بررسی ارتباط بین بار کاری ذهنی، استرس شغلی و عوامل جمعیت شناختی با شیوع اختلالات اسکلتی – عضلانی و ناتوانی های ناشی از آن در کارکنان حفاظت پرواز

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله

2 مرکز تحقیقات بهداشت، پژوهشگاه سبک زندگی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: اختلالات اسکلتی- عضلانی مرتبط با کار (WRMSDs) پدیده­ ای چند عاملی بوده و جزء شایع­ترین نوع بیماری­ ها و آسیب­ های شغلی و علت اصلی از کار افتادگی و آسیب افراد در محیط های کاری هستند. مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط بین بار کاری ذهنی، استرس شغلی و عوامل جمعیت شناختی با شیوع اختلالات اسکلتی – عضلانی و ناتوانی­های ناشی از آن در کارکنان حفاظت پرواز انجام پذیرفت.
روش‌ها: مطالعه حاضر از نوع مقطعی بوده و در سال 1398 در بین 316 نفر از شاغلین مجموعه کادر حفاظت پرواز کشور انجام شد. اطلاعات دموگرافیک افراد توسط پرسشنامه دموگرافیک جمع آوری گردیده و به منظور مطالعه شیوع اختلالات اسکلتی – عضلانی افراد، استرس شغلی، بار کاری ذهنی و ناتوانی­ های ناشی از شیوع اختلالات مذکور به ترتیب پرسشنامه­ های کرنل، محتوی شغلی (JCQ)، بار کاری ناسا (NASA TLX) و پرسشنامه ناتوانی ناشی از درد (PDQ) مورد استفاده واقع شد. تحلیل داده ­ها با استفاده از آزمون­ های تی دو نمونه­ ای مستقل، کای دو و رگسیون لجستیک چند گانه در نرم افراز SPSS نسخه 25 انجام پذیرفت.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که 65/31 درصد از افراد مورد مطالعه دارای اختلالات اسکلتی – عضلانی نبوده و 35/68 درصد نیز دارای اختلالات اسکلتی – عضلانی حداقل در یکی از اندام­ های خود می­ باشند. مشخص گردید بین پارامترهای سن، سابقه کاری، شاخص توده بدنی، جنسیت و سطح تحصیلات از مشخصات فردی، مولفه نیازهای فیزیکی شغل از مبحث استرس شغلی و مولفه­ های بار فیزیکی، فشار زمانی و تلاش و کوشش از مبحث بار کاری ذهنی و شیوع اختلالات اسکلتی – عضلانی ارتباط معنی داری وجود دارد (05/0 > P-value).
نتیجه‌گیری: نتایج حاصل از مطالعه حاضر نشان داد که مقادیر شیوع اسکلتی – عضلانی و ناتوانی­ های ناشی از آن در مجموعه کادر حفاظت پرواز بالا بوده و ارتباط معنی داری بین پارامترهای استرس شغلی، بارکاری ذهنی و برخی پارامترهای دموگرافیک با شیوع اختلالات مذکور و ناتوانی­ های ناشی از آن در زندگی روزمره افراد مورد مطالعه، وجود دارد، لذا انجام اقدامات اصلاحی از طریق حذف و کنترل سطوح ریسک فاکتورهای فردی و روانی – اجتماعی در جهت کاهش شیوع این اختلالات امری کاملا ضروری می­باشد.

