ارزیابی عملکرد مدیریت زنجیره تامین تجهیزات پزشکی در بیمارستان‌های نظامی: یک مطالعه موردی

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

مرکز پژوهش‌های مدیریت سلامت، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)

چکیده

زمینه و هدف: مدیریت زنجیره تامین تجهیزات مصرفی پزشکی یکی از چالش‌های اصلی بیمارستان‌ها و مراکز درمانی می‌باشد. در این میان بیمارستان‌های نظامی به دلیل موقعیت حساسی که دارند، نیازمند توجه جدی‌تری در این موضوع هستند. هدف از این تحقیق، شناسایی و اولویت‌بندی عوامل موثر بر مدیریت زنجیره تامین تجهیزات پزشکی در یک بیمارستان نظامی تهران و نهایتا ارزیابی عملکرد بیمارستان در این مسئله می‌باشد.
روش‌ها: جامعه هدف کلیه بخش‌ها و افراد مرتبط با زنجیره تامین تجهیزات پزشکی و نمونه‌ها با روش گلوله برفی تعیین گردید. در ابتدا با استفاده از مرور نظام‌مند تحقیقات گذشته و مصاحبه‌ نیمه‌ساختاریافته با نمونه ای منتخب از کارکنان و مسئولین بیمارستان مورد مطالعه، عوامل موثر بر مدیریت زنجیره تامین تجهیزات پزشکی با کمک نرم افزار MAXQDA 2020 شناسایی گردیدند. معیار انتخاب و تحلیل عوامل قابلیت تعریف، تحلیل و توسعه آن‌ها در مراکز درمانی نظامی لحاظ گردید. سپس با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی که در نرم افزار Excel 2019 فرمول‌نویسی شده بود، عوامل موثر وزن‌دهی شدند. نهایتا با استفاده از پرسش‌نامه وضعیت فعلی عملکرد بیمارستان مورد سنجش قرار گرفت.
یافته‌ها: بر اساس یافته‌های استخراج شده، عوامل موثر بر مدیریت زنجیره تامین تجهیزات پزشکی در 5 دسته کلی تقسیم شدند. این 5 دسته به ترتیب وزن‌های بدست آمده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی به ترتیب عبارتند از: منافع و ذی‌نفعان، مدیریت عملیات داخلی، پایداری، یکپارچگی و مدیریت اطلاعات. همچنین نتایج ارزیابی عملکرد نشان داد که وضعیت عملکرد فعلی بیمارستان 43% است.
نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج پژوهش، انتخاب تامین کنندگان و توسعه روابط با آن‌ها در جهت ایجاد یک رابطه پایدار بلند مدت مهم‌ترین اولویت در مدیریت زنجیره تامین تجهیزات پزشکی بیمارستان می‌تواند باشد. از آنجایی که در بیمارستان مورد مطالعه یکپارچگی و مدیریت اطلاعات ضعیف‌ترین بخش‌های زنجیره تامین شناسایی گردید و با توجه به اهمیت خاص حفاظت اطلاعات و مسائل امنیتی در بیمارستان‌های نظامی، سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها می‌تواند به بهبود عملکرد زنجیره تامین در این بیمارستان‌ها کمک موثری کند.

