تبیین ابعاد و مؤلفه‌های آمادگی اورژانس بیمارستان‌های نظامی در اغتشاشات شهری

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله(عج)

2 دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله(عج)، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: اورژانس بیمارستان­های نظامی به علت ماهیت وجودی خود یکی از مهمترین ارائه دهندگان خدمات بهداشتی و درمانی به آسیب دیدگان در اغتشاشات شهری می ­باشد. هدف از این پژوهش شناسایی ابعاد و مؤلفه­ های آمادگی اورژانس بیمارستان­های نظامی در اغتشاشات شهری بود.
روش­ها: مطالعه از نوع کیفی بود که به روش تحلیل محتوی قراردادی انجام گرفت. جامعه مورد پژوهش شامل پزشکان، پرستاران، مدیران اورژانس 3 بیمارستان­ نظامی در شهر تهران با حداقل 15 سال سابقه کار بودند. نمونه گیری به صورت هدفمند با مصاحبه نیمه­ ساختاریافته شروع و به روش گلوله برفی تا رسیدن به حد اشباع (10 نفر) ادامه یافت. مصاحبه­ ها در بازه زمانی مهر 1397 الی بهمن 1397 انجام شد. مراحل مختلف طرح، یافته ­ها و مدل مفهومی پژوهش جهت اعتبارپذیری (روایی) و پایایی (انتقال پذیری) به تایید خبرگان رسید. داده ­ها در نرم افزار MAXQDA10 ثبت و تحلیل­ها انجام گردید.
یافته‌ها: پس از پیاده سازی مصاحبه­ ها، ابتدا 659 کد احصاء شد که پس از حذف هم پوشانی­ها تعداد 128 کد بدست آمد. در مرحله بعد کد­های استخراج شده در 7 بعد (تم) و 31 مؤلفه (ساب تم) طبقه بندی شد. ابعاد هفتگانه آمادگی به ترتیب شامل؛ فرماندهی و کنترل، برنامه منابع انسانی، پشتیبانی و مدیریت منابع، ارتباطات، حفاظت و امنیت، درمان و افزایش ظرفیت بود. در نهایت مدل مفهومی آمادگی اورژانس بیمارستان­های نظامی در اغتشاشات شهری برگرفته از یافته ­ها تدوین و به تایید خبرگان رسید.
نتیجه‌گیری: با توجه به مدل مفهومی بدست آمده از مطالعه که شامل 7 بعد (تم) اصلی بود، مؤلفه­ های آمادگی اورژانس­ها تقریبأ در اغلب بحران­ها مشابه به هم است ولی در اهمیت و اولویت بندی نسبت به هم متفاوت­ اند. در مدل آمادگی اورژانس بیمارستان­های نظامی در اغتشاشات شهری تفاوت قابل ملاحظه­ای خصوصأ از نظر حفاظت و امنیت وجود دارد که ضعف در این زمینه تأثیر بسزایی بر سایر ابعاد آمادگی خواهد گذاشت. از آنجایی که در بلایای طبیعی، عمدتا دیدگاه و عقاید مردم با کارکنان درمانی نظامی همسو و هم جهت است چالش­های قابل توجه در بعد حفاظت و امنیت وجود ندارد ولی بر عکس در اغتشاشات شهری، خصوصا اگر با موضوعات سیاسی همراه باشد به علت اختلاف عقاید و سایر مؤلفه­ های تاثیرگذار، تهدیدات جبران ناپذیری بر مصدومین، کارکنان، مراکز درمانی و نیز بر ادامه ناآرامی­ های شهری خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها


