ارتباط عوامل استرس‌زای دانشجویی با مشکلات روانشناختی در دانشجویان یک دانشگاه علوم پزشکی نظامی در شهر تهران

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله(عج)

2 مرکز تحقیقات علوم رفتاری، انستیتو سبک زندگی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله(عج)، تهران، ایران

3 دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

زمینه و هدف: وجود منابع استرس‌زا و تاثیر آنها بر سلامت روان در دوران دانشجویی، می‌تواند ضمن ایجاد اختلال در عملکرد تحصیلی، عملکرد حرفه ای دانشجویان نظامی را نیز تحت تاثیر قرار دهد. هدف از مطالعه حاضر بررسی ارتباط عوامل استرس‌زای دانشجویی با مشکلات روانشناختی (استرس، اضطراب و افسردگی) در دانشجویان یک دانشگاه علوم پزشکی نظامی در شهر تهران بود.
روش ها: این مطالعه به روش توصیفی- مقطعی صورت گرفت. گروه نمونه شامل 319 نفر از دانشجویان دانشکده های پزشکی، داروسازی، پرستاری و بهداشت یک دانشگاه علوم پزشکی نظامی بود که در سال تحصیلی 97- 96 در دانشگاه مشغول به تحصیل بودند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بود. جهت سنجش منابع استرس در دانشجویان از پرسشنامه استرس زاهای دانشجویی (SSQ) و جهت سنجش اضطراب و استرس و افسردگی از پرسشنامه DASS استفاده شد. داده ها با استفاده از روش‌های آماری توصیفی و همبستگی و تحلیل مسیر و بوسیله نرم افزارهای SPSS و Amos تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها: 319 دانشجو؛ (86% ) 273 مرد و (14%) 46 زن شرکت داشتند. میانگین سن دانشجویان 1/97 ± 22/32 سال بود. 22/64 درصد از دانشجویان به استرس شدید تا خیلی شدید، 34/27 درصد از آنها به اضطراب شدید تا خیلی شدید و 35/65 درصد به افسردگی شدید تا خیلی شدید دچار هستند. سه منبع ایجادکننده استرس یعنی استرس زاهای شرایط تحصیلی، استرس زاهای محیط تحصیلی، و استرس‌زاهای فارغ التحصیلی بطور معنادار (P≤0.05) با استرس، اضطراب و افسردگی در دانشجویان ارتباط نشان دادند. متغیر استرس زاهای محیط خوابگاه با استرس و اضطراب ارتباط مستقیم داشت اما هیچ ارتباط مستقیم و یا غیرمستقیمی با افسردگی نشان نداد.
نتیجه گیری: وجود انواع ارتباط مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای استرس‌زای دانشجویی با متغیرهای روانشناختی در دانشجویان علوم پزشکی، اهمیت کنترل انواع منابع فشار روانی مرتبط با دوره تحصیلی در دانشگاه جهت مدیریت سلامت روان دانشجویان را نشان می دهد.