کلیدواژه‌ها


1. Christopher M. Logistics & supply chain management. Pearson UK; 2016. ISBN: 1292083824. 2. Meijboom B, Schmidt-Bakx S, Westert G. Supply chain management practices for improving patient-oriented care. Supply Chain Management: An International Journal. 2011;16(3):166-175. 3. Kwon I-WG, Kim S-H, Martin DG. Healthcare supply chain management; strategic areas for quality and financial improvement. Technological Forecasting and Social Change. 2016;113:422-428. 4. Esmaeillou Y, Asl IM, Tabibi SJ, majid Cheraghali A. Identifying factors affecting the pharmaceutical supply chain management in Iran. Galen Medical Journal. 2017;6(4):346-355. 5. Morana J. Sustainable supply chain management. John Wiley & Sons; 2013. ISBN: 111860413X. 6. Dubey R, Gunasekaran A, Papadopoulos T, Childe SJ, Shibin K, Wamba SF. Sustainable supply chain management: framework and further research directions. Journal of Cleaner Production. 2017;142:1119-1130. 7. Janatyan N, Zandieh M, Alem-Tabriz A, Rabieh M. Designing Sustainable Distribution Network in Pharmaceutical Supply Chain: A Case Study. International Journal of Supply and Operations Management. 2018;5(2):122-133. 8. Suifan T, Alazab M, Alhyari S. Trade-off among lean, agile, resilient and green paradigms: An empirical study on pharmaceutical industry in jordan using a TOPSIS-entropy method. International Journal of Advanced Operations Management. 2019;11(1-2):69-101. 9. de Oliveira UR, Espindola LS, da Silva IR, da Silva IN, Rocha HM. A systematic literature review on green supply chain management: Research implications and future perspectives. Journal of cleaner production. 2018;187:537-561. 10. Teymourzadeh E, Bahadori M, Meskarpour-Amiri M, Khoshmanzar J, Hosseini-Shokouh S-M. Economic Performance Analysis of Selected Military Hospitals Using Hospital Indicators and Inpatient Bed-Day Cost. Hospital Practices and Research. 2019;4(1):31-38. 11. Kim S-H, Kwon I-WG. The study of healthcare supply chain management in United States: Literature review. Management Review: An International Journal. 2015;10(2):34. 12. Alotaibi S, Mehmood R. Big data enabled healthcare supply chain management: opportunities and challenges. International Conference on Smart Cities, Infrastructure, Technologies and Applications; 2017. Springer; 207-215 p. 13. Ahmadi A, Mousazadeh M, Torabi SA, Pishvaee MS. OR Applications in Pharmaceutical Supply Chain Management. Operations Research Applications in Health Care Management. Springer; 2018. p. 461-491. 14. Al-Ghwayeen WS, Abdallah AB. Green supply chain management and export performance: The mediating role of environmental performance. Journal of Manufacturing Technology Management. 2018;29(7):1233-1252. 15. Adebanjo D, Laosirihongthong T, Samaranayake P. Prioritizing lean supply chain management initiatives in healthcare service operations: a fuzzy AHP approach. Production Planning & Control. 2016;27(12):953-966. 16. Sousa RT, Shah N, Papageorgiou LG. Global supply chain network optimisation for pharmaceuticals. Computer Aided Chemical Engineering. 2005;20:1189-1194. 17. Susarla N, Karimi IA. Integrated supply chain planning for multinational pharmaceutical enterprises. Computers & Chemical Engineering. 2012;42:168-177. 18. Zahiri B, Zhuang J, Mohammadi M. Toward an integrated sustainable-resilient supply chain: A pharmaceutical case study. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review. 2017;103:109-142. 19. Ahmadvand S, Pishvaee MS. Design and Planning of Organ Transplantation Networks. Operations Research Applications in Health Care Management. Springer; 2018. p. 211-240. 20. Shamsi N, Torabi SA. Vaccine Supply Management. Operations Research Applications in Health Care Management. Springer; 2018. p. 267-294. 21. Kowalski JC. Needed: a strategic approach to supply chain management: hospital senior financial executives need to recalculate the strategic significance of the supply chain--and plan accordingly. Healthcare Financial Management. 2009;63(6):90-99. 22. Arya V, Deshmukh S, Bhatnagar N. High technology health care supply chains: issues in collaboration. Procedia-Social and Behavioral Sciences. 2015;189:40-47. 23. Malmir B, Dehghani S, Jahantigh FF, Najjartabar M. A new model for supply chain quality management of hospital medical equipment through game theory. Proceedings of the 6th international conference on information systems, logistics and supply chain, ILS 2016; 2016. 24. Khumpang P, Arunyanart S. Supplier selection for hospital medical equipment using fuzzy multicriteria decision making approach. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering; 2019. IOP Publishing; 012001 p. (vol. 639 no. 1). 25. Nabelsi V, Gagnon S. Information technology strategy for a patient-oriented, lean, and agile integration of hospital pharmacy and medical equipment supply chains. International Journal of Production Research. 2017;55(14):3929-3945. 26. Zheng X, Yao G, Jiang T, Liu N, Li T, Zheng S. Practices and Discusses on Medical Equipment Information Management of Military Hospital. Zhongguo yi liao qi xie za zhi= Chinese journal of medical instrumentation. 2017;41(6):453-457. 27. Zhao X, Liu BY, Dong JJ, Yang PH. Construction of military hospital medical technology module for supporting battlefield medical service. Chinese Medical Equipment Journal. 2017;38(11):124-126,132. 28. Mandal S. The influence of dynamic capabilities on hospital-supplier collaboration and hospital supply chain performance. International Journal of Operations & Production Management. 2017. 29. Csutora R, Buckley JJ. Fuzzy hierarchical analysis: the Lambda-Max method. Fuzzy sets and Systems. 2001;120(2):181-195. 30. Gupta D, Potthoff S, Blowers D, Corlett J, Terry SR. Performance metrics for advanced access. Journal of Healthcare Management. 2006;51(4):246. 31. Olugu EU, Wong KY. Supply chain performance evaluation: trends and challenges. 2009. 32. Chen C-T. Extensions of the TOPSIS for group decision-making under fuzzy environment. Fuzzy sets and systems. 2000;114(1):1-9. 33. Calabrese A, Costa R, Levialdi N, Menichini T. Integrating sustainability into strategic decision-making: A fuzzy AHP method for the selection of relevant sustainability issues. Technological Forecasting and Social Change. 2019;139:155-168.