کلیدواژه‌ها


1. Al-Eisa E, Buragadda S, Shaheen AA, Ibrahim A, Melam GR. Work related musculoskeletal disorders: causes, prevalence and response among egyptian and saudi physical therapists. Middle-East Journal of Scientific Research. 2012;12(4):523-9. 2. Tsouvaltzidou T, Alexopoulos E, Fragkakis I, Jelastopulu E. Upper extremity disorders in heavy industry workers in Greece. World journal of orthopedics. 2017;8(6):478. 3. Lamprecht A, Padayachy K. The epidemiology of work-related musculoskeletal injuries among chiropractors in the eThekwini municipality. Chiropractic & Manual Therapies. 2019;27(1):18. 4. Akbari H, Akbari H, Abadi MBH, Fesharaki MG, Ghasemi M. Assessing the risk of manual handling of patients and its relationship with the prevalence of musculoskeletal disorders among nursing staff: performance evaluation of the MAPO And PTAI methods. Iranian Red Crescent Medical Journal. 2017;19(2). 5. Choobineh A, Tabatabaee SH, Behzadi M. Musculoskeletal problems among workers of an Iranian sugar-producing factory. International journal of occupational safety and ergonomics. 2009;15(4):419-24. 6. Fasih Ramandi F, Nadri F, Moussavi Najarkola SA, Nadri H, Karamhkani M. Evaluation of Musculoskeletal Disorders Risk Factors by REBA and QEC Methods in an Aluminum Industry. Journal of Health and Development. 2016;5(2):122-33. 7. Sadeghi Yarandi M, Soltanzadeh A, Koohpaei A, Sajedian AA, Ahmadi V, Sakari S, et al. Effectiveness of Three Ergonomic Risk Assessment Tools, Namely NERPA, RULA, and REBA, for Screening Musculoskeletal Disorders. Archives of Hygiene Sciences. 2019;8(3):188-201. 8. Sadeghi Yarandi M, Koohpaei A, Arsang Jang S, Ebrahimi A. Ergonomic Evaluation of Working Postures and Analysis of Relationship between Physical Activities with Musculoskeletal Disorders among Men Barbers in Karaj (Iran). Archives of Hygiene Sciences. 2018;7(2):98-105. 9. Rezaee M, Ghasemi M. Prevalence of low back pain among nurses: predisposing factors and role of work place violence. Trauma monthly. 2014;19(4). 10. Tayefe Rahimian J, Choobineh A, Dehghan N, Tayefe Rahimian R, Kolahi H, Abbasi M, et al. Ergonomic evaluation of exposure to musculoskeletal disorders risk factors in welders. Journal of Ergonomics. 2014;1(3):18-26. 11. Ghamari F. Mohammad beygi A, Tajik R. Ergonomic evaluation of posture in QEC method in Bakers in Arak. Journal of school of public health and institute of public health research. 2009;7(1):48. 12. Hoboubi N, Asadi N, Kamari Ghanavati F, Baheri S. The Association between Mental Workload and Work-related Musculoskeletal Disorders in Workers of Ahvaz Kavian Steel Company. Journal of Health and Development. 2018;6(4):323-32. 13. Abadi MBH, Akbari H, Akbari H, Gholami-Fesharaki M, Ghasemi M. The association of nursing workloads, organizational, and individual factors with adverse patient outcome. Iranian Red Crescent Medical Journal. 2017;19(4). 14. Alefi M, Sadeghi Yarandi M, Karimi A. Modeling of Occupational Risk Factors in the Development of Musculoskeletal Disorders in Nurses. Archives of Occupational Health. 2020;10;4(1):474-9. 15. Khandan M, Maghsoudipour M. Survey of workload and job satisfaction relationship in a productive company. Iran Occupational Health. 2012;9(1):30-6. 16. Bussières AE, Taylor JA, Peterson C. Diagnostic imaging practice guidelines for musculoskeletal complaints in adults—an evidence-based approach—part 3: spinal disorders. Journal of manipulative and physiological therapeutics. 2008;31(1):33-88. 17. Zhang Y, Luximon A. Subjective mental workload measures. Ergonomia. 2005;3(27). 18. Galy E, Cariou M, Mélan C. What is the relationship between mental workload factors and cognitive load types? International Journal of Psychophysiology. 2012;83(3):269-75. 19. Khakkar S, Farhang Dehghan S, Haji Esmaeil Hajar F, Ghanbary Sartang A, Abedi M. Prevalence of musculoskeletal disorders among the office staff of a communication service company and its relationship to work load and occupational fatigue. Journal of Preventive Medicine. 2018;5(1):1-11. 20. Hernandez Arellano JL, Serratos Perez JN, Alcaraz JLG, Maldonado Macias AA. Assessment of Workload, Fatigue, and Musculoskeletal Discomfort Among Computerized Numerical Control Lathe Operators in Mexico. IISE Transactions on Occupational Ergonomics and Human Factors. 2017;5(2):65-81. 21. Darvishi E, Maleki A, Giahi O, Akbarzadeh A. Subjective mental workload and its correlation with musculoskeletal disorders in bank staff. Journal of manipulative and physiological therapeutics. 2016;39(6):420-6. 22. Abaraogu UO, Ezema CI, Nwosu CK. Job stress dimension and work-related musculoskeletal disorders among southeast Nigerian physiotherapists. International Journal of Occupational Safety and Ergonomics. 