بررسی سلامت روان جانبازان براساس بهزیستی معنوی و رضایت از زندگی

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، همدان، ایران

2 گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن، تنکابن، ایران

چکیده

اهداف: این پژوهش با هدف بررسی سلامت روانی بر اساس بهزیستی معنوی و رضایت از زندگی در جانبازان انجام شد.

روش‌ها: پژوهش حاضر از نوع توصیفی تحلیلی بوده که به روش مقطعی انجام شده است. بدین منظور تعداد 210 نفر از جانبازان شهر تهران به روش تصادفی ساده وارد پژوهش شدند. در این پژوهش از سه پرسشنامه‌ی سلامت روانی GHQ28، مقیاس بهزیستی معنوی WBS و مقیاس 5 موردی رضایت از زندگی SWLS استفاده شد. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها نیز نرم‌افزار SPSS مورداستفاده قرار گرفت.

یافته‌ها: بر اساس یافته‌ها، بهزیستی معنوی و رضایت از زندگی همبستگی معناداری با سلامت روان دارند (001.0>P < /span>). همچنین بهزیستی معنوی و رضایت از زندگی قادرند که 3.23% از واریانس سلامت روان جانبازان را در نمونه‌ی موردبررسی تبیین کنند.

نتیجه‌گیری: سلامت روان در جانبازان با بهزیستی معنوی و رضایت از زندگی ارتباط مثبت معنی‌دار دارد.

کلیدواژه‌ها