کلیدواژه‌ها = جانبازان
پیش بینی اعتماد اجتماعی، خودکنترلی و خودکارآمدی بر اساس سطح فعالیت بدنی در جانبازان و معلولین

دوره 25، شماره 2، خرداد و تیر 1402، صفحه 1787-1795

10.30491/jmm.2023.1001209

حسین صمدی؛ جلیل مرادی؛ حجت حجت دهقان زاده همدان


ضرورت مراقبت سلامت روانی از راه دور جانبازان طی همه گیری کرونا ویروس 2019 (کووید-19)

دوره 23، شماره 8، مهر و آبان 1400، صفحه 672-674

10.30491/JMM.23.8.672

فرزین باقری شیخانگفشه؛ علی فتحی آشتیانی


ساخت و اعتباریابی مقیاس تأثیر معلولیت در جانبازان و معلولین

دوره 22، شماره 9، مهر و آبان 1399، صفحه 908-922

10.30491/JMM.22.9.7

یاسر رضاپورمیرصالح؛ الهه مکاریان پور؛ راضیه امینی


تدوین و اعتباریابی پروتکل رشد پس از ضربه برای جانبازان ایرانی

دوره 22، شماره 9، مهر و آبان 1399، صفحه 969-979

10.30491/JMM.22.9.2

محمد جواد احمدی زاده؛ محمد حسین ضرغامی


اثربخشی مداخله مبتنی بر تغییر سبک زندگی با تأکید بر سبک زندگی تحصیلی بر خودپنداره تحصیلی دانش آموزان فرزند جانباز

دوره 20، شماره 5، آذر و دی 1397، صفحه 546-553

یاسر رضاپور میرصالح؛ زهرا احمدی اردکانی؛ محمدجواد شیری


نیازسنجی درمانهای دندانپزشکی جانبازان شیمیایی استان زنجان

دوره 19، شماره 5، آذر و دی 1396، صفحه 468-475

ایمان شیرین بک؛ سمیرا بصیرشبستری؛ حماد مختاری


هنجاریابی پرسشنامه آسیب ثانویه (STQ) در نمونه ای از فرزندان جانبازان ایرانی

دوره 18، شماره 3، مهر و آبان 1395، صفحه 242-252

خدابخش احمدی؛ یاسر رضاپور میرصالح؛ فاطمه بهجتی اردکانی


بررسی سلامت روان جانبازان براساس بهزیستی معنوی و رضایت از زندگی

دوره 16، شماره 4، بهمن و اسفند 1393، صفحه 205-209

سیده آصفه هاشمیان؛ محمد جواد خادمی


رابطه سلامت معنوی و اضطراب اجتماعی در جانبازان شیمیایی

دوره 14، شماره 3، مهر و آبان 1391، صفحه 186-191

محمد محبوبی؛ منال اعتمادی؛ الهه خراسانی؛ محمد قیاسی؛ ابوالحسن افکار


متغیرهای مرتبط به خودکشی در جانبازان متوفی

دوره 8، شماره 2، خرداد و تیر 1385، صفحه 143-148

سید عباس تولایی؛ مصطفی قانعی؛ شروین آثاری؛ محمد لرگرد دزفولی ن‍ژاد؛ مهدی حبیبی


بررسی یافته‎های اوتولوژیک در جانبازان جنگ تحمیلی، استان گلستان

دوره 8، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1385، صفحه 31-35

محمدحسین تازیکی؛ ناصر بهنام‎پور


بررسی رابطه علت و زمان مرگ با انواع مجروحیت در جانبازان

دوره 7، شماره 3، مهر و آبان 1384، صفحه 211-217

سید عباس تولایی؛ شروین آثاری؛ مهدی حبیبی؛ سیما نوحی؛ مصطفی قانعی