ارزیابی و پایش سلامت کارکنان انتظامی با استفاده از الگوی مدیریت سلامت حرفه‌ای

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

زمینه و هدف: با عنایت به لزوم ایجاد، حفظ و ارتقاء سلامت کارکنان به عنوان اصلی‌ترین سرمایه سازمانی، با هدف رصد جامع و کامل وضعیت سلامت کارکنان در ابعاد فردی، شغلی و سازمانی، این پژوهش برای دستیابی به الگوی مدیریت سلامت حرفه‌ای انجام شد.
روش‌ها: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، یک مطالعه کیفی از نوع پژوهش‌های پیمایشی و مطالعات مشاهده‌ای و ارزیابی‌هاست. این پژوهش در سالهای 95 الی 97 در 300 ایستگاه کاری در 5 ساختمان یک سازمان انتظامی با روش نمونه گیری گلوله برفی انجام شده است. جمع‌آوری داده‌ها به صورت میدانی و با دستگاه‌های فنی و استفاده از فرم‌های طراحی شده که بوسیله بحث گروهی متمرکز نهایی شد، انجام شد
یافته‌ها: ایجاد الگوی مدیریت سلامت منجر به: ایجاد بانک اطلاعاتی در خصوص وضعیت سلامت فردی کارکنان انتظامی و سلامت محیط کار آنان و ایجاد داشبورد مدیریتی برای رصد لحظه‌ای وضعیت سلامت سازمانی شد. با استفاده از این الگو امکان ارزیابی و پایش سلامت فردی و شغلی کارکنان انتظامی در هر لحظه امکانپذیر شد.
نتیجه‌گیری: با طراحی این الگوی سلامت حرفه ای ضمن سطح بندی مشاغل مرتبط با حوزه انتظامی، به یک روش مدیریتی دست پیدا شد که در هر لحظه تصویری واضح، واقعی و کامل از وضعیت سلامت جامعه هدف را ارئه می دهد. همچنین استراتژی های مرتبط با سلامت نیروی انسانی با توجه به وضعیت سلامت کارکنان تنظیم گردید.

کلیدواژه‌ها


1. Kaplan H, Sadock B. Synopsis of psychiatry. Eighth edition. Williams & Willkins Company; 1998 2. Ministry of Health Policy Council. Health in the Fifth Plan of Socio-Cultural Economic Development. Tehran: Ministry of Health and Medical Education; 2009 [Persian] 3. Mozafari A, Mehregan A. Study for the Role of Television Programs on Community Health Development. Media Studies. 2013; 11: 91-106. 4. Brikmeyer Cm, Bates DW, Brikmeyer JD. Will electronic order entry reduce health care costs? Clin Parac. 2002;5(2):67- 74. 5. Farshid P. Participation rate of graduates of medical records in the development of hospital information systems from the perspective of administrators and professors of medical records [dissertation]. Tehran: Iran University of Medical Sciences; 2002. [Persian] 6. Abdelhak M. Health information management of a technology evaluation. Madird: Madrid University; 2003. 7. Merriam-webster.com [homepage on the Internet]. USA: Merriam-Webster’s online dictionary; c2012 [update 2010Aug 10]. Available from: http://www.merriam-webster.com/ 8. Wyatt JC, Wyatt SM. When and how to evaluate health information systems? Int J Med Inform. 2003; 69(2-3):251-9. 9. Smith HF. Military medicine: establishing a more comprehensive strategy for improved worker health, Mil Med. 2002;168(8): 611-615. 10. Hatami H & etAl. Public health. 2nd. Tehran: Arjmand; 2006. 11. Barret DH, Boehmer TK, Boothe VL & Flanders WD. Health related quality of life of US military personnel: a population study. Mil Med. 2003; 168 (11):941-7 12. Still KR, Jederberg WW, Ritchie GD and Rossi J. 2rd. Exposure assessment and the health of deployed forces. Drug Chem Toxicol. 2002;25(4):383-401. 13. Canturk G, Yayci N, Canturk N. Death in Turkish military services, 1998-2000. Mil Med; 2004: 169(5): 400-402. 14. Owen JP. Occupational health development in the Army. JR Army Med Corps, 2001:147(3):264-7 15. Yore MM, Bell NS, Senier L and Amoroso PJ. Progress Toward Attainment of the Healthy People 2000 Objectives in the U.S. Army: Measured by Health Risk Appraisal Results. Am J Prev Med; 2000: 19(2): 87-93. 16. Alishiri Gh, Mohebi H, Ahmadzadeh asl M. Assessment of physical health status of Pasdaran staff in Tehran. Journal of military Medicine. 2005:7(2): 131-139. 17. Ahmadi M, Rezaei Hachess P, Shahmoradi L. Electronic Health Records: Structure, content and evaluation. Tehran: Jafari Publication:2008 [Persian] 18. Haghdoosti M. Study of the relationship physical properties of work environment with psychic health and job satisfaction [Thesis in Persian]. Tehran: Tarbiat Modares University, Faculty of Humanities Sciences; 2009. 19. Magnavita N. Work-related symptoms in indoor environments: a puzzling problem for the occupational physician. International Archives, Occupational and Environmental Health 2015; 88(2): 185-96. 20. Rafieemanesh A, Lotfi H, Taheri R, Rahimpoor F. Investigation of occupational examinations in early diagnosis of occupational diseases. Occupational Health of Iran. 2013;10(3):12-19 21. Shokriazde Arani L. The Comparative study of Legal Medicine organization in Several Courties [Thesis in Persian]. Tehran: School of Allied the Health Sciences, Tehran University of Medical Sciences; 2005.