بررسی یافته‎های اوتولوژیک در جانبازان جنگ تحمیلی، استان گلستان

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

چکیده

مقدمه. گوش عضو شنوایی - تعادلی است که می‎تواند به دلایل مختلف آسیب ببیند. در مورد رزمندگان که در معرض انواع تروماها قرار دارند، گوش نیز در معرض آسیب قرار دارد. بسیاری از آسیب‎های وارده به گوش غیرقابل برگشت هستند. از آنجا که کشور ایران هشت سال درگیر جنگ بوده است و تاکنون مطالعه‎ای در این زمینه در استان گلستان انجام نشده است، این تحقیق به منظور بررسی یافته‎های شایع گوش در جانبازان جنگ در استان گلستان انجام شده است.   مواد و روش کار. این مطالعه که از نوع مشاهده‎ای است، به صورت مقعطی و با رویکرد تحلیلی بر روی جانبازان استان گلستان انجام شد. حجم نمونه 256 نفر تعیین شد که به صورت تصادفی و از بین جانبازانی که دارای پرونده در بنیاد جانبازان بودند، انتخاب شدند. موارد مورد مطالعه شامل کاهش شنوایی، تنی‎توس، اتوره، سرگیجه، پارگی پرده تمپان، یافته‎های شنوایی سنجی، و نوع تروما بود که توسط متخصصین گوش و حلق و بینی معاینه شدند. آستانه انتقال استخوانی بالای db15 به عنوان معیار کاهش شنوایی تلقی و شدت کاهش شنوایی نیز به چند گروه تقسیم شد. بعد از تکمیل پرسشنامه‎ها، اطلاعات وارد رایانه شد و با نرم‎افزار SPSS و تست دقیق فیشر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج. در این مطالعه، کلیه‌ی نمونه‌های مورد مطالعه مرد بودند. 5/21 درصد موارد از مشکل گوش شکایت داشتند که در 6/94 درصد کاهش شنوایی، در 6/83 درصد تنی‎توس، و در 4/5 درصد تنی‎توس بدون کاهش شنوایی داشتند ولی در اودیوگرام این افراد هم کاهش شنوایی موجود بود. 80 درصد موارد کاهش شنوایی دوطرفه، 9/10 درصد موارد سمت راست، و 1/9 درصد موارد سمت چپ بوده است. نوع کاهش شنوایی در 89 درصد موارد حسی عصبی و در 88 درصد موارد در فرکانس‎های بالا و شدت آن در 5/48 درصد موارد db30-15 بود. در 4/6 درصد موارد، پارگی تمپان وجود داشت که تنها در 6/3 درصد موارد اتوره داشتند. هیچکدام از افراد تحت مطالعه از  سرگیجه شکایت نداشتند. بحث. با توجه به شیوع مشکلات شنوایی، با گذشت چندین سال از پایان جنگ، و استمرار آنها و عدم وجود درمان قطعی برای آنها، باید ضمن اهتمام جدی به ساخت محافظت‎کننده‎های صوتی، آموزش کافی نیز برای استفاده از آنها در صحنه‌های نبرد به رزمندگان داده شده، در مواردی که آسیب صوتی به گوش در مرحله برگشت‏‎پذیر است، تمهیدات لازم را اتخاذ کرد و نسبت به حذف ریسک فاکتورها و همچنین حفظ باقی‎مانده شنوایی جانبازان اقدامات لازم را بعمل آورد.

کلیدواژه‌ها