کلیدواژه‌ها


1. Hunt J, Eisenberg D. Mental health problems and help-seeking behavior among college students. Journal of adolescent health. 2010;46(1):3-10. 2. Neville HA, Heppner PP, Ji P, Thye R. The relations among general and race-related stressors and psychoeducational adjustment in Black students attending predominantly White institutions. Journal of Black Studies. 2004;34(4):599-618. 3. Smith WA, Allen WR, Danley LL. “Assume the position... you fit the description” psychosocial experiences and racial battle fatigue among African American male college students. American Behavioral Scientist. 2007;51(4):551-78. 4. Pozos-Radillo BE, de Lourdes Preciado-Serrano M, Acosta-Fernández M, de los Ángeles Aguilera-Velasco M, Delgado-García DD. Academic stress as a predictor of chronic stress in university students. Psicología Educativa. 2014;20(1):47-52. 5. Kumaraswamy N. Academic stress, anxiety and depression among college students: A brief review. International review of social sciences and humanities. 2013;5(1):135-43. 6. Misra R, McKean M. College students' academic stress and its relation to their anxiety, time management, and leisure satisfaction. American journal of Health studies. 2000;16(1):41. 7. Galatzer-Levy IR, Burton CL, Bonanno GA. Coping flexibility, potentially traumatic life events, and resilience: A prospective study of college student adjustment. Journal of Social and Clinical Psychology. 2012;31(6):542-67. 8. Bayram N, Bilgel N. The prevalence and socio-demographic correlations of depression, anxiety and stress among a group of university students. Social psychiatry and psychiatric epidemiology. 2008;43 (8): 667-72. 9. Bewick B, Koutsopoulou G, Miles J, Slaa E, Barkham M. Changes in undergraduate students’ psychological well‐being as they progress through university. Studies in Higher Education. 2010;35(6): 633-45. 10. Eisenberg D, Gollust SE, Golberstein E, Hefner JL. Prevalence and correlates of depression, anxiety, and suicidality among university students. American journal of orthopsychiatry. 2007;77(4):534-42. 11. Beiter R, Nash R, McCrady M, Rhoades D, Linscomb M, Clarahan M, et al. The prevalence and correlates of depression, anxiety, and stress in a sample of college students. Journal of affective disorders. 2015;173:90-6. 12. Sohail N. Stress and academic performance among medical students. J Coll Physicians Surg Pak. 2013;23(1):67-71. 13. Yusoff MS, Rahim AF, Yaacob MJ. Prevalence and sources of stress among Universiti Sains Malaysia medical students. The Malaysian journal of medical sciences: MJMS. 2010;17(1):30. 14. Wahed WY, Hassan SK. Prevalence and associated factors of stress, anxiety and depression among medical Fayoum University students. Alexandria Journal of Medicine. 2017;53(1):77-84. 15. Gupta S, Choudhury S, Das M, Mondol A, Pradhan R. Factors causing stress among students of a Medical College in Kolkata, India. Education for Health. 2015;28(1):92. 16. Fuad MD, Lye MS, Ibrahim N, Ismail SI, Kar PC. Prevalence and risk factors of stress, anxiety and depression among preclinical medical students in Universiti Putra Malaysia in 2014. International Journal of Collaborative Research on Internal Medicine & Public Health. 2015;7(1):1. 17. Díaz M. Academic stress and coping in medical students. Rev Hum Med. 2010;10(1):2-10. 18. Amin KM, Pakmehr H. The relationship between students' critical thinking and mental health in Mashhad University of medical sciences. 2011. 19. Azizi Nejad B, Soltani P, Porheydar R. A study on the relationship between mental health and internal factors among public health students in Urmia University of medical sciences. The Journal of Urmia Nursing and Midwifery Faculty. 2015; 12(12):1139-46. 20. Sahaghi H. Relationship between Mental Health and Happiness with Academic Achievement in Students of Jondishapour of Ahvaz. Journal of Development Strategies in Medical Education 2018; 5(1): 15-24. 21. Sadeghian E, Heidarian Pour A. Stressors and mental health status among students of Hamadan University of Medical Sciences. Journal of hayat. 2009;15(1):71-80. 22. Zeighami M. Pour Bahaadini Zarandi N. The relationship between academic achievement and students’ general health and coping styles: A study on nursing, midwifery and health students of Islamic Azad University–Kerman Branch. Strides in Development of medical Education. 2011;8(1):41-8. 23. Xiong H, Zhang X, Zhang Y, Ma F, Li Y, Li L. An investigation of the prevalence of depressive symptoms in soldiers during military training. Preventive medicine. 2005;41(2):642-5. 24. Cleveland SD, Branscum AJ, Bovbjerg VE, Thorburn S. Mental health symptoms among student service members/veterans and civilian college students. Journal of American college health. 2015; 63(7):459-72. 25. Hooman HA. Structural Equation Modeling Using LISREL Software. Tehran, Iran: SAMT Publications; 2005. 26. Sahebi A, Asghari MJ, Salari RS. Validation of depression anxiety and stress scale (DASS-21) for an Iranian population. Iranian Psychologists. 2005;4 (1): 299-313. 27. Henry JD, Crawford JR. The short‐form version of the Depression Anxiety Stress Scales (DASS‐21): Construct validity and normative data in a large non‐clinical sample. British journal of clinical psychology. 2005;44(2):227-39. 28. Samani S, Jokar B. The evaluation of validity and reliability of short form of Depression, Anxiety, Stress Scale (DASS). Journal Social and Human Science of Shiraz University. 2007;26:65-76. 29. Poladi Reeshri R. Building and Validating Stress Factors Scale in Shahid Chamran University Students in Ahwaz. Master thesis. 1995. 30. Najafi Kalyani M, Pourjam E, Jamshidi N, Karimi S, Najafi Kalyani V. Survey of stress, anxiety, depression and self-concept of students of Fasa University of medical sciences, 2010. Journal of Fasa University of Medical Sciences. 2013;3(3): 235-40. 31. Narimani A, Akbarzadeh M, Hamzeh M. Evaluation of general health in medical students of AJA University of Medical Sciences. Journal annals of military and health sciences research. 2010;8(1): 49-55. 32. Zandi A, Sayari R, Ebadi A, Sanainasab H. Abundance of depression, anxiety and stress in militant Nurses. J Mil Med. 2011;13(2):103-8. 33. Nasioudis D, Palaiodimos L, Dagiasis M, Katsarou A, Ntouros E. Depression in military medicine cadets: a cross-sectional study. Mil Med Res. 2015;2(1):28.