آفات انباری شایع در انبارهای غلات و حبوبات ایران با تاکید بر انبارهای نظامی و روش‌های کنترل آنها- مطالعه مروری

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

2 مرکز تحقیقات بهداشت نظامی، پژوهشکده سبک زندگی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله (عج)، تهران، ایران

3 گروه گیاه‌پزشکی،دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: امنیت غذایی و تامین غذای سالم در گرو حفظ محصولات کشاورزی از گزند آفات در طول مدت ذخیره­ سازی می­باشد. این مساله به­ خصوص درباره محصولات راهبردی مانند غلات و حبوبات، امری حیاتی و ضروری است. عدم توانایی در این مهم موجب از دست رفتن منابع غذایی انبار و در نتیجه وابستگی اقتصادی به سایر کشورها خواهد شد. در پدافند غیرعامل در بخش کشاورزی، واردات محصولات کشاورزی صرف­ نظر از جنبه اقتصادی، به واسطه ورود آفات و عوامل بیمار­ی ­زا می­تواند تهدیدات جدی برای امنیت غذایی و بهداشتی (آگروتروریسم و بیوتروریسم) کشور ایجاد نماید. بر این اساس، ایجاد زیرساخت­های اصولی مثل احداث انبارهای مدرن با هدف ذخیره­ موفق مواد غذایی در خارج از فصل رشد و نیز مدیریت آفات در انبار و مرزها با تکیه بر تکنیک­های نوین ضروری به نظر می­رسد. انبارهای مواد غذایی مراکز نظامی، به واسطه محل و نحوه احداث و کمتر برخوردار بودن از زیرساخت­های شهری، مستعد هجوم آفات بوده لذا اهمیت توجه به تامین غذای سالم بیش از پیش نمایان می­شود.
روش­ ها: در این پژوهش مروری ابتدا به بررسی نتایج کلیه مستندات علمی معتبر منتشر شده و مرتبط با کنترل آفات انباری مستخرج از پایگاه های اطلاعات علمی دنیا پرداخته شد، در ادامه روش­های کارآمد و نوین برای مدیریت آفات انباری جداگانه ارائه و در عین حال بهترین روش(­های) کنترل برای انبارهای نظامی معرفی شدند.
یافته­ ها: نتایج این پژوهش مروری نشان داد بیش از 30 آفت کلیدی از گروه­ های مختلف جانوری، با قدرت تغذیه، پراکنش و قدرت تولید­مثل بالا می­توانند به انبارهای غلات و حبوبات نظامی و غیرنظامی نفوذ کرده و ضمن تکثیر باعث وارد شدن خسارت کمی، کیفی و بهداشتی به محصولات و مصرف­ کنندگان ­شوند. همچنین یافته­ های تحقیقات جدید نشان می­ دهند، امروزه در مدیریت تلفیقی آفات انباری، روش­های متنوع و جدیدی مثل کاربرد پودرهای خنثی، حشره کشهای تدخینی کم خطر، آفت­ کش­ های زیستی و بایورشنال­ها (Biorational) سازگار با محیط زیست وجود دارند که متناسب با نوع محصول و شرایط ذخیره سازی می­توان از آنها در این زمینه بهره مند شد.
نتیجه ­گیری: بروز پدیده مقاومت آفات انباری به آفت­ کش­ ها، مشکلات زیست محیطی برخی ترکیبات شیمیایی رایج و شرایط نامناسب انبارهای غذایی چالش­هایی بزرگ در انبارهای نظامی و غیرنظامی هستند که باید با انتخاب موثرترین و در عین حال کم خطرترین روش کنترل برای ریشه کنی آفات انباری مرتفع شوند تا ضمن کنترل موفق، بهداشت و سلامت زیستی کلیه مصرف کنند­گان از جمله نظامیان نیز تامین گردد.

