دوره و شماره: دوره 21، شماره 6 - شماره پیاپی 84، آذر و دی 1398 

پژوهشی اصیل

تبیین ابعاد و مؤلفه‌های آمادگی اورژانس بیمارستان‌های نظامی در اغتشاشات شهری

صفحه 567-584

علیرضا محمدی نامقی؛ سیدمرتضی حسینی شکوه؛ محمدکریم بهادری؛ احمد عامریون


بررسی رابطه بین استرس‌گرمایی و سطح برخی از مولفه‌های خونی کارگران در یک صنعت ریخته‌گری

صفحه 618-627

الهام اخلاقی پیرپشته؛ محمد جواد جعفری؛ سمیه فرهنگ دهقان؛ سهیلا خداکریم؛ عباس حاجی فتحعلی