بررسی ارتباط آمادگی بدنی ادراک‌شده با آمادگی بدنی واقعی در پایوران نظامی

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 دانشگاه جامع امام حسین

چکیده

زمینه و هدف: پژوهش‌ها در حوزه ورزش، تربیت‌بدنی و فعالیت جسمانی نشان داده که خود پنداره جسمانی پیشگوی مهم رفتار است و نقش حیاتی در ادامه یا ترک فعالیت جسمانی ایفا می‌کند. هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط آمادگی بدنی ادراک‌شده با آمادگی بدنی واقعی در پایوران نظامی می باشد.

روش­ها: تعداد 77 نفر از پایوران نظامی به‌صورت تصادفی انتخاب و در چهار گروه سنی (20-30 سال، 31-40 سال، 41-50 سال، 51-60 سال) قرار گرفتند. ابتدا شرکت‌کنندگان پرسشنامه پژوهش که شامل چهار بخش ازجمله : اطلاعات فردی، مقیاس آمادگی بدنی ادراک‌شده، فرم کوتاه پرسشنامه خودتوصیفی بدنی مارش و پرسشنامه استحکام ذهنی بود را تکمیل کردند. سپس آزمون‌های آمادگی جسمانی متناسب با پرسشنامه از شرکت‌کنندگان به عمل آمد.

یافته‌ها: شرکت کنندگان این پژوهش را پایوران نظامی (میانگین سنی 38 سال، میانگین قد 175سانتیمتر، میانگین وزن 78 کیلوگرم) که در سال 1395 در نیروی زمینی سپاه مشغول به کار بودند، تشکیل دادند. همبستگی معنی‌داری بین آمادگی بدنی ادراک‌شده و آمادگی بدنی واقعی وجود دارد (P=0.034). اما در تحلیل آزمون همبستگی که به تفکیک گروه‌های سنی به عمل آمد، مشخص شد که فقط در گروه سنی 31 تا 40 سال ارتباط معنی‌داری (P=0.001) بین آمادگی بدنی ادراک‌شده و آمادگی بدنی واقعی وجود دارد. همچنین بین وضعیت جسمانی ادراک‌شده (P=0.001)، وضعیت عضلانی ادراک‌شده (P=0.001) و مقیاس بدنی ادراک‌شده (P=0.001) همبستگی معنی‌داری با شرایط واقعی وجود دارد.ضریب همبستگی بین وضعیت عضلانی ادراک‌شده و شرایط واقعی بیشتر از سایر خرده مقیاس‌ها بود. اما بین انعطاف‌پذیری ادراک‌شده و انعطاف‌پذیری واقعی ارتباط معنی‌داری مشاهده نشد (P=0.34). همچنین نتایج همبستگی جزئی نشان داد که ارتباط آمادگی بدنی ادراک‌شده با آمادگی بدنی واقعی تحت تأثیر نمرات استحکام ذهنی، خود پنداره بدنی، و سطح فعالیت بدنی قرار می‌گیرد.

نتیجه‌گیری: آمادگی بدنی ادراک‌شده با آمادگی بدنی واقعی در ارتباط است و این ارتباط در همه خرده مقیاس‌ها برابر نیست. همچنین آمادگی بدنی ادراک‌شده از سن، ویژگی‌های روانی و سطح فعالیت بدنی تأثیر می‌پذیرد. با توجه به اهمیت خودپنداره در طول زندگی افراد مخصوصا افراد نظامی که با توجه به موقعیت شغلی و حساسیت وظیفه باید آگاهی درستی از میزان آمادگی بدنی خود داشته باشند، اهمیت دادن به آمادگی بدنی ادراک‌شده ضروری به نظر می‌رسد.

کلیدواژه‌ها