تاثیر آموزش برنامه خود مراقبتی بر تبعیت از رژیم درمانی جانبازان ضایعات نخاعی: کارآزمایی بالینی تصادفی شده کنترل دار

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

گروه پرستاری مراقبت ویژه، دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی آجا، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: عدم تبعیت از رژیم درمانی به عنوان یک مانع جهت دستیابی به اهداف درمانی است که در بیماران مزمن به ویژه ضایعات نخاعی بیشتر احساس می شود. هدف این مطالعه تعیین تأثیر آموزش برنامه خود مراقبتی بر تبعیت از رژیم درمانی جانبازان ضایعات نخاعی می باشد.
روش‌ها: مطالعه حاضر از نوع کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل دار بوده و در آن از طرح پیش آزمون- پس آزمون استفاده شد. جامعه آماری همه جانبازان ضایعات نخاعی پاراپلژی مراجعه کننده به بیمارستان خاتم الانبیاء (ص) تهران در نیمه دوم سال 1396 بود. از طریق روش نمونه گیری مبتنی بر هدف و بر اساس معیارهای ورود 60 جانباز انتخاب و به صورت تصادفی با استفاده از جدول اعداد تصادفی در دو گروه مداخله و کنترل قرار گرفتند. برای گروه مداخله، 6 جلسه 60-45 دقیقه ای آموزش خودمراقبتی انجام شد. گروه کنترل فقط  آموزشهای روتین را دریافت نمود. نمونه‌ها قبل و بعد از مداخله، پرسشنامه تبعیت از رژیم درمانی مدانلو را تکمیل کردند. داده‌ها با نرم‌افزار آماری SPSS19 تجزیه و تحلیل شدند.
یافته‌ها: بین دو گروه مداخله و کنترل از نظر توزیع متغیرهای زمینه ای تفاوتی وجود نداشت. میانگین میزان تبعیت از رژیم درمانی قبل از مداخله در گروه مداخله 42/5±31/44 و در گروه کنترل 96/3±40/43 بود که یک هفته بعد از مداخله در گروه مداخله به 64/2±63/47 و در گروه کنترل به 88/3±63/43 رسید و بعد از یک ماه پیگیری در گروه مداخله به 75/3±25/51 و در گروه کنترل به 69/3±66/43 رسید، این اختلاف در گروه مداخله معنی دار بود (001/0p<).
نتیجه‌گیری: آموزش برنامه خود مراقبتی در افزایش تبعیت از رژیم درمانی جانبازان ضایعات نخاعی موثر است. بنابراین می توان آموزش برنامه خود مراقبتی استفاده شده در پژوهش حاضر را به عنوان یک روش ساده، غیر تهاجمی، کم هزینه و موثر در افزایش تبعیت از رژیم درمانی جانبازان ضایعات نخاعی را به پرستاران پیشنهاد نمود.

کلیدواژه‌ها