دوره و شماره: دوره 21، شماره 4 - شماره پیاپی 82، مرداد و شهریور 1398 
گسترش خدمات درمانی در مناطق محروم در ایران: سیاستها و چالش ها

صفحه 342-352

سلطانعلی میر؛ سعید خسروی؛ مهدی منصوری بیدکانی؛ احمد علی خسروی


پژوهشی اصیل

بررسی عوامل زمینه ساز استقرار مدیریت دانش در سازمانهای بیمه‌گر: مطالعه موردی سازمان تامین اجتماعی

صفحه 353-361

پریسا مهدی زاده؛ نورالدین دوپیکر؛ مهدی قائد؛ سید محسن اکبری؛ صدیقه کوهستانی


شاخص‌های اپیدمیولوژیک و روند بروز بیماری بروسلوز انسانی در استان خراسان رضوی طی سال‌های 1388 تا 1395

صفحه 362-371

فائزه نوروزی نژاد؛ حسین عرفانی؛ عباس نوروزی نژاد؛ فرزاد کاوه؛ فاطمه غفاری


ارتباط عوامل استرس‌زای دانشجویی با مشکلات روانشناختی در دانشجویان یک دانشگاه علوم پزشکی نظامی در شهر تهران

صفحه 380-389

ماندانا امیری؛ بهناز دوران؛ سید حسین سلیمی؛ محمد حسین ضرغامی؛ محمد غلامی فشارکی


بررسی سطح آمادگی جسمانی- حرکتی دانشجویان پسر بورسیه یک مرکز نظامی و تعیین وضعیت موجود

صفحه 400-409

مصطفی رحیمی؛ بهزاد بازگیر؛ حسین شیروانی؛ علیرضا شمس الدینی؛ وحید سبحانی؛ علیرضا عسگری