تعیین الگوی تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی در پژوهشگاه یک دانشگاه نظامی با روش مدل سازی معادلات ساختاری حداقل مربعات جزئی

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

مرکز تحقیقات مدیریت سلامت، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله(عج)، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: امروزه در دانشگاه ها و موسسات پژوهشی عدم توجه به تجاری سازی، ورود به بازارها برای فناوری و محصولات پژوهشی را ناممکن و یا به سختی میسر میسازد. از این رو این پژوهش با هدف طراحی الگوی تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی یک پژوهشگاه نظامی انجام شده است.
روش‌ها: این مطالعه از نوع توصیفی- تحلیلی بوده که به صورت مقطعی درسال 1398 انجام گرفته است. جامعه پژوهش مدیران، اعضای هیات علمی، کارشناسان و محققین در یک پژوهشگاه نظامی می باشند. که نمونه گیری به روش سرشماری و به تعداد 130 نفر انجام شده است. ابزار گردآوری داده‌ها در این مرحله پرسشنامه محقق ساخته می باشد که روایی و پایایی آن مورد تایید قرار گرفته است. به طوری که پایایی ترکیبی برای هر 4 حیطه (فردی، درون سازمانی، برون سازمانی، عامل ارتباط  دهنده درون و بیرون سازمان دانشگاه) بیشتر از 0.7 بدست آمد که نشان از همگونی یا همسانی درونی مناسب دارد. جمع آوری و تحلیل داده های کمی با استفاده از مدل معادلات ساختاری مبتنی بر رویکرد حداقل مربعات جزئی با نرم افزار /Spss 20 3Smart-PLS انجام شد.
یافته‌ها: الگوی ساختاری عوامل مؤثر بر تجاری سازی دستاوردهای تحقیقات دانشگاهی مشتمل بر چهار گروه ابعاد از عوامل فردی، درو ن سازمانی، برون سازمانی و ارتباط دهنده در قالب 60 عامل بدست آمد. بر اساس یافته های پژوهش در مدل نهایی تحقیق، میزان همبستگی برای تمامی ابعاد قابل توجه بوده و عوامل ارتباط دهنده دارای کمترین همبستگی (0.880) و درون سازمانی (0.971) دارای بیشترین همبستگی بودند. برای تضمین کیفیت مدل اندازه گیری، مقادیر مثبت شاخص cv-com (شاخص وارسی اعتبار اشتراک) نشاندهنده کیفیت مناسب مدل اندازه گیری طراحی شده است.
نتیجه‌گیری: دولت ها سایر نهادهای موثر با تدو ین قوا نین و سیاست ها ی تسهیل گر و تسریع کننده، می بایست با اتخاذ تدابیر هوشمندانه، دانشگاه ها را به سمت مدل دانشگاه تجاری سازی دانش سوق دهند .از طرفی دانشگاه ها با استراتژی هایی مانند برگزاری همایش ها و نشست های مشترک با صنعت جهت افزایش ارتباط و آگاهی طرفین از نیازها و قابلیت های طرفین در راه تجاری سازی قدم بردارند.

