بررسی ویژگی های روان سنجی نسخه ایرانی سیاهه سلامت روان (38-MHI) در کارکنان نظامی و تدوین مقیاس دروغ سنج برای آن

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران، تهران، ایران

2 گروه روان‌پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران، تهران، ایران

3 گروه روان‌شناسی بالینی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران، تهران، ایران

4 دانشکده طب هوافضا و زیر سطحی، دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران، تهران، ایران

5 مرکز تحقیقات علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: تشخیص به‌موقع و زودهنگام پریشانی­‌های روان­شناختی و اطمینان از سطوح سلامت روان­شناختی کارکنان نظامی با استفاده از ابزارهای غربالگری از اهمیت زیادی در افزایش عملکرد و توان رزم نیروهای مسلح برخوردار می‌باشد. لذا هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی ویژگی­‌های روان­سنجی نسخه ایرانی سیاهه سلامت روان (MHI-38) در کارکنان نظامی و تدوین مقیاس دروغ‌­سنج برای آن بود.
روش‌ها: پژوهش حاضر در چارچوب طرحی توصیفی و روان‌­سنجی مبتنی بر همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان  ارتش جمهوری اسلامی ایران بود که 420 نفر به روش نمونه­‌گیری خوشه­‌ای از بین آن­‌ها انتخاب شدند. برای جمع‌­آوری اطلاعات از سیاهه­ سلامت روان (MHI-38)، مقیاس اضطراب بک (BAI)، مقیاس افسردگی بک ویرایش دوم (BDA-II) و پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ-28) استفاده شد. جهت بررسی روایی صوری سیاهه از روش کیفی، همسانی درونی از ضریب آلفای کرونباخ و جهت بررسی پایایی بازآزمایی، روایی همزمان، روایی واگرا و روایی همگرا از ضریب همبستگی پیرسون از طریق نرم­‌افزار SPSS نسخه 24 استفاده شد.
یافته­‌ها: مقدار همسانی درونی سیاهه سلامت روان برحسب آلفای کرونباخ برای بهزیستی و درماندگی روان‌شناختی و کل مقیاس به ترتیب 0/79، 0/80 و 0/81 به‌دست آمد. همچنین ضریب پایایی بازآزمایی نیز به همین ترتیب 0/79، 0/76 و 0/75 محاسبه شد. روایی همزمان سیاهه سلامت روان برای بهزیستی روان­‌شناختی 0/55- و برای درماندگی روان­‌شناختی 0/65 به‌­دست آمد. همچنین روایی واگرا برای بهزیستی و درماندگی روان­‌شناختی به ترتیب 0/59- و 0/64- و روایی همگرا نیز به همین ترتیب 0/65 و 0/51 به­‌دست آمد. همه ضرایب در سطح 0/01>P < /span> معنادار بودند.
نتیجه­‌گیری: بر اساس نتایج حاصل‌شده از این مطالعه، می‌توان گفت که سیاهه سلامت روان از پایایی و روایی مناسبی برخوردار است و می‌­تواند برای هدف­‌های پژوهشی و بالینی در حوزه سلامت روان نیروهای نظامی مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


