ارزیابی برنامه غذایی و میزان رضایت مندی از آن در مناطق نظامی منتخب کشور

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات بهداشت، پژوهشکده سبک زندگی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، تهران، ایران

2 مرکز تحقیقات فیزیولوژی ورزشی، پژوهشکده سبک زندگی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: تغذیه مناسب یکی از مهم‌ترین ارکان سلامت است که در آمادگی جسمی و ذهنی نیروهای نظامی نقش موثری دارد. کمبود‌های تغذیه ای علاوه بر تاثیر منفی بر عملکرد و کارایی افراد، سلامت کارکنان را نیز به مخاطره انداخته و می تواند منجر به سوء تغذیه و کاهش وزن شود. بنابراین بررسی وضعیت دریافت غذایی و میزان رضایت مندی پرسنل از وضعیت تغذیه ای در ارتقاء کیفیت خدمات تغذیه ای موثر خواهد بود. هدف از انجام این مطالعه ارزیابی برنامه غذایی و میزان رضایت مندی از آن در مناطق نظامی منتخب کشور و مقایسه آن با مقادیر مرجع رژیمی نظامی است.
روش‌ها: در مطالعه توصیفی مقطعی حاضر نمونه 684 نفری از مناطق نظامی مختلف کشور در سال 1392 مورد بررسی قرار گرفتند. کیفیت و کمیت غذا، رضایت از برنامه غذایی و وضعیت بهداشتی سالن غذا خوری با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته مورد ارزیابی قرار گرفتند. همچنین به منظور بررسی برنامه های غذایی و وضعیت کارکنان، برنامه های غذایی عادی و عملیاتی بررسی و با مقدار هدف و استاندارد مقایسه شدند.
یافته‌ها: پس از ارزیابی برنامه غذایی با استفاده از نرم افزار Nutritionist IV مشخص شد که برنامه های غذایی در رابطه با کربوهیدرات و پروتئین دریافتی و برخی از ریزمغذی ها مقادیری بیش از استاندارد دریافتی نظامی را در بر می گیرند. اما در مورد ریز مغذی ها کمبود دریافت ویتامین A، D، ب 5، بیوتین، اسید فولیک، ب 12 و روی در تمامی فصول دیده شد. در مورد جیره عملیاتی علاوه بر کمبود دریافت برخی ویتامین ها، کمبود دریافت کلسیم، پتاسیم و فسفر مشاهده شد. ارزیابی میزان رضایت مندی پرسنل از کیفیت و کمیت غذا و وضعیت بهداشتی سالن ها نشان داد که کمترین رضایت مندی مربوط به رده عملیاتی و بیشترین میزان مربوط به رده ستادی است. همچنین مقایسه میزان رضایت مندی با استفاده از آزمون one-way ANOVA مشخص نمود که بیشترین میزان رضایت مندی از برنامه غذایی در کارکنان استانی و کمترین میزان در کارکنان عملیاتی بود (05/0>p < /em>).
نتیجه‌گیری: مطالعه حاضر نشان داد بیشترین میزان رضایت مندی از وضعیت تغذیه ای در رده ستادی و کمترین میزان در رده عملیاتی است. بنابراین استفاده از مکمل ها و یا گنجاندن گروه های غذایی تامین کننده نیازهای بدن در برنامه غذایی و توجه به میزان رضایت نیروها که عاملی موثر در وضعیت تغذیه و دریافت غذایی است یک امر مهم تلقی می شود.

