تاثیر استفاده از عصاره چای سبز در کاهش مارکرهای التهابی ناشی از تمرینات مقاومتی

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 دانشگاه بقیه ا...

2 مرکز تحقیقات ویروس شناسی کاربردی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: انجام تمرینات مقاومتی شدید در ورزشکاران و نظامیان موجب تولید فراوان رادیکال های آزاد و سایتوکین های پیش التهابی در بدن آنان می شود. این فاکتورها ممکن است عوارض متعددی برای ورزشکار ایجاد نمایند. در سال های اخیر استفاده از ترکیبات ضد التهابی عصاره گیاهان جهت کاهش این فاکتورهای التهابی مورد توجه ویژه ای قرار گرفته است. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر ترکیبات ضد التهابی عصاره چای سبز بر روی سایتوکین های التهابی ناشی از تمرینات استقامتی می باشد.
روش‌ها: این مطالعه بر روی 36 ورزشکار مرد انجام گرفت. ورزشکاران در سه گروه تصادفی مورد ارزیابی قرار گرفتند. گروه اول تمرینات خود را بدون مصرف دارو یا مکمل انجام دادند. به ترتیب، مکمل عصاره چای سبز و دارو نما در کنار تمرینات مقاومتی TRX در گروه های دو و سه استفاده شد. سطح سرمی فاکتورهای التهابی IL-6 و α TNF- با روش الایزا مورد ارزیابی قرار گرفت.
یافته‌ها: سطح سرمی α TNF- و IL-6 در گروهی که همراه تمرینات از مکمل عصاره چای سبز استفاده نمودند نسبت به گروه دارونما و گروه تمرین کاهش داشتند. این کاهش در مورد α- TNF از لحاظ آماری معنی دار نبوده ولی در مورد فاکتور IL-6 معنی دار بود.
نتیجه‌گیری: نتایج مطالعه ما نشان می دهد که استفاده از عصاره چای سبز در کنار تمرینات شدید مقاومتی در ورزشکاران، می تواند موجب کاهش تولید برخی سایتوکینهای التهابی شده و در نتیجه موجب کاهش آسیبهای التهابی در بدن ورزشکاران گردد.

کلیدواژه‌ها


1. Fiatarone-Singh MA. Exercise comes of age: rationale and recommendations for a geriatric exercise prescription. J Gerontol A Biol Sci Med Sci 2002; 57: M262- 82. 2. Ormsbee M, Ormsbee J, Thyfault E, Raymond M, Myung D, Robert C. Fat metabolism and acute resistance exercise in trained men. J Appl Physiol 2007; 102: 1767-72. 3. McGill SM, Cannon J, Andersen JT. Analysis of pushing exercises: Muscle activity and spine load while contrasting techniques on stable surfaces with a labile suspension strap training system. J Strength Cond Res 2014; 28: 105-16. 4. Gaedtke A, Morat T. TRX Suspension Training: A New Functional Training Approach for Older Adults - Development, Training Control and Feasibility. Int J Exerc Sci 2015; 8: 224-33. 5. Sadres E, Eliakim A, Constantini N, Lidor R, Falk B. The effect of long-term resistance training on anthropometric measures, muscle strength, and self concept in pre-pubertal boys. Pediatr Exerc Sci 2001; 13: 357-72. 6. Alessio HM, Hagerman AE, Fulkerson BK, Ambrose J, Rice RE, Wiley RL. Generation of reactive oxygen species after exhaustive aerobic and isometric exercise. Med Sci Sports Exerc 2000; 32: 1576-81. 7. Steinberg JG, Delliaux S, Jammes Y. Reliability of different blood indices to explore the oxidative stress in response to maximal cycling and static exercises. Clin Physiol Funct Imaging 2006; 26: 106-12. 8. Haddad JJ, Safieh-Garabedian B, Saade NE, Land SC. Thiol regulation of pro-inflammatory cytokines reveals a novel immunopharmacological potential of glutathione in the alveolar epithelium. J Pharmacol Exp Ther 2001; 296: 996-1005. 9. Kosmidou I, Vassilakopoulos T, Xagorari A, Zakynthinos S, Papapetropoulos A, Roussos C. Production of interleukin-6 by skeletal myotubes: role of reactive oxygen species. Am J Respir Cell Mol Biol 2002; 26: 587-93. 10. Kishimoto T. The biology of interleukin-6. Blood 1989; 74: 1-10. PMID:2473791 11. Fischer CP. Interleukin-6 in acute exercise and training: what is the biological relevance? Exerc Immunol Rev 2006; 12: 6-33. 12. Rahimi R. The Effect of Green Tea Extract on Expression of TNF-α After Resistance Exercise in Obese Men: Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled, Cross-Over Study. Iranian Journal of Nutrition Sciences & Food Technology 2017; 12 :9-18 ( Farsi). 13. Melgarejo E, Medina MA, Sanchez-Jimenez F, Urdiales JL. Targeting of histamine producing cells by EGCG: a green dart against inflammation? J Physiol Biochem 2010; 66: 265-70. 14. Banitalebi E, Razavi T, Norian M, Bagheri L. The effect of combined aerobic exercise training and green tea extract on serum TNF- α and IL- 6 levels in obese women with type 2 diabetes. D Med 2016; 23: 11- 20 (Farsi). 15. Tartibian B, Parse R, Baghaiee B. Effect of olive oil on IL-6, TNF-α and cortisol hormone levels in active girls after one session of an exhaustive exercise: a brief report. Tehran Univ Med J 2013; 71: 404-409. 16. Kosmidou I, Vassilakopoulos T, Xagorari A, Zakynthinos S, Papapetropoulos A, Roussos C. Production of interleukin-6 by skeletal myotubes: role of reactive oxygen species. Am J Respir Cell Mol Biol 2002; 26: 587-93. 17. Ohishi T, Goto S, Monira P, Isemura M, Nakamura Y. Anti-inflammatory Action of Green Tea. Antiinflamm Antiallergy Agents Med Chem 2016; 15: 74-90.