ترجمه و بومی سازی ابزار مشاهده عملکرد تیمی (TPOT) کارکنان بهداشتی درمانی دانشگاه بقیه الله (عج)

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات بهداشت نظامی، پژوهشکده سبک زندگی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، تهران، ایران

2 مرکز تحقیقات مدیریت سلامت، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: ابزار مشاهده عملکرد تیم (TPOT) یک ابزار توسعه یافته در برنامه‌درسی TeamSTEPPS است که می‌تواند برای ارزیابی اثربخشی عملکرد تیم مورد استفاده قرارگیرد. پژوهش حاضر با هدف بررسی روایی و پایایی ابزار (TPOT) جهت سنجش عملکرد کار تیمی در کارکنان بهداشتی درمانی دانشگاه بقیه الله (عج) انجام شده است.
روش‌ها: این مطالعه توصیفی مقطعی درسال 1399 و در سه مرحله انجام شد. در مرحله اول بررسی روایی با استفاده از رویکرد ترجمه و باز ترجمه ابزار صورت گرفت. در مرحله دوم بررسی روایی صوری و محتوایی با استفاده از روش پانل خبرگان با حضور 10 نفر از متخصصین حوزه‌های بهداشتی و درمانی انجام شد. در مرحله سوم ضمن بررسی کمی روایی صوری، بررسی پایایی ابزار نیز در دو بعد همسانی درونی با محاسبه آلفای کرونباخ و همچنین تکرارپذیری با استفاده از آزمون - پس‌آزمون انجام شد. جامعه پژوهش در مرحله سوم 44 نفر اعضای هیئت علمی، مدیران پرستاری و بخش‌های مختلف دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، به روش نمونه‌گیری هدفمند به مطالعه وارد شدند. ابزار (TPOT) دارای 23 سوال در پنج حیطه می‌باشد. جهت تعیین همبستگی درونی محورهای پنج‌گانه ابزار ازطریق آزمون اسپیرمن استفاده شد. داده‌ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 25 و Excel (2016) مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.
یافته‌ها: در بررسی روایی محتوایی طبق جدول لاوشه و والتز و باسل مقیاس نسبت روایی محتوایی (CVR) و شاخص روایی محتوایی (CVI) به‌ترتیب 0/98 و 0/96 محاسبه شد. بررسی روایی صوری در شاخص تاثیر آیتم نیز محاسبه و همگی بالای 1/5 بودند. آلفای کرونباخ کلیه ابعاد پرسشنامه بالاتر از 0/92 و کل ابزار 0/94 محاسبه شد. بین کلیه ابعاد پرسشنامه همبستگی قابل قبول وجود داشت. نتایج ارزیابی ICC نیز نشان می‌دهد همبستگی درون‌گروهی چه در یک مرحله P<0/001) ,0/89) و چه در تکرار اندازه‌گیری‌ها P<0/001) ,0/97) در سطح قابل قبولی قرار دارد.
نتیجه‌گیری: پرسشنامه فوق از روایی صوری و محتوایی و انسجام درونی قابل قبول در محیط درمانی نظامی برخوردار می‌باشد. بنابراین از آن می‌توان به منظور بررسی عینی عملکرد تیمی گروه‌های مختلف بهداشتی درمانی در کشورهایی با زبان فارسی استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


. 23. Masters K, Lutter SL, Barton D, Bohrn M, Grim R. Adapting the Communication and Teamwork Skills Assessment to Assess Pre-licensure Health Care Student Team Performance in Simulation-Enhanced Interprofessional Education. Education. 2018;3:3.