1. Eshraghniayjahromi A, Hosseini M. Riots and multiplicity in statistics and indicators healths and treatment. Tehran Univ Med J. 2005;63 (8):640-51. 2. Modiri M, Ahadnejad M, Hoseini A. Risk management in human-made crises with passive defense approach (Case study: Tehran). Research and Urban Planning. 2017;7(27):163-82. 3. Efradi K, Ahmadi H. The vulnerability level measurement model against urban unrest based on urban characteristics. Research quarterly protective and security Imam Hossein University. 2016;4 (15):97-117. 4. Amiri A, Naffavi H. Psychological operations and its impact on urban unrest. Crisis management and emergencies. 2016 (27):51-82. 5. Bik Mohammadi S, Habibzadeh H, Nazari H, Lak K. Exploring the experiences of the nurses in Urmia Seyyedolshohada hospital’s emergency room from a crisis:a qualitative study. J Urmia Nurs Midwifery Fac. 2015; 13 (9): 791-8 6. Dibaji R. Destruction of property. Journal of Hospital. 2004;5 (5):17-8. 7. Partoei Z, Asghar Zade S, Yosofli M. Evaluating the degree of emergency preparedness educational center of Qazvin University of Medical Sciences facing the disaster from the managerial and organizational point of view. Health management (health system). 2013;5 (4):63-72. 8. Kohan H. Individual characteristics are an important factor in the growth and development of organizational commitment. Bornanews. 2015. 9. Shams L, Yarmohammadiyan M, Atighechian G, Haghshenas A. Hospital preparedness for Isfahan university of medical sciences to establish a hospital accident management system. Quarterly Scientific Journal of Rescue and Relief. 2010;2(1):33-42. 10. Mehrabi F, Ghasemi M. The Assessment of Readiness Indicators in Military Hospitals against Natural Disasters in Iran. J Mil Med. 2015; 17(1):35-40. 11. Bahrami M, Aliakbari F, Aein F. Teamwork competence in disaster response: A qualitative content analysis study of emergency nurses experiences. J Clin Nurs Midwifery.2013;2(4):26-36. 12. Hatami M, Mahmodi G, Abedi G. The Ability of Selected Hospitals in Crisis Management. J Mazandaran Univ Med Sci. 2016;26(144):324-8. 13. Rahmati Najarkolaei F, Yaghoubi M. Iranian hospital preparedness dealing with disasters (a review study). Journal of rescue & relief. 2015;6(4):13-21. 14. Jung D, Carman M, Aga R, Burnett A. Disaster preparedness in the emergency department using in situ simulation. Advanced emergency nursing journal. 2016;38(1):56-68. 15. Karimi H. Factors affecting human resource management in inhibition (Prevention, reducing effects, copying) of the earthquake crisis in imam Sajjad hospital. Journal of rescue & relief. 2010; 2(1):71-84. 16. Ghaffari S, Khanke H. Investigating the readiness of hospitals affiliated to the University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences against unexpected incidents in 2011. Journal of rescue & relief. 2011;4(3):21-34. 17. Vafaii A, Alamdari S, Hatamabadi H, Kariman H, Arhami A, Amini A, et al. Designing crisis management model in Shohada-e-Tajrish hospital. Journal of rescue & relief. 2011;3(1-2):67-79. 18. Shahabi Nejad M, Nejati Zarnaqi B, Zaboli R. Assessment of clinical skills of nurses in crisis handling in military hospitals. Ebnesina - IRIAF Health Administration 2016;17(4):52-8. 19. Lari A, Jahangiri K, Hajinabi K. Hospital safety analysis in crisis management: a case study. Journal of rescue & relief. 2013;5(1):9-18. 20. Abdollahi G, Nastaran M, Mokhtarzadeh S, Jamshidi M. Zoning of Tehran city in order to optimize the establishment of hospitals in normal conditions and in crisis (earthquake). Journal of rescue & relief. 2012;4(2):1-15. 21. Michael R. Covering urban unrest: The headline says it all. Journal of Urban Affairs. 1995;17(2):13. 22. Ajami S, Sarbaz M. The need for mobile and wireless communication systems in hospital disasters. Journal of Health Administration. 2014;11 (6):665-6. 23. Zaboli R, Tofighi Sh, Amerion A, Moghaddasi H. Survey of Tehran city hospitals disaster preparedness for disaster. J Mil Med. 2006; 8 (2) :103-111 24. Fallahi A, Mahdavi L, Karimi A, Talaee S. Vulnerability of a military hospital against earthquake in Tehran based on Personnel view and non-structural components. Journal of rescue & relief. 2011;3(1-2):80-6. 25. Nezamzade M, Zareian A, Daneshmandi M. Study of readiness in coping with crisis in one of selected military hospitals 2009. Journal of the School of Army Nursing. 2011(1):7-8. 26. Salari H, Heidari A, Jolaee H, Shfeghat T. Check your readiness private and privately owned hospital in shiraz In dealing with unexpected events In 2010. Journal of rescue & relief. 2010;2(4):1-10. 27. Zaboli R, Tofighi Sh, Seyyedin H, Malmoon Z, Hosseini Shokouh SM. Organizational vulnerability and management of clinical departments against the crisis. IJCCN. 2009;2(3):99-103. 28. Seyyedin H, Sohrabizade S, Zaboli R. Disaster Planning: An effective approach to Reduce disaster risks In Iranian health care organizations. Journal of rescue & relief. 2010;2(4):39-45. 29. Farajzadeh H S, Partovipoor E, Masori N, Safdari R. Comparative study of natural disaster health information system in the U.S.A, Japan and Iran. journal Hayat. 2006;12(4):66-77. 30. Aghaei A, Ameriyon A, Sadeghi A, Tavasoli M. Assess the disaster preparedness of the selected military hospitals. J Army Univ Med Sci. 2014; 11(4):353-7. 31. Daneshmandi M, Amiri H, Vahedi M, Farshi M, Saghafi A, Zigheymat F. Assessing the level of preparedness for confronting crisis such as flood, earthquake, fire, and storm in some selected hospitals of Iran. J Mil Med. 2010;12(3):167-171. 32. Ameriyon A, Delavari A, Tymorzade E. Rate of preparedness in confronting a crisis in three selected border hospitals. J Mil Med. 2010;12(1):19-22. 33. Veenema TG, DeRuggiero K, Losinski SL, Barnett D. Crisis Leadership and Decision-Making: Hospital Administration and Nurse Leaders' Concerns for Disaster Response. Sigma Theta Tau International Research Congress. 2017.