امداد و انتقال مجروحین در صحنه نبرد از دیدگاه پرستاران نظامی: مطالعه کیفی

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات تروما و گروه داخلی جراحی، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، تهران، ایران

2 کلینیک جوادالائمه، بجنورد، ایران

3 دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)

چکیده

زمینه و هدف: پرستاران در شرایط بحرانی و میادین رزم بزرگترین گروه درمانی هستند که ارائه خدمات امدادی می­دهند. اگرچه مطالعات زیادی در زمینه نقش پرستاران در میادین رزم انجام شده، ولی تحقیقات کیفی اندکی از دیدگاه پرستاران در زمینه امداد و انتقال انتشار یافته است. این مطالعه با هدف تبیین عناصر و ابعاد امداد و انتقال مجروحین بر اساس دیدگاه پرستاران انجام شد.
روش­ها: این مطالعه کیفی با روش تحلیل محتوا در سال 1397، بر روی 26 نفر از پرستاران شرکت کننده در ماموریت­های اخیر که با نمونه گیری هدفمند انتخاب شده بودند، انجام گرفت. جهت جمع‌آوری داده‌ها از مصاحبه‌های عمیق نیمه ساختار یافته استفاده گردید. تمام داده‌ها ضبط‌ و پس از تایپ در نرم افزار MAXQDA، تحلیل­ ها در هشت مرحله شامل تایپ متن مصاحبه­ ها، تعیین واحدهای معنایی، کدگذاری متن، بازنگری کدها با متن، طبقه بندی و توسعه طبقات، بازنگری طبقات، شناسایی درون مایه ­ها و گزارش یافته­ها انجام گرفت.
یافته‌ها: استخراج کدهای مطالعه (212) منجر به پدیدار شدند سه درون مایه شامل "ناجی حیات در امداد و انتقال"، "مدیریت و رهبری امداد و انتقال" و "نابسامانی­ های امداد و انتقال" در هفت طبقه؛ مهارت مدیریت در امداد و انتقال، مدیریت و توسعه نیروی انسانی، صفات و قابلیت‌های ناجی، دانش و مهارت ناجی، نابسامانی در انتقال، نابسامانی‌ها اقدامات نجات بخش و نابسامانی‌های مدیریتی و 23 زیر طبقه گردید.
نتیجه‌گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که امداد و انتقال در صحنه نبرد متناسب با نیاز­های جنگ می­ باشد. بکارگیری تجارب پرستاران در امداد و انتقال مجروحین می‌تواند منبعی معتبر جهت ایجاد یکپارچگی خدمات امداد و انتقال و ارتقاء توان رزم باشد.

کلیدواژه‌ها


1. Straughair C. Exploring compassion: implications for contemporary nursing. Part 1. British Journal of Nursing. 2012;21(3):160-4. 2. Masters K. Role development in professional nursing practice: Jones & Bartlett Learning; 2018. 3. Klainberg M, Dirschel K. Today's nursing leader: Managing, succeeding, excelling: Jones & Bartlett Learning; 2010. 4. Moayed MS, Mahmoudi H, Ebadi A, Salary MM, Danial Z. Effect of Education on Stress of Exposure to Sharps Among Nurses in Emergency and Trauma Care Wards. Trauma monthly. 2015;20(2). 5. Moayed MS, Mahmoudi H, Ebadi A, Nia HS. Stress and fear of exposure to sharps in nurses. Iranian journal of psychiatry and behavioral sciences. 2016;10(3). 6. Saei A, Rahmani A, Ebadi A, Mahmoudi H, Nir MS, Khankeh HR. Traffic Accidents and Health of the Driver. Trauma Monthly. 2018;23(2). 7. Clarke JE, Davis PR. Medical evacuation and triage of combat casualties in Helmand Province, Afghanistan: October 2010–April 2011. Military medicine. 2012;177(11):1261-6. 8. Firouzkouhi M, Zargham-Boroujeni A, Nouraei M, Rahnama M, Babaiepur M. The effects of imposed war on Iran's nursing: A historical research. Journal of Military Medicine. 2015;17(3):127-36. 9. Sarhangi F, Gholami HR, Khaghanizade M, Mehri SN. First Aid and Transportation Course Contents Based on Experience gained in the Iran-Iraq War: a Qualitative Study. Trauma monthly. 2015;20(1). 10. Brice JH, Studnek JR, Bigham BL, Martin-Gill C, Custalow CB, Hawkins E, et al. EMS provider and patient safety during response and transport: proceedings of an ambulance safety conference. Prehospital Emergency Care. 2012;16(1):3-19. 11. Mahdizade A, Mahmoudi H, Ebadi A, Rahimi A. Expectations of faculty of nursing schools in Tehran on administrative management of schools: a qualitative study. Journal of hayat. 2012;18(1):52-66. 12. Creswell JW, Clark VLP. Designing and conducting mixed methods research: Sage publications; 2017. 13. Baker MS. Military medical advances resulting from the conflict in Korea, Part I: Systems advances that enhanced patient survival. Military medicine. 2012;177(4):423-9. 14. Redman TT, Ross EM. A novel Expeditionary perfused cadaver model for trauma training in the out-of-hospital setting. The Journal of emergency medicine. 2018;55(3):383-9. 15. Rahman M, editor Emergency Medical Responders and Physicians: Diagnostics. Decision Making and Medical Management in High Stakes Situations Symposium on Human Factors and Ergonomics in Health Care; 2012. 16. Hetzler M. Damage control and point of injury care: extending the care continuum to military prehospital providers. Journal of special operations medicine: a peer reviewed journal for SOF medical professionals. 2012;12(1):1-10. 17. Williamson K, Ramesh R, Grabinsky A. Advances in prehospital trauma care. International journal of critical illness and injury science. 2011;1(1):44. 18. Shamsi V, Mahmoudi H, Nir MS, Darzi HB. Effect of Job Specialization on the Hospital Stay and Job Satisfaction of ED Nurses. Trauma monthly. 2016;21(1). 19. Lairet JR, Bebarta VS, Burns CJ, Lairet KF, Rasmussen TE, Renz EM, et al. Prehospital interventions performed in a combat zone: a prospective multicenter study of 1,003 combat wounded. Journal of Trauma and Acute Care Surgery. 2012;73(2):S38-S42. 20. Gilpin J. The United States Special Operations Command (USSOCOM) -Tactical CombatCasualty Care (TCCC) Casualty Evacuation (CASEVAC) Set Program a Retrospective and Overview. Journal of special operations medicine: a peer reviewed journal for SOF medical professionals. 2012;12(4):79-85.