زندگی با پدر جانباز: واکاوی نیازهای روان شناختی و عاطفی دخترانِ جانبازان (رویکردی پدیدارشناسانه)

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

گروه روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه خاتم، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: هر چند که پژوهش­های از نوع کمی بیشماری به تاثیر جنگ بر جنبه­های روان شناختی، اجتماعی و عاطفی جانبازان پرداخته شده است، اما پژوهش­هایی که به تاثیر زندگی با جانبازان بپردازد در ادبیات پژوهشی جنگ و جانبازی بسیار اندک هستند. هدف از پژوهش حاضر بررسی واکاوی نیازهای روان شناختی و عاطفی دخترانِ جانبازان پیرامون زندگی با پدر جانباز بود.
روش­ها: این پژوهش کیفی و با رویکرد پدیدارشناسی توصیفی در سال 1397 انجام شد. برای جمع آوری اطلاعات از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته صورت گرفت. شرکت کنندگان در این پژوهش دخترانِ جانبازان بودند که به بنیاد شهید و امور ایثارگران شهر تهران مراجعه کرده بودند. داده­های پژوهش با مصاحبه با 19 دختر به اشباع نظری رسید. برای روش تجزیه و تحلیل داده­ها از روش تحلیل محتوای هفت مرحله ای کلایزی استفاده شد.
یافته‌ها: تحلیلهای کیفی نشان داد که نیازهای روان شناختی و عاطفی دختران در قالب چهار مضمون اصلی به دست آمد که به ترتیب شامل؛ "رنج دیدگی و تجربه­های منفی در زندگی، احساس شادمانی و غرور از داشتن پدر جانباز، نگاه منفی و غرض ورزانه از سوی جامعه و تداخل ارزشها و باورهای پدر با دختر". درون مایه یا اصلی ترین مفهوم "زندگی در وهله­های از رنج و افتخار" به دست آمد.
نتیجه‌گیری: شرایط جسمانی و روان شناختی پدر بر سلامت جسمی و روانی خانواده تاثیر می­گذارد و به کاهش تعامل مؤثر اعضای خانواده با یکدیگر می­انجامد. تعارض شدید بین حس افتخار از داشتن پدری جانباز از یک سو و احساس خستگی روانی به دلیل ناامیدی و غم از سوی دیگر در دختران جانبازان تجربه می­شود.

کلیدواژه‌ها


1. Khodabakhshi-koolaee A, Tekaei Marof A, Navidian Ali. Efficacy of Eye movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) on Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD) among male veterans. Journal of Military caring Science. 2016;3 (1):1-9. 2. Link PE, Palinkas LA. Long-term trajectories and service needs for military families. Clinical child and family psychology review. 2013;16(4):376-93. 3. Ray SL, Vanstone M. The impact of PTSD on veterans’ family relationships: An interpretative phenomenological inquiry. International Journal of Nursing Studies. 2009; 46(6): 838-47. 4. Wadsworth SM. Understanding and supporting the resilience of a new generation of combat-exposed military families and their children. Clinical child and family psychology review. 2013;16(4):415-20. 5. Patel BR. Caregivers of veterans with “invisible” injuries: What we know and implications for social work practice. Social work. 2014;60(1):9-17. 6. Mogil C, Hajal N, Garcia E, Kiff C, Paley B, Milburn N, et al. FOCUS for early childhood: A virtual home visiting program for military families with young children. Contemporary family therapy. 2015;37(3):199-208. 7. Vaughn-Coaxum R, Smith BN, Iverson KM, Vogt D. Family stressors and postemployment mental health in single versus partnered parents deployed in support of the wars in Afghanistan and Iraq. Psychological services. 2015;12(3):241. 8. Finklestein M. Risk and resilience factors in families under ongoing terror along the life cycle. Contemporary Family Therapy. 2016;38(2):129-39. 9. Khodabakhshi Koolaee A. Patterns of family therapy and parent education. 3nd ed. Tehran: Jungle; 2018. 10. Duranceau S, Fetzner MG, Carleton RN. The home front: Operational stress injuries and veteran perceptions of their children’s functioning. Traumatology. 2015;21(2):98. 11. Lester P, Paley B, Saltzman W, Klosinski LE. Military service, war, and families: Considerations for child development, prevention and intervention, and public health policy—Part 2. Clinical child and family psychology review. 2013;16(4):345-7. 12. Aronson KR, Perkins DF, Olson J. Epidemiology of partner abuse within military families. Journal of Family Social Work. 2014;17(4):379-400. 13. Beks TA, Cairns SL. Contexts precipitating help-seeking among partners of veterans with posttraumatic stress disorder: A qualitative exploration. Traumatology. 2018;24(4):313. 14. MacDonell GV, Bhullar N, Thorsteinsson EB. Depression, anxiety, and stress in partners of Australian combat veterans and military personnel: a comparison with Australian population norms. Peer J. 2016;4:e2373. 15. Semigina T. Frustrations or moving forward? Ukrainian social work within the ‘hybrid war ‘context. European Journal of Social Work. 2019;22 (3):446-57. 16. The number of Iranian Veterans in Iraq and Iran war, http://www.isaar.ir/Main/index.asp 17. Colaizzi PF, Valle R, King M. Existential phenomenological alternatives for psychology. Psychological research as the phenomenologist views it. 1978:48-71. 18. Shosha GA. Employment of Colaizzi's strategy in descriptive phenomenology: A reflection of a researcher. European Scientific Journal, ESJ. 2012;8(27). 19. Satvat A, Khodabakhshi-Koolaee A, Falsafinejad MR, Sanagoo A. Title: Identifying the challenges Marriage of Person with Physical-Motor Disabilities in Tehran: A phenomenological study. Iranian Journal of Rehabilitation Nursing. 2019;5(2):55-62. 20. Cope DG. Methods and meanings: credibility and trustworthiness of qualitative research. In Oncology nursing forum. 2014; 41(1): 89-91. 21. Oveisi GH., Hosseini SH. The family living experienced among Spinal injuries cord veterans in the war between Iran and Iraq (A qualitative study). Sociological Review. 2018; 24(2): 569-592. 22. Anbari M, Oveisi fardoei GH. Cultural and identity challenges of Janbazan (Veterans) in the Imposed War. Sociological Review. 2013;19(2):113-140. 23. Khalili R, Sirati Nir M, Fallahi khoshknab M, Mahmoudi H, Ebadi A. Explanation of the Self-Care Barrier Factors in Veterans with Chronic Post-Traumatic Stress Disorder Caused by War: A Qualitative Study. J Mil Med. 2018;20(5):527-537.