رابطه سلامت معنوی و اضطراب اجتماعی در جانبازان شیمیایی

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

2 دانشگاه علوم پزشکی تهران

3 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

4 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

5 دانشگاه علوم پزشکی گیلان

چکیده

چکیده
اهداف: سلامت معنوی یگانه نیروی مورد هدف است که ابعاد جسمی روانی و اجتماعی انسان را تشکیل می دهد. اضطراب اجتماعی می تواند این کنش منفی را دچار کنش نماید. به همین منظور این مطالعه برای بررسی ارتباط سلامت معنوی و اضطراب اجتماعی جانبازان شیمیایی صورت گرفت.
روش ها: این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود که با استفاده از پرسشنامه های مشخصات دموگرافیک، سلامت معنوی و اضطراب اجتماعی لبویتس، 109 نفر از جانبازان شیمیایی استان کرمانشاه به روش نمونه گیری در دسترس بررسی شدند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش های آمار توصیفی و آزمون های اسپیرمن و من ویتنی صورت گرفت.
یافته ها: در این مطالعه بین سلامت معنوی و اضطراب اجتماعی رابطه معکوس وجود داشت (P=0/01 ،r=-0/363)، ولی بین سلامت معنوی و اضطراب اجتماعی با مشخصات دموگرافیک رابطه معنی داری مشاهده نگردید.
نتیجه گیری: وجود اضطراب در جانبازان شیمیایی در مطالعات مختلفی تایید شده است. با تقویت سلامت معنوی به عنوان یک نیروی قوی بر سلامت جسمی، روانی و اجتماعی می توان اضطراب اجتماعی را کنترل نمود چرا که جانبازان در فعالیت های اصلی خود نیاز مضاعف به تقویت روحی و جسمی دارند. لذا تقویت برنامه های سلامت معنوی مطابق با شرایط جدید اجتماعی امری بدیهی است.

کلیدواژه‌ها