کلیدواژه‌ها


1. Falahi E, ShokriJokari S, Ghazi S. The ways and means of Food Security provided and its position in passive defense. 2017. 2. Schrire B. Biogeography of the Leguminosae. Legumes of the world. 2005:21-54. 3. Serna-Saldivar SO. Cereal grains: laboratory reference and procedures manual: CRC Press; 2012. 4. Hagstrum DW, Phillips TW, Cuperus G. Stored product protection. Kansas State University, KSRE Publ S–156. 2012. 5. Gustavsson J, Cederberg C, Sonesson U, Van Otterdijk R, Meybeck A. Global food losses and food waste: FAO Rome; 2011. 6. Rajendran S. Detection of insect infestation in stored foods. Advances in food and nutrition research. 2005; 49:163-232. 7. Bagheri-Zenouz A. Pest of stored products and management to maintain, Biology of insects, Acari and microorganisms. 4 ed. 4, editor. Tehran: University of Tehran Press. [in Persian 2013]. 450 p. 8. Kumar R. Insect Pests of Stored Grain: Biology, Behavior, and Management Strategies. 2017. 9. Younesi G, Marouf A, Khoobdel M. Determining of clear and hidden infestation of stored cereals and beans with insect pest in warehouses. J Mil Med. 2012;14(1):33-39. 10. Khoobdel M, Ma'rouf A, Farajzadeh D, Vatani H, Riazipour M, Joneydi N. Abundance and diversity of pest arthropods in stored cereals in a military unit. J Mil Med. 2011;13(2):81-87. 11. Gorham JR. Ecology and management of food-indutry pests: Virginia, US: Association of Official Analytical Chemists; 1991. 12. FAO. World Food and Agriculture. Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome. 2013. 13. Venter F. Genotypic diversity of Bacillus anthracis from 2014 to 2015 in the Kruger National Park: University of Pretoria; 2017. 14. Hagstrum DW, Flinn P. Modern stored-product insect pest management. Journal of Plant Protection Research. 2014;54(3):205-10. 15. Arlian LG, Platts-Mills TA. The biology of dust mites and the remediation of mite allergens in allergic disease. Journal of Allergy and Clinical Immunology. 2001;107(3):S406-S13. 16. Shankar U, Abrol DP. Integrated Pest Management in Stored Grains. Integrated Pest Management: Principles and Practice. 2012:386. 17. Hernandez Nopsa JF, Daglish GJ, Hagstrum DW, Leslie JF, Phillips TW, Scoglio C, et al. Ecological networks in stored grain: Key postharvest nodes for emerging pests, pathogens, and mycotoxins. BioScience. 2015;65(10):985-1002. 18. Ridley AW, Burrill PR, Cook CC, Daglish GJ. Phosphine fumigation of silo bags. Journal of Stored Products Research. 2011;47(4):349-56. 19. Flinn P, Hagstrum D, Muir W. Effects of time of aeration, bin size, and latitude on insect populations in stored wheat: a simulation study. Journal of economic entomology. 1997;90(2):646-51. 20. Arthur FH, Flinn PW. Aeration management for stored hard red winter wheat: simulated impact on rusty grain beetle (Coleoptera: Cucujidae) populations. Journal of economic entomology. 2000; 93 (4):1364-72. 21. Rees D, Subramanyam B, Hagstrum D. Integrated management of insects in stored products. Marcel Dekker, NewYork–Basel–Hong Kong; 1996. 22. Flinn P, Subramanyam B, Arthur F. Comparison of aeration and spinosad for suppressing insects in stored wheat. Journal of economic entomology. 2004; 97(4):1465-73. 23. El-Aziz SEA. Control strategies of stored product pests. J Entomol. 2011;8(2):101-22. 24. Korunic Z. Review diatomaceous earths, a group of natural insecticides. Journal of Stored Products Research. 1998;34(2-3):87-97. 25. Korunić Z. Diatomaceous earths: Natural insecticides. Pesticidi i fitomedicina. 2013;28(2):77-95. 26. Subramanyam B, Roesli R. Inert dusts. Alternatives to pesticides in stored-product IPM: Springer; 2000. p. 321-80. 27. PPO. List of Insect, plant diseases and weeds in Iran and registered pesticides for their control. Plant Protection Organization (PPO), Ministry of Agriculture, Islamic Republic of Iran. 2018:1-216. 28. Hallman GJ. Control of stored product pests by ionizing radiation. Journal of Stored Products Research. 2013;52:36-41. 29. Nagaraju A, Babu T, Babu B. Standardization of X-ray radiography methodology for the detection of hidden insect infestation in different varieties of groundnut. Environment and Ecology. 2017;35(4A): 2891-96. 30. Abdelaal A, El-Dafrawy B. Effect of Noionizing Electromagnetic Waves on Some Stored Grain. Journal of Entomology. 2014;11(2):102-08. 31. Faruki SI, Das DR, Khan AR, Khatun M. Effects of ultraviolet (254nm) irradiation on egg hatching and adult emergence of the flour beetles, Tribolium castaneum, T. confusum and the almond moth, Cadra cautella. Journal of insect science (Online). 2007;7:1-6. 32. Saha T, Chandran N. Chemical Ecology and Pest Management: A Review. International Journal of Cardiovascular Sciences. 2017;5(5):618-21. 33. Cox PD. Potential for using semiochemicals to protect stored products from insect infestation. Journal of Stored Products Research. 2004;40(1):1-25. 34. Rumbos CI, Dutton AC, Tsiropoulos NG, Athanassiou CG. Persistence and residual toxicity of two pirimiphos-methyl formulations on wheat against three stored-product pests. Journal of Stored Products Research. 