دوره و شماره: دوره 23، شماره 3 - شماره پیاپی 100، خرداد و تیر 1400 
ارائه مدل آمادگی بیمارستان های کشور در برابر حوادث و تهدیدات شیمیایی: یک مطالعه کیفی

صفحه 220-227

10.30491/JMM.23.3.220

حسام سیدین؛ پریسا مرادی مجد؛ حسن باقری؛ زهرا عباسی دولت آبادی؛ علی نصیری