دوره و شماره: دوره 21، شماره 3 - شماره پیاپی 81، مرداد و شهریور 1398 

سرمقاله

اهمیت و نقش نیروهای نظامی در امدادرسانی در بلایای طبیعی

صفحه 205-207

علیرضا جلالی فراهانی؛ سید رضا حسینی ذیجود


بررسی عوامل موثر بر اجرای راهنماهای بالینی در ایران

صفحه 300-310

سید مجتبی حسینی؛ فرزانه کیمیایی مهر؛ خلیل علیمحمدزاده؛ محمدکریم بهادری؛ علی ماهر