2017;23(3):404-9. 23. Branco JC, Rodrigues AM, Gouveia N, Eusébio M, Ramiro S, Machado PM, et al. Prevalence of rheumatic and musculoskeletal diseases and their impact on health-related quality of life, physical function and mental health in Portugal: results from EpiReumaPt–a national health survey. RMD open. 2016;2(1):e000166. 24. Collins RM, Janse Van Rensburg DC, Patricios JS. Common work-related musculoskeletal strains and injuries. South African Family Practice. 2011;53(3):240-6. 25. Griffiths RF, Powell D. The occupational health and safety of flight attendants. Aviation, space, and environmental medicine. 2012;83(5):514-21. 26. Lee H, Wilbur J, Conrad KM, Mokadam D. Work-related musculoskeletal symptoms reported by female flight attendants on long-haul flights. Aviation, space, and environmental medicine. 2006;77(12):1283-7. 27. Shokri S, Qhalenoy M, Taban E, Ahmadi O, Kohnavard B. Evaluation of prevalence of musculoskeletal disorders among students using portable computer in faculty of health, Qazvin university of medical sciences. Journal of health research in community. 2015;1(3):9-15. 28. Afifehzadeh-Kashani H, Choobineh A, Bakand S, Gohari MR, Abbastabar H, Moshtaghi P. Validity and Reliability Farsi Version Cornell Musculoskeletal Discomfort Questionnaire (CMDQ). Iran Occupational Health Journal. 2011;7(4):0-10. 29. Barzideh M, Choobineh A, Tabatabaei SH. Job stress dimensions and their relationship to job change intention among nurses. Journal of Ergonomics. 2013;1(1):33-42. 30. Saeidi C, Dastaran S, Musavi S. Evaluation of the Risk Factors of Musculoskeletal Disorders and its Relation to the Workload of Employees at 118 Call Center in Sanandaj, Iran. Journal of Health and Development. 2016;5(2):110-21. 31. Basahel AM. Physical Demand, Fatigue and Shift Work in the Installation and Maintenance of Window Air-Conditioner Units. Life Science Journal. 2016;13(5). 32. Marbouti L, Jafari H, Noorizadeh-Dehkordi S, Behtash H. Pain-related disability measurement: the cultural adaptation and validation of “pain disability index (PDI)” and “pain disability questionnaire (PDQ)” among Iranian low back pain patients. Medical Journal of The Islamic Republic of Iran (MJIRI). 2011;25(1):27-34. 33. Karimi S, Afkhaminia F, Talebpour Amiri F. Association between Low Back Pain and Lifestyle Among the Staff in Mazandaran University of Medical Sciences. Journal of Mazandaran University of Medical Sciences. 2018;28(162):141-8. 34. Haukka E, Ojajärvi A, Takala E-P, Viikari-Juntura E, Leino-Arjas P. Physical workload, leisure-time physical activity, obesity and smoking as predictors of multisite musculoskeletal pain. A 2-year prospective study of kitchen workers. Occup Environ Med. 2012;69(7):485-92. 35. Hassanzadeh Rangi N, Farshad A-A, Motamedzade M, Khosravi Y, Varmazyar S. Identifying individual and work-related risk factors of musculoskeletal disorders in an industrial organization. Iranian Journal of Ergonomics. 2013;1(2):36-48. 36. Karasek R, Brisson C, Kawakami N, Houtman I, Bongers P, Amick B. The Job Content Questionnaire (JCQ): an instrument for internationally comparative assessments of psychosocial job characteristics. Journal of occupational health psychology. 1998;3(4):322. 37. Barzideh M, Choobineh A, Tabatabaee H. Job stress dimensions and their relationship to musculoskeletal disorders in Iranian nurses. Work. 2014;47(4):423-9. 38. Mehta RK, Parijat P. Associations between psychosocial risk factors and musculoskeletal disorders: application to the IT profession in India. Work. 2012;41(Supplement 1):2438-44. 39. Trinkoff AM, Lipscomb JA, Geiger-Brown J, Storr CL, Brady BA. Perceived physical demands and reported musculoskeletal problems in registered nurses. American journal of preventive medicine. 2003;24(3):270-5. 40. Khakkar S, FarhangDehghan S, HajiEsmaeilHajar F, GhanbarySartang A, Abedi M, Haghshenas B. Prevalence of musculoskeletal disorders among the office staff of a communication service company and its relationship to work load and occupational fatigue. Journal of Preventive Medicine. 2018;5(1):1-11. 41. Zare S, Hasheminezhad N, Dehesh T, Hasanvand D, Ahmadi S, Hemmatjo R. The relationship between mental workload and prevalence of musculoskeletal disorders among welders of Tehran heavy metal structures company in 2016. Journal of Biology and Today's World. 2016;5(12):218-23. 42. Abásolo L, Blanco M, Bachiller J, Candelas G, Collado P, Lajas C, et al. A health system program to reduce work disability related to musculoskeletal disorders. Annals of internal medicine. 2005;143(6):404-14.