بررسی تاثیر برنامه انگیزشی اخلاق بر شجاعت اخلاقی پرستاران بیمارستان های نظامی مشهد

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 دانشکده پرستاری ارتش

2 گروه پرستاری نظامی، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی آجا، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: نمایش فیلم روشی است که می‌تواند با آفرینش موقعیت‌های مشابه آنچه در عمل، کارکنان حرفه‌ای بهداشتی با آن روبرو می‌شوند و دیدن تجارب بالینی دیگر پرستاران باعث ارتقا شجاعت اخلاقی پرستاران شود. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر برنامه انگیزشی اخلاق بر شجاعت اخلاقی پرستاران بیمارستان‌های نظامی مشهد انجام شده است.
روش‌ها: این پژوهش یک مطالعه نیمه تجربی بوده که در سال 1396 انجام شده است. دو بیمارستان منتخب نظامی مشهد به صورت مبتنی بر هدف و 20 پرستار در هر بیمارستان با استفاده از روش تصادفی ساده انتخاب شدند. گروه مداخله و کنترل شامل 20 پرستار بود. پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک و شامل پرسشنامه شجاعت اخلاقی Sekerka در سه نوبت (قبل، بلافاصله و یک ماه بعد از مداخله) توسط پرستاران تکمیل شد. برنامه انگیزشی اخلاق که شامل آموزش اصول اخلاق پرستاری با روش سخنرانی- بحث گروهی، استفاده از نمایش فیلم جهت بالا بردن انگیزش پرستاران در برخورد با مسائل و تصمیم گیری های اخلاقی در دو روز متوالی برای گروه آزمون انجام شد و در گروه کنترل مداخله ای انجام نشد.
یافته‌ها: نمره شجاعت اخلاقی در مرحله پیش آزمون در گروه آزمون 98/11± 05/68 و در گروه کنترل 74/15± 50/65  از نمره کل 105 بود. قبل از مداخله، هر دو گروه در سطح متوسط نمره شجاعت اخلاقی بودند و اختلاف معنی داری مشاهده نشد (568/0P=). نمره شجاعت اخلاقی در مرحله پس آزمون اول در گروه آزمون 50/5±70/78 و گروه کنترل 43/15± 05/65 بود (001/0=P). گروه آزمون در این مرحله نمره بالای شجاعت اخلاقی را کسب کرد. نمره شجاعت اخلاقی در مرحله پس آزمون دوم در گروه آزمون به 37/5±70/79 رسید، که دارای افزایش جزئی می باشد و گروه کنترل نمره 24/13± 75/63 را به دست آورد که شاهد افت جزئی نمره در این گروه می‌باشیم (001/0>P). نمره شجاعت اخلاقی و تمامی ابعاد آن در سه مرحله در گروه آزمون دارای اختلاف معنی دار (001/0>P) و در گروه کنترل بدون اختلاف معنی دار می‌باشد (278/0=P).
نتیجه‌گیری: نتایج طرح حاضر نشان داد آموزش اخلاق، میزان شجاعت اخلاقی پرستاران را افزایش می دهد. لذا پژوهشگران پیشنهاد می‌کنند که جلسات آموزش اخلاق پرستاری در دوره های آموزش ضمن خدمت برای پرستاران گنجانده شود.

کلیدواژه‌ها


1 .Bostani S. Strategies to promote professional ethics in nursing education system. Development Strategies in Medical Education. 2015;2 (2):13-22. 2. Sadooghiasl A, Parvizy S, Ebadi A. Concept analysis of moral courage in nursing. Nursing Ethics. 2016:096. 3. Moosavi S, Borhani F, Abbaszadeh A. The moral courage of nurses employed in hospitals affiliated to Shahid Beheshti University of Medical Sciences. Hayat. 2017;22 (4):339-49. 4. Mahdaviseresht R, Atashzadeh-Shoorideh F, Borhani F. Correlation between moral sensitivity and moral courage in nurses of selected hospitals affiliated to Tabriz University of Medical Sciences in 2014. Iranian Journal of Medical Ethics and History of Medicine. 2015;8 (3):27-39. 5. Lachman V. Strategies necessary for moral courage. The Online Journal of Issues in Nursing. 2010;15(3):3-8. 6. Moral courage in undergraduate nursingstudents: A literature reviewLaurie [Internet]. 2017 - Elsevier. 2017 [cited August 18, 2015]. 7. Gallagher A, Tschudin V. Educating for ethical leadership. Nurse Education Today. 2010;30 (3):224-7. 8. Murray C. Moral courage in healthcare: acting ethically even in the presence of risk. The Online Journal of Issues in Nursing. 2010;15 (3):2. 9. Day L. Courage as a virtue necessary to good nursing practice. American Journal of Critical Care. 2007;16 (6):613-16. 10. Corley M. Nurse moral distress: a proposed theory and research agenda. Nurs Ethics. 2002;9 (6):636-50. 11. Mohammadi S, Borhani F, Roshanzadeh M. Relationship between moral distress and moral courage in nurses. Iranian Journal of Medical Ethics and History of Medicine. 2014;7 (3):26-35. 12. Izadi A, Imani H, Khademi z, FariAsadi Noughabi f, Hajizadeh N, Naghizadeh F. Moral sensitivity of critical care nurses in clinical decision making and its correlation with their caring behavior in teaching hospitals of Bandar Abbas in 2012. Iranian Journal of Medical Ethics and History of Medicine. 2013;6 (2):43-56. 13. Bijani M, Moradi H, Karami G. Studying the concept and place of motivation in adult education programs. Work and Community. 2010;132 (1):100-12. 14. Sekerka L, Bagozzi R, Charnigo R. Facing ethical challenges in the workplace: Conceptualizing and measuring professional moral courage. Journal of Business Ethics. 2009;89 (4):565-79. 15. Ebadi M, Mousavi S, Sharififar S, editors. Converting a nursing student to ethical nurse with an educational shortcut called critical review of film. 9th Martyr Motahhari Educational Festival; University of Medical Sciences.Tehran: Iran; 2016 April 29-30.P.73-81. 16. Mohammadi M, Parandin S, Bahremand P. Barriers to the Application of Professional Ethics in Clinics from Nurses' Viewpoints of Kermanshah University of Medical Sciences in 1394. Ethics and Culture in Nursing. 2014;1(2):1-8. 17. Edmonson C. Strengthening moral courage among nurse leaders. The Online Journal of Issues in Nursing. 2015;20 (9):2. 18. Zahra Farsi, Nahid Dehghan Nayeri. Pain and suffering: experiences of healthcare professionals in Iran-Iraq war: a content analysis study. Journal of Military Medicine. 2017; 19(3): 222-233. 19. LaSala C, Bjarnason D. Creating workplace environments that support moral courage. The Online Journal of Issues in Nursing. 2010;15 (3):1-7. 20. Juoolaie S, Sadoughi A, Ghayyasundian S. Ethics training for nursing students, continuation of a research study. Ethics and Med History. 2012;5 (9):0-94.