کلیدواژه‌ها


1- Etzkowitz H.Research groups as ’quasi firms’: the invention of the entrepreneurial university, Research Policy. 2003 ;32(1): 109–121. 2- Siegel D. S., Waldman D. A., Atwater L.E., Link A. N. Commercial knowledge transfers from universities to firms: improving the effectiveness of university–industry collaboration” . Journal of High Technology Management Research. 2003 ;14(1): 111–133. 3- Gulbrandsen, M., & Slipersæter, S. The third mission and the entrepreneurial university model. In A. Bonaccorsi & C. Daraio (Eds.), Universities and strategic knowledge creation: Specialization and performance in Europe. 2007: 112–143. Cheltenham: Edward Elgar. 4-Mowery, D.C. University industry research collaboration and technology transfer in the United States since 1980. In S. Yusuf and K. Nabeshima (Eds.), How universities promote economic growth (pp. 163–181). Washington, DC: World Bank. 2007. 5. Critchley CR, Nicol D. Understanding the impact of commercialization on public support for scientific research: is it about the funding source or the organization conducting the research? Public Underst Sci. 2011;20(3):347–66. 6. Hand E, Mole B, Morello L, Tollefson J, Wadman M, Witze A. A back seat for basic science. Nature. 2013;496:277–9. 7-Markman G, Siegel D, Wright, M. Research and technology commercialization. Journal of Management Studies. 2008 ;45 ( 8 ) : 1401–1423. 8-Thursby J.G.A , Jensen R.A , Thursby M.C.A . Objectives, characteristics and outcomes of university licensing: a survey of major US universities. Journal of Technology Transfer. 2001 ;26: 59–72. 9-Loise V, Stevens AJ. The Bayh-Dole Act turns 30. Sci Transl Med. 2010; 2(52):52cm27. 10. Braun M.Getting more Innovation from public Research., European commission, Enterprise Directo General. 2000. 11. Laukkanen M .“Exploring Academic Entrepreneurship: Drivers and Tensions of University-based Business”, Journal of small Business and Enterprise Development. 2003 ;10 ( 4 ) : 372–382. 12- Bains W. How academics can make (extra) money out of their science. Journal of Commercial Biotechnology. 2005; 11 (4): 353-363. 13- Jacob M. Lundqvist M. Hellsmark H. Entrepreneurial transformations in the Swedish University system: the case of Chalmers University of Technology.Research Policy. 2003; 32(9): 1555-1568. 14-Debackere K, Veugelers R. The role of academic technology transfer organization in improving industry science links. Research Policy. 2005; 34(3):321-342. 15-Kurtic A, Donlagic S. Determining Key Factors for Knowledge Economy Development in Bosnia and Hercegovina, Management and Learning, International Conference . 2012; 421-413. 16- Ismail K. et al. “Entrepreneurial intention, entrepreneurial orientation of faculty and students towards commercialization”, International Conference on Leadership, Journal of Technology and Innovation Management, Procedia- Social and Behavioral Sciences.2015; 181: 349- 355. 17 - Hossein abasi H, Designing the Model for Commercialization of University Research Using Structural Equation Modeling- Partial Least Squares Method (SEM-PLS Iranian journal of trade studies. 2017; ; 82(21):1-21. 18- Torkiantabar M, Mohammad Esmaeil S, Nooshinfard F. Factors affecting the commercialization of scientific research results in knowledge-based companies in Iran. Human Info Interact. 2016; 3 (3):32-42. 19- Perkmann M , V, Tartari M, McKelvey E, Autio A, Broström, P. D’Este R, Fini, et al. ,Academic Engagement and Commercialisation: A Review of the Literature on University–Industry Relations., Research Policy .2013; 42 (2): 423–442. 20-Ambos T. C, Mäkelä K, Birkinshaw J & D’Este P. When does university research get commercialized? Creating ambidexterity in research institutions. Journal of Management Studies, . 2008; 48(8):1424-1447. 21- Meigounpoory M. R., Ahmadi, B .Identification of the Factors that Affect in Choosing the university Research Commercialization Strategies. International Journal of Research and Reviews in Applied Sciences. 2012) ; 12(1), 140-147. 22- Yi-Fen, Hou Jiang-Liang and Chien Chen-Fu. A UNISON framework for knowledge management of university–industry collaboration and an illustration. Computers & Industrial Engineering. 2019;129: 31–43. 23- Mets T .Creating a global business model for knowledge intensive SMEs: The small transition country cases. Economics and Management .2009; 14: 466–475. 24- Jie-HengLinaMing-YeuWangb. Complementary assets, appropriability, and patent commercialization: Market sensing capability as a moderator.Asia Pacific Management Review. 2015; 20 (3): 141-147. 25- Commercialization Success Factors of University Research OutputTayebeh Khademia*, Kamariah Ismaila aFaculty of Management, Universiti Teknologi Malaysia, 81310 UTM Johor Bahru, Johor, Malaysia . 26- smail N., Nor, M.J.M , Sidek S. A framework for a successful research products commercialisation: a case of Malaysian academic researchers”, Procedia-Social and Behavioral Sciences. 2015; 195: 283-292. 27- Harman, G. Australian university research commercialisation: Perceptions of technology transfer specialists and science and technology academics. Journal of Higher Education Policy and Management. 2010; 32(1): 69–83. 28- Siegel D. S,Waldman D. A, Atwater L. E, Link A. N.Toward a model of the effective transfer of scientific knowledge from academicians to practitioners: qualitative evidence from the commercialization of university technologies,’ Journal of Engineering & Technology Management. 2004;21(1/2): 115–142. 29- Galushko V, Sagynbekov K. Commercialization of University Research in Canada: What Can We Do Better? International Journal of Business Administration .2014; 5 (5): 1-13 30- Azmi I.M. Intellectual property policy and academic patenting in Malaysia: Challenges and prospects. Pertanika J. Social Sci. Humanities. 2014; 22: 1-20. 31-Feldman K. S. The commercialization of public higher education: Balancing academic, fiscal and market values. (Doctoral dissertation). The University of New Mexico, Albuquerque, New Mexico. 2007. 32-Rasmussen E. Government instruments to support the commercialization of university research: Lessons from Canada. Technovation. 2008;28(8): 506-517. 33-Van Geenhuizen M, Soetanto DP. Academic spin-offs at different ages: A case study in search of obstacles to growth. Technovation.2009; 29: 671–681 34- Atikah N, Ghabid A. H. A, Sutopo W, Purwanto A, Nizam M.Technical feasibility for technology commercialization of battery lithium ion. International Conference on Electrical Engineering and Computer Science (ICEECS), Kuta, 2014; 308-314. 35- Galushko V, Sagynbekov K. Commercialization of university research in Canada: what can we do better? International Journal of Business Administration. International Journal of Business Administration. 2014;5(5): 506-517. 36-Samson K.J, Gurdon M.A. University scientists as entrepreneurs: a special case of technology transfer and high-tech venturing; Technovation . 1993;13(2): 63-71.