بررسی عوامل موثر بر اجرای راهنماهای بالینی در ایران

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال دانشکده مدیریت

3 گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشگاه آزاد واحد تهران شمال

4 مرکز تحقیقات مدیریت سلامت،دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله(عج)،

5 دانشکده مدیریت و آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

چکیده

زمینه و هدف: راهنماهای بالینی اطلاعات طبقه‎بندی شده و توسعه‌یافته در جهت کمک به تصمیم‌گیری گروه پزشکی و بیمار می‌باشد تا در شرایط خاص بالینی درمان و مراقبت بهتری داشته باشند. لذا این مطالعه با هدف شناسایی عوامل موثر بر اجرای راهنماهای بالینی در ایران انجام گردیده است.
روش‌ها: مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی-تحلیلی از نوع کاربردی است که به روش ترکیبی در سال 1398-1397 انجام شده است. جامعه پژوهش شامل مدیران و خبرگان سلامت بود که 470 نفر به روش نمونه‌گیری چند مرحله ای انتخاب شدند. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. روایی پرسشنامه با استفاده از نظر خبرگان و پایایی آن با استفاده از آزمون پایایی ترکیبی و همسانی درونی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ (934/0) بررسی گردید. جهت تحلیل داده از تحلیل عاملی اکتشافی و نرم افزارSPSS-18  استفاده شد.
یافته‌ها: در تحلیل عامل اکتشافی 47 متغیر در قالب 6 مولفه شناسایی شدند که در مولفه ویژگی‌های راهنماهای بالینی، رفع نامفهوم بودن و وجود پروتکل روشن با بارعاملی 0/8، در مولفه عوامل فرهنگ سازمانی، اطلاع رسانی به بیمار با بارعاملی 0/77، در مولفه عوامل اقتصادی، وجود بودجه و رفع محدودیت با بارعاملی 0/740، در مولفه عوامل بیمه، تعرفه بیمه با بارعاملی 0/75، در مولفه تولیت نظام سلامت، وجود سیستم عملی مبتنی بر شواهد با بار عاملی 0/69 و در مولفه عوامل سازمانی تغییر نگرش کارکنان و کار گروهی با ضریب 0/60 بیشترین تاثیر را بر اجرای راهنماهای بالینی در ایران داشته اند.
نتیجه‌گیری: قابلیت دسترسی به اطلاعات، ایجاد انگیزه و تغییر نگرش، مدیریت موثر، ایجاد دید سیستمی و بازخورد مناسب، و ایجاد استانداردهای مربوط به فرایندهای کاری، راهکارهای موثر برای پیاده سازی راهنماها می باشند.

کلیدواژه‌ها