2018;76:14-21. 35. Agrafioti P, Athanassiou CG. Insecticidal effect of contact insecticides against stored product beetle populations with different susceptibility to phosphine. Journal of Stored Products Research. 2018;79:9-15. 36. Ileke K, Bulus D. Evaluation of contact toxicity and fumigant effect of some medicinal plant and pirimiphos methyl powders against cowpea bruchid, Callosobruchus maculatus (Fab.) [Coleoptera: Chrysomelidae] in stored cowpea seeds. Journal of Agricultural Science. 2012;4(4):279. 37. Reichmuth C, Jin ZX, Liang Q, Liang YS, Tan XC, LH. G. Fumigation for pest control in stored product protection–outlook. InProceedings 7th International Working Conference on Stored-Product Protection 1998. p. 311-18. 38. Rajendran S. Alternatives to methyl bromide as fumigants for stored food commodities. Pesticide Outlook. 2001;12(6):249-53. 39. Han GD, Jung YH, Kim BH, Chun YS, Na J, Kim W. Response of storage insect species to ClO2 fumigation conditions. Journal of Stored Products Research. 2018;79:112-15. 40. Isikber AA, Athanassiou CG. The use of ozone gas for the control of insects and micro-organisms in stored products. Journal of Stored Products Research. 2015;64:139-45. 41. Xinyi E, Subramanyam B, Li B. Efficacy of Ozone against Phosphine Susceptible and Resistant Strains of Four Stored-Product Insect Species. Insects. 2017;8(2):42. 42. Phillips TW, Throne JE. Biorational approaches to managing stored-product insects. Annual review of entomology. 2010;55. 43. Horowitz AR, P.C. E, I. I. Biorational Control of Arthropod Pests: Application and Resistance Management. Springer, Dordrecht. 2009:1-20. 44. Khater H. In Tech-Ecosmart biorational insecticides alternative insect control strategies (1) 2015. 45. Khoobdel M, Ahsaei SM, Farzaneh M. Insecticidal activity of polycaprolactone nanocapsules loaded with Rosmarinus officinalis essential oil in Tribolium castaneum (Herbst). Entomological Research. 2017;47(3):175-84. 46. Smith CM. Plant resistance to arthropods: molecular and conventional approaches: Springer Science & Business Media; 2005. 47. Tabadkani SM, Khoobdel M, Tavakoli HR. Host resistance enhances susceptibility of Callosobruchus maculatus (Coleoptera: Chrysomelidae) to herbal extract of Echinophora platyloba. Entomological Research. 2017;47(1):28-34. 48. Mondal KA, Parween S. Insect growth regulators and their potential in the management of stored-product insect pests. Integrated Pest Management Reviews. 2000;5(4):255-95. 49. Scheff DS, Subramanyam B, Arthur FH, Dogan H. Plodia interpunctella and Trogoderma variabile larval penetration and invasion of untreated and methoprene-treated foil packaging. Journal of Stored Products Research. 2018;78:74-82. 50. Scheff DS, Subramanyam B, Arthur FH. Susceptibility of Tribolium castaneum and Trogoderma variabile larvae and adults exposed to methoprene-treated woven packaging material. Journal of Stored Products Research. 2017;73:142-50. 51. Sadeghi R, Jamshidnia A. Effects of nitrogen and carbon dioxide mixtures on the mortality of five stored-product insects. Romanian Journal of Plant Protection. 2014;7:56-64. 52. Khan T, Shahid AA, Khan HA. Could biorational insecticides be used in the management of aflatoxigenic Aspergillus parasiticus and its insect vectors in stored wheat?. PeerJ. 2016;4:e1665. 53. Arthur F. Aerosols and contact insecticides as alternatives to methyl bromide in flour mills, food production facilities, and food warehouses. Journal of Pest Science. 2012;85(3):323-29. 54. Rumbos CI, Dutton AC, Athanassiou CG. Comparison of two pirimiphos-methyl formulations against major stored-product insect species. Journal of Stored Products Research. 2013;55:106-15. 55. Arthur F, Ghimire M, Myers S, Phillips T. Evaluation of Pyrethroid Insecticides and Insect Growth Regulators Applied to Different Surfaces for Control of Trogoderma granarium (Coleoptera: Dermestidae) the Khapra Beetle. Journal of economic entomology. 2018;111(2):612-19. 56. Daglish GJ, Holloway JC, Nayak MK. Implications of methoprene resistance for managing Rhyzopertha dominica (F.) in stored grain. Journal of Stored Products Research. 2013;54:8-12. 57. van Lenteren JC, Bolckmans K, Köhl J, Ravensberg WJ, Urbaneja A. Biological control using invertebrates and microorganisms: plenty of new opportunities. Biocontrol. 2018;63(1):39-59. 58. Batta YA, Kavallieratos NG. The use of entomopathogenic fungi for the control of stored-grain insects. International Journal of Pest Management. 2018;64(1):77-87. 59. Jurat-Fuentes JL, Jackson TA. Chapter 8 Bacterial Entomopathogens. Insect Pathology. 2012. p. 265-349. 60. Zimmermann G. Review on safety of the entomopathogenic fungi Beauveria bassiana and Beauveria brongniartii. Biocontrol Science and Technology. 2007;17(6):553-96. 61. George CG, Maria SK, Christos AG. Efficacy of Beauveria bassiana in combination with an electrostatically charged dust for the control of major stored-product beetle species on concrete. Journal of Stored Products Research. 2018;79:139-43.