1. Phusavat K, Comepa N, Sitko‐Lutek A, Ooi KB. Interrelationships between intellectual capital and performance. Industrial Management & Data Systems. 2011;111(6):110-129. 2. Rasekh SA, Talebi MA, Khezri Z. The Role of Morning Exercise on the Mental Health of the Students and Employees at NAJA (Case study: Shahid Dastghib Naja Training Center, Jahrom, Iran). Journal of Military Medicine. 2019;20(6):666-673. 3. Goodwin L, Wessely S, Hotopf M, Jones M, Greenberg N, Rona RJ, Hull L, Fear NT. Are common mental disorders more prevalent in the UK serving military compared to the general working population?. Psychological medicine. 2015;45(9):1881. 4. Amini A, Shirvani H, Bazgir B. Comparison of Sleep Quality in Active and Non-Active Military Retirement and its Relationship with Mental Health. Journal of Military Medicine. 2020;22(3):252-263. 5. Khan MJ, Hanif R, Tariq N. Translation and validation of mental health inventory. Journal of Psychological Research. 2015:65-79. 6. Tol WA. Stemming the tide: promoting mental health and preventing mental disorders in low-and middle-income countries. Global Mental Health. 2015;2. 7. Baboli SH. Mental health in military personnel. Journal of Nurse and Physician Within War. 2018;6(20):1-5. 8. Williamson V, Stevelink SA, Greenberg K, Greenberg N. Prevalence of mental health disorders in elderly US military veterans: A meta-analysis and systematic review. The American Journal of Geriatric Psychiatry. 2018;26(5):534-45. 9. Trautmann S, Goodwin L, Höfler M, Jacobi F, Strehle J, Zimmermann P, Wittchen HU. Prevalence and severity of mental disorders in military personnel: a standardised comparison with civilians. Epidemiology and psychiatric sciences. 2017;26(2):199-208. 10. Stevelink SA, Malcolm EM, Mason C, Jenkins S, Sundin J, Fear NT. The prevalence of mental health disorders in (ex-) military personnel with a physical impairment: a systematic review. Occupational and environmental medicine. 2015;72(4):243-51. 11. Rahnejat AM, Bahamin G, Sajadian R, Donyavi V. Epidemiological Study of Psychological Disorders in One of the Ground units Military forces of Islamic Republic of Iran. Journal of Military Psychology. 2001: 2(6):27-36. 12. Paniagua FA, Black SA, Gallaway MS. Psychometrics of behavioral health screening scales in military contexts. Military Psychology. 2016;28(6):448-67. 13. Lee DJ, Warner CH, Hoge CW. Screening for Mental Health Disorders in the Military. In Military and Veteran Mental Health. New York: Springer; 2018.117-27. 14. Boulos D, Garber B. Does screening shorten delays to care for post-deployment mental disorders in military personnel? A longitudinal retrospective cohort study. BMJ open. 2020;10(8):e037853. 15. Santos AM, Novo RF. Mental Health Inventory: Sensitivity and Specificity of the Portuguese Version of the MHI-38 and MHI-5. Psychological reports. 2020;123(4):1452-69. 16. Besharat MA. Reliability and Validity of a short form of the Mental Health Inventory in an Iranian population. Journal of Forensic Medicine. 2009;15(2):87-91. 17. Rivera-Riquelme M, Piqueras JA, Cuijpers P. The Revised Mental Health Inventory-5 (MHI-5) as an ultra-brief screening measure of bidimensional mental health in children and adolescents. Psychiatry research. 2019;274:247-53. 18. Hanley AW, Baker AK, Garland EL. Self-interest may not be entirely in the interest of the self: Association between selflessness, dispositional mindfulness and psychological well-being. Personality and individual differences. 2017;117:166-71. 19. Veit CT, Ware JE. The structure of psychological distress and well-being in general populations. Journal of consulting and clinical psychology. 1983;51(5):730-42. 20. Reyes ME, Davis RD. Exploring the relationship between the MHI-38 and the NEO-FFI-3 among Filipinos. Indian Journal of Health and Wellbeing. 2019;10(1-3):14-20. 21. Awan S, Sitwat A. Workplace spirituality, self-esteem, and psychological well-being among mental health professionals. Journal of Psychological Research. 2014:125-49. 22. Ahmadi-ShurkeTucanlou A, Asghari Ebrahimabad MJ. The Role of Hope in Predicting Psychological Well-Being of Soldiers with Self-Control Mediation. Journal of Military Care Sciences. 