بررسی سطح آمادگی جسمانی- حرکتی دانشجویان پسر بورسیه یک مرکز نظامی و تعیین وضعیت موجود

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

چکیده

زمینه و هدف: اندازه‌گیری و ارزیابی میزان فعالیت بدنی و همچنین بررسی وضعیت آمادگی جسمانی امری ضروری است زیرا بدون داشتن اطلاعات اولیه و پایه نمی‌توان برنامه ریزی صحیحی برای بهبود و ارتقاء آمادگی جسمانی انجام داد. بنابراین هدف پژوهش حاضر تعیین سطح آمادگی جسمانی- حرکتی دانشجویان پسر در یک مرکز پزشکی-نظامی بود.
روش ها: مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی مقطعی است. جامعه و نمونه آماری پژوهش حاضر، دانشجویان پسر بورسیه در مرکز پزشکی-نظامی در سال 1395 و 1396 بودند. پس از ارزیابی پزشکی و کنار گذاشتن افراد بیمار یا با مشکل خاص و تکمیل پرسشنامه تندرستی و فعالیت بدنی و تاریخچه پزشکی، آزمون­های آنتروپومتریکی و آمادگی جسمانی شامل ترکیب بدن، استقامت عضلانی میان تنه و بالا تنه، انعطاف پذیری، استقامت قلبی- عروقی و عوامل آمادگی حرکتی مانند چابکی و سرعت اندازه گیری شد.
یافته‌ها: در 581 دانشجوی پسر بورسیه در یک مرکز پزشکی-نظامی، میانگین های شاخص توده بدن 15/23 کیلوگرم در مترمربع، درصد چربی 19/13، انعطاف پذیری 87/36 سانتی متر، حداکثر اکسیژن مصرفی (VO2max) 08/31 میلی لیتر در کیلوگرم در دقیقه، استقامت عضلانی میان تنه و بالاتنه به ترتیب 57 و 30 تکرار می باشند. رکورد چابکی 52/11 ثانیه و دویدن 60 متر سرعت 21/9 ثانیه بدست آمد.
نتیجه‌گیری: در رابطه با شاخص توده بدنی آزمودنی‌ها در دامنه وزن طبیعی و در رابطه با درصد چربی بدن، در وضعیت متوسط قرار داشتند. در شاخص استقامت عضلانی میان تنه، وضعیت خوب است، اما استقامت عضلات بالا تنه بسیار ضعیف است. انعطاف پذیری دانشجویان در حد معمولی بود، درحالی که استقامت قلبی- تنفسی و چابکی بسیار ضعیف است.

کلیدواژه‌ها


1. Feyzi F, Fallahi A, Rahimi A. The Effect of Health Education Plan on Lifestyle Indices in Active Duty Military Personnel. J Mil Med. 2013;15(1):69-74. 2. Minasyan V, Marandi M, Mojtahedi H, Ghasemi GA. The Evaluation of Health–Related Physical Fitness Status of Men aged between 50 and 65 in Isfahan and Comparison with Available Norms. Journal of Sport Biosciences. 2013;4(14):111-127. 3. Emami A, Kordi M, Najafipoor F. Evaluation of body composition, physiological indices and motor-physical fitness of Emam Ali University cadets. Ann Mil Health Sci Res. 2011; 9 (1) :12-19. 4. Bagheri E. Comparative study of methods for measuring physical fitness of armed forces of Iran with the army of several selected countries of the world [Dissertation].Tehran: Imam Hossein (AS) University; 2003. 5. Bararpour E, Dabidi Roshan V, Fayyaz A. Monitoring of Army cadet's body composition, physical and motion fitness, and establishing national norms. EBNESINA. 2018;19(4):13-21. 6. Shakibaee A, Rahimi M, Bazgir B, Asgari A. A review on physical fitness studies in military forces. EBNESINA. 2015;16(4):64-79. 7. Gaeini AA and Rajabi H. Physical fitness. 6th ed. Tehran; Samt Publishers; 2010. 8. Spartali I, Kostantinos H, Ioannis K, Thrasivoulos P. Body fat percentage and body mass index as predictors of cadets’ physical performance. The Open Sports Sciences Journal. 2014; 7(1): 53-59. 9. Moyeki MA, Koppes LL, Monyeki KD, Kemper HC, Twisk JW. Longitudinal relationships between nutritional status, body composition, and physical fitness in rural children of South Africa: The Ellisras longitudinal study. American journal of human biology. 2007;19(4): 551-8. 10. Fallahi A, Abdollahi M. Comparison Effect of Different Aspects of Weight on Some Factors related to Physical Fitness among Female and Male College Students in Bushehr. Iran J Health Educ Health Promot. 2016; 4 (3):226-235. 11. Mehrabani F, Mehrabani J. Evaluation of the Level of Physical Activity, Physical Fitness, Obesity, and Musculoskeletal Abnormalities in University Students. Tabari Journal of Preventive Medicine. 2016;2(3):33-43. 12. https://www.military.com/military-fitness/army-fitness-requirements/army-pft-sit-up-score-chart. 13. https://www.military.com/military-fitness/army-fitness-requirements/army-physical-fitness-test-score-chart. 14. https://www.military.com/military-fitness/army-fitness-requirements/army-pft-two-mile-run-score-chart#chart1. 15. Kermani M, khoshdel A. Evaluation of anthropometric and physiological indices for physical conditions of military soldiers of Islamic Republic of Iran. EBNESINA. 2013;15(1):28-36. 16. Barapour E, Jajalvand M, Samet M. Evaluation of physical and motor readiness of cadets based on army international norms. EBNESINA. 2016;18(3): 18-25. 17. Kashef M, Nazarian A. Evaluating and Providing Physical Fitness Norms of Shahid Rejaee Teacher Training University Students. Physical Education Journal. 2014;2(1): 29-38. 18. Asgari M, Khabiri M. A survey on Physical Fitness Status in military Personnel in Revolutionary Gurds. [Dissertation]. Tehran: University of Tehran; 1993. 19. Vaez-Mousavi MK. Determination of the Physical Fitness criteria in different military ranks and the development of normalized data for the tests in The ground Forces of Revolutionary guards. [Dissertation]. Tehran: Imam Hossein (AS) University; 1996. 20. The Office of Excellence and Exercise Championship and Professional .Executive instruction and normative data (percentages), Analysis of physical fitness sensors. 2015. 21. Colmenero MH, Vicente GF, Ruíz JR. Assessment of physical fitness in military and security forces: a systematic review. European Journal of Human Movement. 2014 (32): 3-28. 22. Fie S, Norman IJ, While AE. The relationship between physicians’ and nurses’ personal physical activity habits and their health-promotion practice: A systematic review. Health Education Journal. 2013; 72(1): 102-19. 23. Banday AH, Want FA, Alris FFA, Alrayes MF, Alenzi MJ. A cross-sectional study on the prevalence of physical activityamong primary health care physicians in Aljouf region of Saudi Arabia. Materia socio-medica. 2015; 27(4): 263. 24. Lobelo F, Duperly J, Frank E. Physical activity habits of doctors and medical students influence their counselling practices. British journal of sports medicine. 2009;43(2):89-92.