بررسی رابطه هوش هیجانی و رضایت از زندگی پرستاران شاغل در بیمارستان‌های منتخب ارتش

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 گروه پرستاری مراقبت ویژه، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی آجا، تهران، ایران

2 دانشگاه علوم پزشکی آجا

چکیده

زمینه و هدف: هوش هیجانی توانایی افراد را برای مواجهه موفقیت‌آمیز با فشارهای محیطی افزایش می‌دهد که سبب ارتقاء سطح رضایت از زندگی می‌شود. پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بین هوش هیجانی و رضایت از زندگی در پرستاران شاغل در بیمارستان‌های منتخب ارتش صورت گرفت.
روش‌ها: این مطالعه همبستگی بر روی پرستاران  شاغل در بیمارستان‌های منتخب ارتش در تابستان 1397 انجام شد. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه اطلاعات جمعیت شناختی، پرسشنامه استاندارد هوش هیجانی Bar-On و پرسشنامه رضایت از زندگی Dinner استفاده شد. پرسشنامه‌ها به صورت تصادفی بین 384 نفر از پرستاران توزیع گردید. در انتها 325 پرسشنامه کامل مورد تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: بیشتر پرستاران مرد (%59/7) بودند. میانگین سنی همه پرستاران 4/1±28/07 سال، دارای مدرک کارشناسی (%88/6) بودند. از بین مؤلفه‌های هوش هیجانی شادمانی، استقلال، تحمل فشار روانی، واقع‌گرایی و خویشتن‌داری با رضایت از زندگی رابطه مستقیم معنی‌داری دارند (p˂0.001). تحمل فشار روانی و خویشتن‌داری از سایر این عوامل نقش مهم‌تری را در افزایش رضایت از زندگی بازی می‌کنند.
نتیجه گیری: با توجه به وجود رابطه مستقیم معنادار هوش هیجانی با رضایت از زندگی در پرستاران نظامی به نظر می‌رسد توجه به عوامل تاثیرگذار بر هوش هیجانی برای بهبود بهداشت روانی و در نتیجه افزایش رضایت از زندگی بسیار مؤثر و ارزشمند باشد.

کلیدواژه‌ها