persian] Available from: https://www.sid.ir/Fa/Journal/ViewPaper.aspx?ID=185366 29. Almasi H, Lotfalahi M, Zarei Yazdani M. Quality of work life and employee performance, Business Management Quarterly. 2011;9:30-55. [In Persian] Available from: http://noo.rs/TJQNt 30. Soltani I, Dastani M. Investigating the Impact of Quality of Work Life on Employees' Performance in Isfahan Governorate and Presenting a Comprehensive Model, Bi-Quarterly Journal of Business Strategies. 2011;47(1):295-310. [In Persian] Available from: https://www.virascience.com/thesis/480976/ 31. Mehdizadeh Ashrafi A, Ilka HA. Investigating the Relationship between Quality of Work Life (QWL) and Staff Performance of Islamic Azad University, Firoozkooh Branch Based on Walton Model, Researcher. 2010;20(7):1-8. [In Persian] Available from: https://www.sid.ir/Fa/Journal/ViewPaper.aspx?ID=127919 32. Movafagh H, Mohammadi A. Investigating the relationship between quality of work life factors and the performance of Imam Ali University staff. Military science and technology. 2013;24(9):101-120. [In Persian] Available from: http://www.qjmst.ir/article_22418.html 33. Lahmali A. Investigating the Relationship between Quality of Work Life and Performance of Employees of the General Department of Taxation of Mazandaran Province, Tax Research Journal. 2013;19:171-195. [In Persian] Available from: http://noo.rs/R1c8A