کلیدواژه‌ها


1. Farajzadeh D., Rashidi jahan H., Tavakoli R., Rafati H. Investigation on knowledge of commanders and managers of one of the Military forces about the nutrition of military personnel in 1384. Journal of Military Medicine. 2008;10(1):45-50. 2. Samadi M, Tavakoli H, Farajzadeh D. A Comparative Study of the Nutrition Requirements of Military Forces in Normal, Operational, and Different Geographical and Climatic Conditions [in persian]. The first biennial national conference on preventive and marine health on surface and subsurface vessels. 2011. 3. Tharion WJ, Lieberman HR, Montain SJ, Young AJ, Baker-Fulco CJ, DeLany JP, et al. Energy requirements of military personnel. Appetite. 2005;44(1):47-65. 4. Headquarters Departments of the Army, the Navy, and the Air Force Washington, DC. Army regulation 40–25, Nutrition and menu standards for human performance optimization. 3 January 2017. 5. Marriott BM, Earl R. Committee on Military Nutrition Research Activity Report 1986-1992. national academy of sciences Washington DC committee on military nutrition …,1992. 6. Lutz LJ, Gaffney-Stomberg E, Karl JP, Hughes JM, Guerriere KI, McClung JP. Dietary Intake in Relation to Military Dietary Reference Values During Army Basic Combat Training; a Multi-center, Cross-sectional Study. Military medicine. 2018;184(3-4), e223-e230. 7. Sandstead HH. Origins of the Interdepartmental Committee on Nutrition for National Defense, and a brief note concerning its demise. The Journal of nutrition. 2005;135(5):1257-62. 8. Tavakoli H. R., Farajzadeh D., Habibi H., Izadi M., Ghorbanpur A. Investigation of satisfaction rate on five types operational rations, Used in the “The Great Messenger” Maneuver. Journal of Military Medicine. 2008;10(3):193-202. 9. Yeo W-S. Study of menu variety in military foodservice. Culinary science and hospitality research. 2004;10(1):140-52. 10. Kim J. A study on satisfaction for military food services. Journal of the Korean Data and Information Science Society. 2016;27(4):1027-33. 11. McClung JP, Gaffney-Stomberg E. Optimizing performance, health, and well-being: nutritional factors. Military medicine. 2016;181(suppl_1):86-91. 12. Frank LL, McCarthy MS. Telehealth coaching: impact on dietary and physical activity contributions to bone health during a military deployment. Military medicine. 2016;181(suppl_5):191-8. 13. Ramsey CB, Hostetler C, Andrews A. Evaluating the nutrition intake of US military service members in garrison. Military medicine. 2013;178(12):1285-90. 14. Chong Y, Tee E, Ng T, Yap S, Mok S. A study on the food and nutritional status of the Armed Forces. The Medical journal of Malaysia. 1982;37(1):46-51. 15. Solon-Biet SM, Mitchell SJ, de Cabo R, Raubenheimer D, Le Couteur DG, Simpson SJ. Macronutrients and caloric intake in health and longevity. The Journal of endocrinology. 2015;226(1):R17. 16. van den Broek TJ, Kremer BH, Rezende MM, Hoevenaars FP, Weber P, Hoeller U, et al. The impact of micronutrient status on health: correlation network analysis to understand the role of micronutrients in metabolic-inflammatory processes regulating homeostasis and phenotypic flexibility. Genes & nutrition. 2017;12(1):5. 17. Choi D-Y, Lee I-S. Satisfaction of foodservice and eating behavior of male military personnel in Backryung-do. Journal of the East Asian Society of Dietary Life. 2012;22(5):576-84. 18. Sahin B, Demir C, Celik Y, Teke AK. Factors affecting satisfaction level with the food services in a military hospital. Journal of medical systems. 2006;30(5):381-7. 19. Tavakoli R, Farajzadeh D, Rostami H, Rafati H. A Comparison of Two Methods of Cooking and Food Processing (Traditional and Modern) from a Bacteriological-Chemical and Organoleptic Perspective and Its Relationship to Health [in persian]. Third Year of Healthy Work Quarterly. 2009. 20. Defense D, Army US, Government US. Operational Rations of the Department of Defense (NATICK PAM 30-25) 9th Edition - MRE Meal Ready to Eat, Special Purpose Ration, History of Combat Feeding, Nutrition, Assault and Group Rations: Amazon Digital Services LLC - Kdp Print Us; 2017.