2019;5(3):201-210. 23. Salvador-Carulla L, Lucas R, AyusoMateos J, Miret M. Use of the terms” Wellbeing” and” Quality of Life” in health sciences: a conceptual framework. European Journal Psychiatry. 2014;28(1):50-65. 24. Heydarali H. Understanding the scientific method in behavioral sciences. Ninth edition. Tehran: Samt, 2017. 25. Shokoohi-Yekta M, Akbari-Zardkhaneh S, Mahmoodi M, Dashti D. Efficacy of anger management training on hostility and well- being of parents. Knowledge & Research in Applied Psychology, 2018;19(2):44-53. 26. Al Mutair A, Al Mohaini M, Fernandez R, Moxham L, Lapkin S, Ham‐Baloyi WT. Psychometric testing of the mental health inventory in an Arabian context: Cross‐cultural validation study. Nursing open. 2018;5(3):376-83. 27. Khan MJ, Arif A. Role of Social Support as Predictor of Mental Health Among University Students. Journal of Research. 2019;13(1):01-11. 28. Goldberg DP, Hillier VF. A scaled version of the General Health Questionnaire. Psychological medicine. 1979;9(1):139-45. 29. Hosseinian M, Noury R, Moghadasin M, Esalatmanesh S. Study of the mediating role of mental health and motives for substance use in the relationship between adjustment to university and cigarette and water-pipe use among the students . Feyz. 2018;22(2):192-205 30. Kazi A, Haslam C, Duncan M, Clemes S, Twumasi R. Sedentary behaviour and health at work: an investigation of industrial sector, job role, gender and geographical differences. Ergonomics. 2019;62(1):21-30. 31. Taghavi M. Assessment of the Validity and Reliability of the General Health Questionnaire. Journal of Psychology. 2001; 5(3): 381-398. 32. Beck AT, Steer RA, Carbin MG. Psychometric properties of the Beck Depression Inventory: Twenty-five years of evaluation. Clinical psychology review. 1988;8(1):77-100. 33. Stefan-Dabson K, Mohammadkhani P. Psychometrics Characteristic of Beck Depression Inventory-II in Patients with Magor Depressive Disorder. Journal of Rehabilitation. 2007;8(29):80-86. 34. Beck AT, Epstein N, Brown G, Steer RA. An inventory for measuring clinical anxiety: psychometric properties. Journal of consulting and clinical psychology. 1988;56(6):893-97. 35. Hossein Kaviani H, Mousavi AS. Psychometric properties of the Persian version of Beck Anxiety Inventory (BAI). Tehran University of Medical Journal. 2008;66(2):136-140. 36. Rafiei M, Seifi A. An Investigation into the Reliability and Validity of Beck Anxiety Inventory among the University Students. Thoughts and Behavior in Clinical Psychology. 2013;8(27):37-46. 37. Shokoohi-Yekta M, Akbari Zardkhaneh S, Sohrabpour G. Enhancement of hardiness and psychological well-being in a sample of bus drivers: a primary efficacy study. Journal of Psychological Sciences. 2017;16(63):323-27. 38. Mousavi A, VaezMousavi M, Yaghobi H. Psychometric Properties of the Persian Version of Mental Health Inventory (MHI-38) in Elite Athletes. Sport Psychology Studies. 2015; 4(11): 27-40. 39. Marques SC, Pais-Ribeiro JL, Lopez SJ. Use of the “Mental Health Inventory–5” with Portuguese 10-15 years old. The Spanish journal of psychology. 2011;14(1):478-85. 40. Akindele-Oscar Y, Bello SO, Aborishade R. The Influence of Occupational Stress and Mental Health on Nigerian Police Officers’ Aggression. KIU Journal of Social Sciences. 2019;5(3):165-70. 41. Heubeck BG, Neill JT. Confirmatory factor analysis and reliability of the Mental Health Inventory for Australian adolescents. Psychological Reports. 2000;87(2):431-40. 42. Liu M, Chow A, Lau Y, He HG, Wang W. Psychometric testing of the chinese mandarin version of the mental health inventory among chinese patients with coronary heart disease in mainland china. International journal of nursing practice. 2015;21(6):913-22. 43. Meybodi FA, Saeedi Z, Behjati Z, Noorbala F, Dastbaravardec A, Enjedany E. Reliability and validity of a Farsi version of 18-item Mental Health Inventory. Procedia-Social and Behavioral Sciences. 2011;30:1425-9. 44. Besharat MA. Reliability and validity of the Mental Health Inventory (MHI). Journal of Daneshvar Behavior of Shahed University. 2006;13(16):11-16.